திருப்புகழ் 563 குடத்தைத் தகர்த்து (திருக்கற்குடி)

Thiruppugal 563 Kudaththaiththagarththu

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனத்தத் தனத்தத் தனத்தத் தனத்தத்
தனத்தத் தனத்தத் தனதான

குடத்தைத் தகர்த்துக் களிற்றைத் துரத்திக்
குவட்டைச் செறுத்துக் – ககசாலக்

குலத்தைக் குமைத்துப் பகட்டிச் செருக்கிக்
குருத்தத் துவத்துத் – தவர்சோரப்

புடைத்துப் பணைத்துப் பெருக்கக் கதித்துப்
புறப்பட் டகச்சுத் – தனமாதர்

புணர்ச்சிச் சமுத்ரத் திளைப்பற் றிருக்கப்
புரித்துப் பதத்தைத் – தருவாயே

கடத்துப் புனத்துக் குறத்திக் குமெத்தக்
கருத்திச் சையுற்றுப் – பரிவாகக்

கனக்கப் ரியப்பட் டகப்பட் டுமைக்கட்
கடைப்பட் டுநிற்கைக் – குரியோனே

தடத்துற் பவித்துச் சுவர்க்கத் தலத்தைத்
தழைப்பித் தகொற்றத் – தனிவேலா

தமிழ்க்குக் கவிக்குப் புகழ்ச்செய்ப் பதிக்குத்
தருக்கற் குடிக்குப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனத்தத் தனத்தத் தனத்தத் தனத்தத்
தனத்தத் தனத்தத் தனதான

குடத்தைத் தகர்த்துக் களிற்றைத் துரத்திக்
குவட்டைச் செறுத்து – ககசாலக்

குலத்தைக் குமைத்துப் பகட்டிச் செருக்கி
குருத் தத்துவத்துத் – தவர் சோரப்

புடைத்துப் பணைத்துப் பெருக்கக் கதித்துப்
புறப்பட்ட கச்சுத் – தனமாதர்

புணர்ச்சிச் சமுத்ரத்து இளைப்பு அற்றிருக்கப்
புரித்துப் பதத்தைத் – தருவாயே

கடத்துப் புனத்துக் குறத்திக்கு மெத்தக்
கருத்து இச்சையுற்றுப் – பரிவாகக்

கனக்க ப்ரியப்பட்டு அகப்பட்டு மைக்கண்
கடைப்பட்டு நிற்கைக்கு – உரியோனே

தடத்து உற்பவித்துச் சுவர்க்கத் தலத்தைத்
தழைப்பித்த கொற்றத் – தனிவேலா

தமிழ்க்குக் கவிக்குப் புகழ்ச்செய்ப் பதிக்குத்
தருக் கற்குடிக்குப் – பெருமாளே.

English

kudaththaith thakarththuk kaLitRaith thuraththik
kuvattaic cheRuththuk – kakasAlak

kulaththaik kumaiththup pakattic cherukkik
kuruththath thuvaththuth – thavarsOrap

pudaiththup paNaiththup perukkak kathiththup
puRappat takacchuth – thanamAthar

puNarcchic chamuthrath thiLaippat Rirukkap
puriththup pathaththaith – tharuvAyE

kadaththup punaththuk kuRaththik kumeththak
karuththic chaiyutRup – parivAkak

kanakkap riyappat takappat tumaikkat
kadaippat tuniRkaik – kuriyOnE

thadaththuR paviththuc chuvarkkath thalaththaith
thazhaippith thakotRath – thanivElA

thamizhkkuk kavikkup pukazhccheyp pathikkuth
tharukkaR kudikkup – perumALE.

English Easy Version

kudaththaith thakarththuk kaLitRaith thuraththik
kuvattaic cheRuththu – kakasAlak

kulaththaik kumaiththup pakattic cherukki
kuruth thaththuvaththuth – thavar sOrap

pudaiththup paNaiththup perukkak kathiththup
puRappatta kacchuth – thanamAthar

puNarcchic chamuthraththu iLaippu atRirukkap
puaiththup pathaththaith – tharuvAyE

kadaththup punaththuk kuRaththikku meththak
karuththu icchaiyutRup – parivAkak

kanakka priyappattu akappattu maikkaN
kadaippattu niRkaikku – uriyOnE

thadaththu uRpaviththuc chuvarkkath thalaththaith
thazhaippiththa kotRath – thanivElA

thamizhkkuk kavikkup pukazhccheyp pathikkuth
tharuk kaRkudikkup – perumALE.