திருப்புகழ் 600 அத் துகிரின் நல் (திருச்செங்கோடு)

Thiruppugal 600 Aththugirinnal

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தத்த தனதனன தத்த தனதனன
தத்த தனதனன – தனதான

அத்து கிரினலத ரத்து அலனவள
கத்து வளர்செய்புள – கிதபூத

ரத்தி ருகமலக ரத்தி தயமுருகி
யத்தி யிடனுறையு – நெடுமாம

ரத்து மலர்கனிய லைத்து வருமிடைத
லத்து ரகசிகரி – பகராதே

யத்தி மலவுடல்ந டத்தி யெரிகொள்நிரை
யத்தி னிடையடிமை – விழலாமோ

தத்து கவனவரி ணத்து வுபநிடவி
தத்து முநியுதவு – மொழியாறுத்

தத்தை நறவையமு தத்தை நிகர்குறவர்
தத்தை தழுவியப – னிருதோளா

தத்து ததிதுரக தத்து மிகுதிதிசர்
தத்து மலையவுணர் – குலநாகந்

தத்த மிசைமரக தத்த மனியமயில்
தத்த விடுமமரர் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தத்த தனதனன தத்த தனதனன
தத்த தனதனன – தனதான

அத் துகிரின் நல் அதரத்து அல் அன
அளகத்து வளர் செய் – புளகித பூதரத்து

இரு கமல கரத்து இதயம் உருகி
அத்தி இடன் உறையும் – நெடு

மாமரத்து மலர் கனி அலைத்து வரும் இடைத்
தலத்து உரக சிகரி – பகராதே

அத்தி மல உடல் நடத்தி எரி கொள்
நிரையத்தின் இடை அடிமை – விழலாமோ

தத்து கவன அரிணத்து உபநிட
விதத்து முநி உதவு – மொழியால்

துத்தத்தை நறவை அமுதத்தை நிகர் குறவர்
தத்தை தழுவிய – ப(ன்)னிரு தோளா

தத்து உததி துரகதத்து மிகு திதிசர்
தத்து மலை அவுணர் – குல நாகம்

தத்த மிசை மரகதத் தமனிய மயில்
தத்த விடும் அமரர் – பெருமாளே

English

aththu kirinalatha raththu alanavaLa
kaththu vaLarseypuLa – kithapUtha

raththi rukamalaka raththi thayamuruki
yaththi yidanuRaiyu – nedumAma

raththu malarkaniya laiththu varumidaitha
laththu rakasikari – pakarAthE

yaththi malavudalna daththi yerikoLnirai
yaththi nidaiyadimai – vizhalAmO

thaththu kavanavari Naththu vupanidavi
thaththu muniyuthavu – mozhiyARuth

thaththai naRavaiyamu thaththai nikarkuRavar
thaththai thazhuviyapa – niruthOLA

thaththu thathithuraka thaththu mikuthithisar
thaththu malaiyavuNar – kulanAkam

thaththa misaimaraka thaththa maniyamayil
thaththa vidumamarar – perumALE.

English Easy Version

ath thukirin nal atharaththu al ana
aLakaththu vaLar sey – puLakitha

pUtharaththu iru kamala karaththu ithayam uruki
aththi idan uRaiyum – nedu

mAmaraththu malar kani alaiththu varum idaith
thalaththu uraka sikari – pakarAthE

aththi mala udal nadaththi eri koL
niraiyaththin idai adimai – vizhalAmO

thaththu kavana ariNaththu upanida
vithaththu muni uthavu – mozhiyAl

thuththaththai naRavai amuthaththai nikar kuRavar
Thaththai thazhuviya – pa(n)niru thOLA

thaththu uthathi thurakathaththu miku thithisar
thaththu malai avuNar – kula nAkam

Thaththa misai marakathath thamaniya mayil
thaththa vidum amarar – perumALE.