திருப்புகழ் 587 வண்டார் மதங்கள் (திருச்செங்கோடு)

Thiruppugal 587 Vandarmadhangkal

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தந்தான தந்த தந்தான தந்த
தந்தான தந்த – தனதான

வண்டார்ம தங்க ளுண்டேம யங்கி
வந்தூரு கொண்ட – லதனோடும்

வண்காம னம்பு தன்கால்ம டங்க
வன்போர்ம லைந்த – விழிவேலும்

கொண்டேவ ளைந்து கண்டார்தி யங்க
நின்றார்கு ரும்பை – முலைமேவிக்

கொந்தார ரும்பு நின்தாள்ம றந்து
குன்றாம லுன்ற – னருள்தாராய்

பண்டாழி சங்கு கொண்டாழி தங்கு
பண்போனு கந்த – மருகோனே

பண்சார நைந்து நண்போது மன்பர்
பங்காகி நின்ற – குமரேசா

செண்டாடி யண்டர் கொண்டாட மன்றில்
நின்றாடி சிந்தை – மகிழ்வாழ்வே

செஞ்சாலி மிஞ்சி மஞ்சாடு கின்ற
செங்கோட மர்ந்த – பெருமாளே

பதம் பிரித்தது

தந்தான தந்த தந்தான தந்த
தந்தான தந்த – தனதான

வண்டார் மதங்கள் உண்டே மயங்கி
வந்து ஊரு(ம்) கொண்டல் – அதனோடும்

வண் காமன் அம்பு தன் கால் மடங்க
வன் போர் மலைத்த – விழி வேலும்

கொண்டே வளைந்து கண்டார் தியங்க
நின்றார் குரும்பை – முலை மேவி

கொந்து ஆர் அரும்பு(ம்) நின் தாள் மறந்து
குன்றாமல் உன் தன் – அருள் தாராய்

பண்டு ஆழி சங்கு கொண்டு ஆழி தங்கு
பண்போன் உகந்த – மருகோனே

பண் சார நைந்து நண்பு ஓதும் அன்பர்
பங்காகி நின்ற – குமரேசா

செண்டு ஆடி அண்டர் கொண்டாட மன்றில்
நின்று ஆடி சிந்தை மகிழ் – வாழ்வே

செம் சாலி மிஞ்சி மஞ்சு ஆடுகின்ற
செங்கோடு அமர்ந்த – பெருமாளே

English

vaNdArma thanga LuNdEma yangi
vanthUru koNda – lathanOdum

vaNkAma nampu thankAlma danga
vanpOrma laintha – vizhivElum

koNdEva Lainthu kaNdArthi yanga
ninRArku rumpai – mulaimEvik

konthAra rumpu ninthALma Ranthu
kunRAma lunRa – naruLthArAy

paNdAzhi sangu koNdAzhi thangu
paNpOnu kantha – marukOnE

paNsAra nainthu naNpOthu manpar
pangAki ninRa – kumarEsA

seNdAdi yaNdar koNdAda manRil
ninRAdi sinthai – makizhvAzhvE

senchAli minji manjAdu kinRa
sengOda marntha – perumALE.

English Easy Version

vaNdAr mathangaL uNdE mayangi
vanthu Uru(m) koNdal – athanOdum

vaN kAman ampu than kAl madanga
van pOr malaiththa – vizhi vElum

koNdE vaLainthu kaNdAr thiyanga
ninRAr kurumpai – mulai mEvi

konthu Ar arumpu(m) nin thAL maRanthu
kunRAmal un than – aruL thArAy

paNdu Azhi sangu koNdu Azhi thangu
paNpOn ukantha – marukOnE

paN sAra nainthu naNpu Othum anpar
pangAki ninRa – kumarEsA

seNdu Adi aNdar koNdAda manRil
ninRu Adi sinthai – makizh vAzhvE

senchAli minji manju AdukinRa
sengOdu amarntha – perumALE