திருப்புகழ் 597 ஆலகால படப்பை (திருச்செங்கோடு)

Thiruppugal 597 Alakalapadappai

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தான தானன தத்தன தத்தன
தான தானன தத்தன தத்தன
தான தானன தத்தன தத்தன – தனதான

ஆல காலப டப்பைம டப்பியர்
ஈர வாளற வெற்றும்வி ழிச்சியர்
யாவ ராயினு நத்திய ழைப்பவர் – தெருவூடே

ஆடி யாடிந டப்பதொர் பிச்சியர்
பேசி யாசைகொ டுத்தும ருட்டிகள்
ஆசை வீசிய ணைக்குமு லைச்சியர் – பலரூடே

மாலை யோதிவி ரித்துமு டிப்பவர்
சேலை தாழநெ கிழ்த்தரை சுற்றிகள்
வாசம் வீசும ணத்தில்மி னுக்கிகள் – உறவாலே

மாயை யூடுவி ழுத்திய ழுத்திகள்
காம போகவி னைக்குளு னைப்பணி
வாழ்வி லாமல்ம லச்சன னத்தினி – லுழல்வேனோ

மேலை வானொரு ரைத்தச ரற்கொரு
பால னாகியு தித்தொர்மு நிக்கொரு
வேள்வி காவல்ந டத்திய கற்குரு – அடியாலே

மேவி யேமிதி லைச்சிலை செற்றுமின்
மாது தோள்தழு விப்பதி புக்கிட
வேறு தாயட விக்குள்வி டுத்தபி – னவனோடே

ஞால மாதொடு புக்கவ னத்தினில்
வாழும் வாலிப டக்கணை தொட்டவ
னாடி ராவண னைச்செகு வித்தவன் – மருகோனே

ஞான தேசிக சற்குரு உத்தம
வேல வாநெரு வைப்பதி வித்தக
நாக மாமலை சொற்பெற நிற்பதொர் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தான தானன தத்தன தத்தன
தான தானன தத்தன தத்தன
தான தானன தத்தன தத்தன – தனதான

ஆலகால படப் பை மடப்பியர்
ஈர வாள் அற எற்றும் விழிச்சியர்
யாவராயினும் நத்தி அழைப்பவர் – தெரு ஊடே

ஆடி ஆடி நடப்பது ஒர் பிச்சியர்
பேசி ஆசை கொடுத்து மருட்டிகள்
ஆசை வீசி அணைக்கும் முலைச்சியர் – பலர் ஊடே

மாலை ஓதி விரித்து முடிப்பவர்
சேலை தாழ நெகிழ்த்து அரை சுற்றிகள்
வாசம் வீசு மணத்தில் மினுக்கிகள் – உறவாலே

மாயை ஊடு விழுத்தி அழுத்திகள்
காம போக வினைக்குள் உனைப் பணி
வாழ்வு இலாமல் மலச் சனனத்தினில் – உழல்வேனோ

மேலை வானொர் உரைத் தசரற்கு ஒரு
பாலனாகி உதித்து ஒர் முநிக்கு ஒரு
வேள்வி காவல் நடத்தி அ(க்) கற்கு உரு – அடியாலே

மேவியே மிதிலைச் சிலை செற்று மின்
மாது தோள் தழுவிப் பதி புக்கிட
வேறு தாய் அடவிக்குள் விடுத்த – பின்னவனோடே

ஞால மாதொடு புக்கு அ(வ்)வனத்தினில்
வாழும் வாலி படக் கணை தொட்டவன்
நாடி ராவணனைச் செகுவித்தவன் – மருகோனே

ஞான தேசிக சற் குரு உத்தம
வேலவா நெருவைப்பதி வித்தக
நாக மா மலை சொற் பெற நிற்பது ஒர் – பெருமாளே.

English

Ala kAlapa dappaima dappiyar
eera vALaRa vetRumvi zhicchiyar
yAva rAyinu naththiya zhaippavar – theruvUdE

Adi yAdina dappathor picchiyar
pEsi yAsaiko duththuma ruttikaL
Asai veesiya Naikkumu laicchiyar – palarUdE

mAlai yOthivi riththumu dippavar
sElai thAzhane kizhththarai sutRikaL
vAsam veesuma Naththilmi nukkikaL – uRavAlE

mAyai yUduvi zhuththiya zhuththikaL
kAma pOkavi naikkuLu naippaNi
vAzhvi lAmalma lacchana naththini – luzhalvEnO

mElai vAnoru raiththasa raRkoru
pAla nAkiyu thiththormu nikkoru
vELvi kAvalna daththiya kaRkuru – adiyAlE

mEvi yEmithi laicchilai setRumin
mAthu thOLthazhu vippathi pukkida
vERu thAyada vikkuLvi duththapi – navanOdE

njAla mAthodu pukkava naththinil
vAzhum vAlipa dakkaNai thottava
nAdi rAvaNa naiccheku viththavan – marukOnE

njAna thEsika saRguru uththama
vEla vAneru vaippathi viththaka
nAka mAmalai soRpeRa niRpathor – perumALE.

English Easy Version

AlakAla padap pai madappiyar
eera vAL aRa etRum vizhicchiyar
yAvarAyinum naththi azhaippavar – theru UdE

Adi Adi nadappathu or picchiyar
pEsi Asai koduththu maruttikaL
Asai veesi aNaikkum mulaicchiyar – palar UdE

mAlai Othi viriththu mudippavar
sElai thAzha nekizhththu arai sutRikaL
vAsam veesu maNaththil minukkikaL – uRavAlE

mAyai Udu vizhuththi azhuththikaL
kAma pOka vinaikkuL unaip paNi
vAzhvu ilAmal malas sananaththinil – uzhalvEnO

mElai vAnor uraith thasaraRku oru
pAlanAki uthiththu or munikku oru
vELvi kAval nadaththi a(k) kaRku uru – adiyAlE

mEviyE mithilaic chilai setRu min
mAthu thOL thazhuvip pathi pukkida
vERu thAy adavikkuL viduththa – pinnavanOdE

njAla mAthodu pukku a(v)vanaththinil
vAzhum vAli padak kaNai thottavan
nAdi rAvaNanais sekuviththavan – marukOnE

njAna thEsika saR kuru uththama
vElavA neruvaippathi* viththaka
nAka mA malai soR peRa niRpathu or – perumALE