திருப்புகழ் 585 அன்பாக வந்து (திருச்செங்கோடு)

Thiruppugal 585 Anbagavandhu

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தந்தான தந்த தந்தான தந்த
தந்தான தந்த – தனதான

அன்பாக வந்து உன்றாள் பணிந்து
ஐம்பூத மொன்ற – நினையாமல்

அன்பால் மிகுந்து நஞ்சாரு கண்க
ளம்போரு கங்கள் – முலைதானும்

கொந்தே மிகுந்து வண்டாடி நின்று
கொண்டாடு கின்ற – குழலாரைக்

கொண்டே நினைந்து மன்பேது மண்டி
குன்றா மலைந்து – அலைவேனோ

மன்றாடி தந்த மைந்தா மிகுந்த
வம்பார் கடம்பை – யணிவோனே

வந்தே பணிந்து நின்றார் பவங்கள்
வம்பே தொலைந்த – வடிவேலா

சென்றே யிடங்கள் கந்தா எனும்பொ
செஞ்சேவல் கொண்டு – வரவேணும்

செஞ்சாலி கஞ்ச மொன்றாய் வளர்ந்த
செங்கோ டமர்ந்த – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தந்தான தந்த தந்தான தந்த
தந்தான தந்த – தனதான

அன்பாக வந்து உன்தாள் பணிந்து
ஐம்பூதம் ஒன்ற – நினையாமல்

அன்பால் மிகுந்து நஞ்சாரு கண்கள்
அம்போருகங்கள் – முலைதானும்

கொந்தே மிகுந்து வண்டாடி நின்று
கொண்டாடுகின்ற – குழலாரைக்

கொண்டே நினைந்து மன்பேது மண்டி
குன்றா மலைந்து – அலைவேனோ

மன்றாடி தந்த மைந்தா மிகுந்த
வம்பார் கடம்பை – அணிவோனே

வந்தே பணிந்து நின்றார் பவங்கள்
வம்பே தொலைந்த – வடிவேலா

சென்றே யிடங்கள் கந்தா எனும்பொ
செஞ்சேவல் கொண்டு – வரவேணும்

செஞ்சாலி கஞ்சம் ஒன்றாய் வளர்ந்த
செங்கோடு அமர்ந்த – பெருமாளே

English

anbAga vandhu unthAL paNindhu
aimbUtha mondra – ninaiyAmal

anbAl migundhu nanjAru kaNgaL
ambOru gangaL – mulaithAnum

kondhE migundhu vaNdadi nindru
koNdAdu gindra – kuzhalAraik

koNdE ninaindhu manbEdhu maNdi
kundrA malaindhu – alaivEnO

mandrAdi thandha maindhA migundha
vambAr kadambai – aNivOnE

vandhE paNindhu nindrAr bavangaL
vambE tholaindha – vadivElA

sendrE idangaL kandhA enumpo
senchEval koNdu – varavENum

senchAli kanja mondrAy vaLarndha
sengkOdamarndha – perumALE.

English Easy Version

anbAga vandhu unthAL paNindhu
aimbUtha mondra – ninaiyAmal

anbAl migundhu nanjAru kaNgaL
ambOru gangaL – mulaithAnum

kondhE migundhu vaNdadi nindru
koNdAdu gindra – kuzhalAraik

koNdE ninaindhu manbEdhu maNdi
kundrA malaindhu – alaivEnO

mandrAdi thandha maindhA migundha
vambAr kadambai – aNivOnE

vandhE paNindhu nindrAr bavangaL
vambE tholaindha – vadivElA

sendrE idangaL kandhA enumpo
senchEval koNdu – varavENum

senchAli kanja mondrAy vaLarndha
sengkOdamarndha – perumALE