திருப்புகழ் 527 கோங்கிள நீரிளக (திருவேங்கடம்)

Thiruppugal 527 Kongkilaneerilaga

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தாந்தன தானதன தாந்தன தானதன
தாந்தன தானதன – தனதான

கோங்கிள நீரிளக வீங்குப யோதரமும்
வாங்கிய வேல்விழியும் – இருள்கூருங்

கூந்தலு நீள்வளைகொள் காந்தளு நூலிடையும்
மாந்தளிர் போல்வடிவும் – மிகநாடிப்

பூங்கொடி யார்கலவி நீங்கரி தாகிமிகு
தீங்குட னேயுழலும் – உயிர்வாழ்வு

பூண்டடி யேனெறியில் மாண்டிங னேநரகில்
வீழ்ந்தலை யாமலருள் – புரிவாயே

பாங்கியும் வேடுவரும் ஏங்கிட மாமுநியும்
வேங்கையு மாய்மறமி – னுடன்வாழ்வாய்

பாண்டவர் தேர்கடவும் நீண்டபி ரான்மருக
பாண்டிய னீறணிய – மொழிவோனே

வேங்கையும் வாரணமும் வேங்கையு மானும்வளர்
வேங்கட மாமலையி – லுறைவோனே

வேண்டிய போதடியர் வேண்டிய போகமது
வேண்டவெ றாதுதவு – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தாந்தன தானதன தாந்தன தானதன
தாந்தன தானதன – தனதான

கோங்கு இள நீர் இளக வீங்கு பயோதரமும்
வாங்கிய வேல் விழியும் – இருள் கூரும்

கூந்தலும் நீள் வளை கொள் காந்தளு(ம்) நூல் இடையும்
மாந்தளிர் போல் வடிவும் – மிக நாடி

பூங்கொடியார் கலவி நீங்க அரிதாகி மிகு
தீங்குடனே உழலும் – உயிர் வாழ்வு

பூண்டு அடியேன் எறியில் மாண்டு இ(ங்)ஙனே நரகில்
வீழ்ந்து அலையாமல் – அருள் புரிவாயே

பாங்கியும் வேடுவரும் ஏங்கிட மா முநியும்
வேங்கையுமாய் மற மி(ன்)னுடன் – வாழ்வாய்

பாண்டவர் தேர் கடவும் நீண்ட பிரான் மருக
பாண்டியன் நீறு அணிய – மொழிவோனே

வேங்கையும் வாரணமும் வேங்கையும் மானும் வளர்
வேங்கட மா மலையில் – உறைவோனே

வேண்டிய போது அடியர் வேண்டிய போகம் அது
வேண்ட வெறாது உதவு(ம்) – பெருமாளே.

English

kOngiLa neeriLaka veengupa yOtharamum
vAngiya vElvizhiyum – iruLkUrung

kUnthalu neeLvaLaikoL kAnthaLu nUlidaiyum
mAnthaLir pOlvadivum – mikanAdip

pUngodi yArkalavi neengari thAkimiku
theenguda nEyuzhalum – uyirvAzhvu

pUNdadi yEneRiyil mANdinga nEnarakil
veezhnthalai yAmalaruL – purivAyE

pAngiyum vEduvarum Engida mAmuniyum
vEngaiyu mAymaRami – nudanvAzhvAy

pANdavar thErkadavum neeNdapi rAnmaruka
pANdiya neeRaNiya – mozhivOnE

vEngaiyum vAraNamum vEngaiyu mAnumvaLar
vEngada mAmalaiyi – luRaivOnE

vENdiya pOthadiyar vENdiya pOkamathu
vENdave RAthuthavu – perumALE.

English Easy Version

kOngu iLa neer iLaka veengu payOtharamum
vAngiya vEl vizhiyum – iruL kUrum

kUnthalum neeL vaLai koL kAnthaLu(m) nUl idaiyum
mAnthaLir pOl vadivum – mika nAdi

pUngodiyAr kalavi neenga arithAki miku
theengudanE uzhalum – uyir vAzhvu

pUNdu adiyEn eRiyil mANdu i(ng)nganE narakil
veezhnthu alaiyAmal aruL – purivAyE

pAngiyum vEduvarum Engida mA muniyum
vEngaiyumAy maRa mi(n) – nudan vAzhvAy

pANdavar thEr kadavum neeNda pirAn maruka
pANdiyan neeRu aNiya – mozhivOnE

vEngaiyum vAraNamum vEngaiyum mAnum vaLar
vEngada mA malaiyil – uRaivOnE

vENdiya pOthu adiyar vENdiya pOkam athu
vENda veRAthu uthavu(m) – perumALE.