திருப்புகழ் 554 குமுத வாய்க்கனி (திருசிராப்பள்ளி)

Thiruppugal 554 Kumudhavaikkani

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனன தாத்தன தனன தாத்தன
தானா தானா தானா தானா தனதான

குமுத வாய்க்கனி யமுத வாக்கினர்
கோலே வேலே சேலே போலே – அழகான

குழைகள் தாக்கிய விழிக ளாற்களி
கூரா வீறா தீரா மாலா – யவரோடே

உமது தோட்களி லெமது வேட்கையை
ஓரீர் பாரீர் வாரீர் சேரீர் – எனவேநின்

றுடைதொ டாப்பண மிடைபொ றாத்தன
மூடே வீழ்வே னீடே றாதே – யுழல்வேனோ

தமர வாக்கிய அமரர் வாழ்த்திய
தாதா வேமா ஞாதா வேதோ – கையிலேறீ

சயில நாட்டிறை வயலி நாட்டிறை
சாவா மூவா மேவா நீவா – இளையோனே

திமிர ராக்கதர் சமர வேற்கர
தீரா வீரா நேரா தோரா – உமைபாலா

திரிசி ராப்பளி மலையின் மேற்றிகழ்
தேவே கோவே வேளே வானோர் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனன தாத்தன தனன தாத்தன
தானா தானா தானா தானா தனதான

குமுத வாய்க் கனி அமுத வாக்கினர்
கோலே வேலே சேலே போலே – அழகான

குழைகள் தாக்கிய விழிகளால் களி
கூரா வீறாது ஈரா மாலாய் – அவரோடே

உமது தோள்களில் எமது வேட்கையை
ஓரீர் பாரீர் வாரீர் சேரீர் – எனவே நின்று

உடை தொடாப் பணம் இடை பொறாத் தனம்
ஊடே வீழ்வேன் ஈடேறாதே – உழல்வேனோ

தமர வாக்கிய அமரர் வாழ்த்திய
தாதாவே மா ஞாதாவே – தோகையில் ஏறி

சயில நாட்டு இறை வயலி நாட்டு இறை
சாவா மூவா மேவா நீ வா – இளையோனே

திமிர ராக்கதர் சமர வேல் கர
தீரா வீரா நேரா தோரா – உமை பாலா

திரிசிராப்ப(ள்)ளி மலையின் மேல் திகழ்
தேவே கோவே வேளே வானோர் – பெருமாளே.

English

kumutha vAykkani yamutha vAkkinar
kOlE vElE sElE pOlE – azhakAna

kuzhaikaL thAkkiya vizhika LARkaLi
kUrA veeRA theerA mAlA – yavarOdE

umathu thOtkaLi lemathu vEtkaiyai
Oreer pAreer vAreer sEreer – enavEnin

Rudaitho dAppaNa midaipo RAththana
mUdE veezhvE needE RAthE – yuzhalvEnO

thamara vAkkiya amarar vAzhththiya
thAthA vEmA njAthA vEthO – kaiyilERee

sayila nAttiRai vayali nAttiRai
sAvA mUvA mEvA neevA – iLaiyOnE

thimira rAkkathar samara vERkara
theerA veerA nErA thOrA – umaipAlA

thirisi rAppaLi malaiyin mEtRikazh
thEvE kOvE vELE vAnOr – perumALE.

English Easy Version

kumutha vAyk kani amutha vAkkinar
kOlE vElE sElE pOlE – azhakAna

kuzhaikaL thAkkiya vizhikaLAl kaLi
kUrA veeRAthu eerA mAlAy – avarOdE

umathu thOLkaLil emathu vEtkaiyai
Oreer pAreer vAreer sEreer – enavE ninRu

udai thodAp paNam idai poRAth thanam
UdE veezhvEn eedERAthE – uzhalvEnO

thamara vAkkiya amarar vAzhththiya
thAthAvE mA njAthAvE – thOkaiyil ERi

sayila nAttu iRai vayali nAttu iRai
sAvA mUvA mEvA nee vA – iLaiyOnE

thimira rAkkathar samara vEl kara
theerA veerA nErA thOrA – umai pAlA

thirisirAppa(L)Li malaiyin mEl thikazh
thEvE kOvE vELE vAnOr – perumALE