திருப்புகழ் 565 கயலைச் சருவி (இரத்னகிரி)

Thiruppugal 565 Kayalaichcharuvi

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனனத் தனனத் தனனத் தனனத்
தனனத் தனனத் தனதான

கயலைச் சருவிப் பிணையொத் தலர்பொற்
கமலத் தியல்மைக் – கணினாலே

கடிமொய்ப் புயலைக் கருதிக் கறுவிக்
கதிர்விட் டெழுமைக் – குழலாலே

நயபொற் கலசத் தினைவெற் பினைமிக்
குளநற் பெருசெப் – பிணையாலே

நலமற் றறிவற் றுணர்வற் றனனற்
கதியெப் படிபெற் – றிடுவேனோ

புயலுற் றியல்மைக் கடலிற் புகுகொக்
கறமுற் சரமுய்த் – தமிழ்வோடும்

பொருதிட் டமரர்க் குறுதுக் கமும்விட்
டொழியப் புகழ்பெற் – றிடுவோனே

செயசித் திரமுத் தமிழுற் பவநற்
செபமுற் பொருளுற் – றருள்வாழ்வே

சிவதைப் பதிரத் தினவெற் பதனிற்
றிகழ்மெய்க் குமரப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனனத் தனனத் தனனத் தனனத்
தனனத் தனனத் தனதான

கயலைச் சருவிப் பிணை ஒத்து அலர் பொன்
கமலத்து இயல் மைக் – க(ண்)ணினாலே

கடி மொய்ப் புயலைக் கருதிக் கறுவிக்
கதிர் விட்டு எழு மைக் – குழலாலே

நய பொன் கலசத்தினை வெற்பினை மிக்கு
உள பெரு செப்பு – இணையாலே

நலம் அற்று அறிவு அற்று உணர்வு அற்றனன் நல்
கதியை எப்படி – பெற்றிடுவேனோ

புயல் உற்ற இயல் மைக் கடலில் புகு கொக்கு
அற முன் சரம் உய்த்த – அமிழ்வோடும்

பொருதிட்டு அமரர்க்கு உறு துக்கமும் விட்டு
ஒழியப் புகழ் – பெற்றிடுவோனே

செய சித்திர முத்தமிழ் உற்பவ நல் செபம்
முன் பொருள் உற்று – அருள் வாழ்வே

சிவதைப் பதி ரத்தின வெற்பு அதனில்
திகழ் மெய்க் குமரப் – பெருமாளே

English

kayalaic charuvip piNaiyoth thalarpoR
kamalath thiyalmaik – kaNinAlE

kadimoyp puyalaik karuthik kaRuvik
kathirvit tezhumaik – kuzhalAlE

nayapoR kalasath thinaiveR pinaimik
kuLanaR perusep – piNaiyAlE

nalamat RaRivat RuNarvat RananaR
kathiyep padipet – RiduvEnO

puyalut Riyalmaik kadaliR pukukok
kaRamuR charamuyth – thamizhvOdum

poruthit tamarark kuRuthuk kamumvit
tozhiyap pukazhpet – RiduvOnE

seyasith thiramuth thamizhuR pavanaR
chepamuR poruLut – RaruLvAzhvE

sivathaip pathirath thinaveR pathanit
Rikazhmeyk kumarap – perumALE.

English Easy Version

kayalaic charuvip piNai oththu alar pon
kamalaththu iyal maik – ka(N)NinAlE

kadi moyp puyalaik karuthik kaRuvik
kathir vittu ezhu maik – kuzhalAlE

naya pon kalasaththinai veRpinai mikku
uLa peru seppu – iNaiyAlE

nalam atRu aRivu atRu uNarvu atRanan nal
kathiyai eppadi – petRiduvEnO

puyal utRa iyal maik kadalil puku kokku
aRa mun saram uyththa – amizhvOdum

poruthittu amararkku uRu thukkamum vittu
ozhiyap pukazh – petRiduvOnE

seya siththira muththamizh uRpava nal
sepam mun poruL utRu – aruL vAzhvE

sivathaip pathi raththina veRpu athanil
thikazh meyk kumarap – perumALE.