திருப்புகழ் 531 ஐயுமுறு நோயும் (வள்ளிமலை)

Thiruppugazh 531 aiyumuRunOyum

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தய்யதன தான தய்யதன தான
தய்யதன தானத் – தனதான

ஐயுமுறு நோயு மையலும வாவி
னைவருமு பாயப் – பலநூலின்

அள்ளல்கட வாது துள்ளியதில் மாயு
முள்ளமுமில் வாழ்வைக் – கருதாசைப்

பொய்யுமக லாத மெய்யைவள ராவி
உய்யும்வகை யோகத் – தணுகாதே

புல்லறிவு பேசி யல்லல் படு வேனை
நல்லஇரு தாளிற் – புணர்வாயே

மெய்யபொழில் நீடு தையலைமு நாலு
செய்யபுய மீதுற் – றணைவோனே

வெள்ளையிப மேறு வள்ளல்கிளை வாழ
வெள்ளமுது மாவைப் – பொருதோனே

வையமுழு தாளு மையமயில் வீர
வல்லமுரு காமுத் – தமிழ்வேளே

வள்ளிபடர் சாரல் வள்ளிமலை மேவு
வள்ளிமண வாளப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தய்யதன தான தய்யதன தான
தய்யதன தானத் – தனதான

ஐயும் உறு நோயும் மையலும் அவாவின்
ஐவரும் உபாயப் – பலநூலின்

அள்ளல் கடவாது துள்ளியதில் மாயும்
உள்ளமும் இல் வாழ்வைக் – கருதாசைப்

பொய்யும் அகலாத மெய்யைவளர் ஆவி
உய்யும்வகை யோகத்து – அணுகாதே

புல்லறிவு பேசி யல்லல் படுவேனை
நல்லஇரு தாளிற் – புணர்வாயே

மெய்ய பொழில் நீடு தையலை மு(ந்)நாலு
செய்யபுய மீதுற்று – அணைவோனே

வெள்ளையிப மேறு வள்ளல்கிளை வாழ
வெள்ள முது மாவைப் – பொருதோனே

வையமுழுதாளும் ஐய மயில் வீர
வல்லமுருகா முத் – தமிழ்வேளே

வள்ளிபடர் சாரல் வள்ளிமலை மேவு
வள்ளிமணவாளப் – பெருமாளே.

English

aiyumuRu nOyu maiyalum avAvin
aivarumu bAyap – palanUlin

aLLalkada vAdhu thuLLiyadhil mAyum
uLLamumil vazhvaik – karudhAsaip

poyyumaga lAdha meiyyaivaLa rAvi
uyyumvagai yOghath – thaNugAdhE

pullaRivu pEsi allalpadu vEnai
nalla iru thALiR – puNarvAyE

meyyapozhil needu thaiyalaimu nAlu
seyyabuya meethutru – aNaivOnE

veLLaiyiba mERu vaLLalkiLai vAzha
veLLamudhu mAvaip – porudhOnE

vaiyyamuzhu dhALu maiyamayil veera
vallamuru gAmuth – thamizhvELE

vaLLipadar sAral vaLLimalai mEvu
vaLLimaNa vALap – perumALE

English Easy Version

aiyumuRu nOyu maiyalum avAvin
Aivarum ubAyap – palanUlin

aLLalkada vAdhu thuLLiyadhil mAyum
uLLamum il vazhvaik – karudhAsaip

poyyum aga lAdha meiyyaivaLar Avi
uyyumvagai yOghath – thaNugAdhE

pullaRivu pEsi allalpadu vEnai
nalla iru thALiR – puNarvAyE

meyya pozhil needu thaiyalai mu nAlu
seyyabuya meethutru – aNaivOnE

veLLaiyiba mERu vaLLalkiLai vAzha
veLLamudhu mAvaip – porudhOnE

vaiyyamuzhu dhALu maiyamayil veera
vallamuru gAmuth – thamizhvELE

vaLLipadar sAral vaLLimalai mEvu
vaLLimaNa vALap – perumALE