திருப்புகழ் 552 பகலவன் ஒக்கும் (திருசிராப்பள்ளி)

Thiruppugal 552 Pagalavanokkum

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதன தத்தம் தனதன தத்தம்
தனதன தத்தம் தனதான

பகலவ னொக்குங் கனவிய ரத்னம்
பவளவெண் முத்தந் – திரமாகப்

பயிலமு லைக்குன் றுடையவர் சுற்றம்
பரிவென வைக்கும் – பணவாசை

அகமகிழ் துட்டன் பகிடிம ருட்கொண்
டழியும வத்தன் – குணவீனன்

அறிவிலி சற்றும் பொறையிலி பெற்றுண்
டலைதலொ ழித்தென் – றருள்வாயே

சகலரு மெச்சும் பரிமள பத்மந்
தருணப தத்திண் – சுரலோகத்

தலைவர்ம கட்குங் குறவர்ம கட்குந்
தழுவஅ ணைக்குந் – திருமார்பா

செகதல மெச்சும் புகழ்வய லிக்குந்
திகுதிகெ னெப்பொங் – கியவோசை

திமிலைத விற்றுந் துமிகள்மு ழக்குஞ்
சிரகிரி யிற்கும் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதன தத்தம் தனதன தத்தம்
தனதன தத்தம் தனதான

பகலவன் ஒக்கும் கனவிய ரத்னம்
பவள வெண் முத்தம் – திரமாகப்

பயில முலைக் குன்று உடையவர் சுற்றம்
பரிவு என வைக்கும் – பண ஆசை

அகம் மகிழ் துட்டன் பகிடி மருள் கொண்டு
அழியும் அவத்தன் – குண வீனன்.

அறிவிலி சற்றும் பொறை இலி பெற்று உண்டு
அலைதல் ஒழித்து என்று – அருள்வாயே

சகலரும் மெச்சும் பரிமள பத்மம்
தருண பதத் திண் – சுர லோகத்

தலைவர் மகட்கும் குறவர் மகட்கும்
தழுவ அணைக்கும் – திரு மார்பா

செக தலம் மெச்சும் புகழ் வயலிக்கும்
திகுதிகு எனப் பொங் – கிய ஓசை

திமிலை தவில் துந்துமிகள் முழக்கும்
சிரகிரியிற்கும் – பெருமாளே

English

pakalava nokkung kanaviya rathnam
pavaLaveN muththan – thiramAkap

payilamu laikkun Rudaiyavar sutRam
parivena vaikkum – paNavAsai

akamakizh thuttan pakidima rutkoN
dazhiyuma vaththan – kuNaveenan

aRivili satRum poRaiyili petRuN
dalaithalo zhiththen – RaruLvAyE

sakalaru mecchum parimaLa pathman
tharuNapa thaththiN – suralOkath

thalaivarma katkung kuRavarma katkun
thazhuvaa Naikkun – thirumArpA

sekathala mecchum pukazhvaya likkun
thikuthike neppong – kiyavOsai

thimilaitha vitRun thumikaLmu zhakkum
sirakiri yiRkum – perumALE.

English Easy Version

pakalavan okkum kanaviya rathnam
pavaLa veN muththam – thiramAkap

Payila mulaik kunRu udaiyavar sutRam
parivu ena vaikkum – paNa Asai

akam makizh thuttan pakidi maruL koNdu
azhiyum avaththan – kuNa veenan

aRivili satRum poRai ili petRu uNdu
alaithal ozhiththu enRu – aruLvAyE

sakalarum mecchum parimaLa pathmam
tharuNa pathath thiN – sura lOkath

thalaivar makatkum kuRavar makatkum
thazhuva aNaikkum – thiru mArpA

seka thalam mecchum pukazh vayalikkum
thikuthiku enap pongiya – Osai

thimilai thavil thunthumikaL muzhakkum
sirakiriyiRkum – perumALE