திருப்புகழ் 607 தொல்லைமுதல் (கொல்லிமலை)

Thiruppugal 607 Thollaimudhal

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தய்யதன தானந்த தய்யதன தானந்த
தய்யதன தானந்த – தனதான

தொல்லைமுதல் தானொன்று மெல்லியிரு பேதங்கள்
சொல்லுகுண மூவந்த – மெனவாகி

துய்யசதுர் வேதங்கள் வெய்யபுல னோரைந்து
தொய்யுபொரு ளாறங்க – மெனமேவும்

பல்லபல நாதங்கள் அல்கபசு பாசங்கள்
பல்குதமிழ் தானொன்றி – யிசையாகிப்

பல்லுயிரு மாயந்த மில்லசொரு பாநந்த
பெளவமுற வேநின்ற – தருள்வாயே

கல்லுருக வேயின்கண் அல்லல்படு கோவம்பு
கல்வருக வேநின்று – குழலூதுங்

கையன் மிசை யேறும்பன் நொய்யசடை யோனெந்தை
கைதொழமெய்ஞ் ஞானஞ்சொல் – கதிர்வேலா

கொல்லைமிசை வாழ்கின்ற வள்ளிபுன மேசென்று
கொள்ளைகொளு மாரன்கை – யலராலே

கொய்துதழை யேகொண்டு செல்லுமழ வாகந்த
கொல்லிமலை மேனின்ற – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தய்யதன தானந்த தய்யதன தானந்த
தய்யதன தானந்த – தனதான

தொல்லைமுதல் தானொன்று மெல்லியிரு பேதங்கள்
சொல்லுகுண மூவு – அந்தமெனவாகி

துய்யசதுர் வேதங்கள் வெய்யபுலன் ஓரைந்து
தொய்யுபொருள் ஆறங்கம் – எனமேவும்

பல்லபல நாதங்கள் அல்கபசு பாசங்கள்
பல்குதமிழ் தானொன்றி – யிசையாகி

பல்லுயிருமாய் அந்தமில்ல சொருபாநந்த
பெளவமுறவே நின்ற – தருள்வாயே

கல்லுருக வேயின்கண் அல்லல்படு கோ அம் புகல்
வருகவே நின்று – குழலூதுங்

கையன் மிசையேறு உம்பன் நொய்யசடையோன் எந்தை
கைதொழமெய்ஞ் ஞானஞ்சொல் – கதிர்வேலா

கொல்லைமிசை வாழ்கின்ற வள்ளிபுனமேசென்று
கொள்ளைகொளு – மாரன்கையலராலே

கொய்துதழையேகொண்டு செல்லுமழவாகந்த
கொல்லிமலை மேனின்ற – பெருமாளே

English

thollaimudhal thAnondru melliyiru bEdhangaL
solluguNa mUvandham – enavAgi

thuyyachathur vEdhangaL veyyapula nOraindhu
thoyyuporu LARangam – enamEvum

pallapala nAdhangaL algapasu pAsangaL
palguthamizh thAnondri – isaiyAgip

palluyiru mAyantha millasoru pAnandha
bauvamuRa vEnindra – dharuLvAyE

kalluruga vEyinkaN allalpadu gO ampu
galvaruga vEnindru – kuzhalUdhum

kaiyanmisai ERumban noyyasadai yOnendhai
kaithozhamey nyAnamsol – kadhirvElA

kollaimisai vAzhgindra vaLLipuna mEsendru
koLLaikoLu mArankai – alarAlE

koydhuthazhai yEkoNdu sellumazha vAkandha
kollimalai mEnindra – perumALE.

English Easy Version

thollaimudhal thAnondru melliyiru bEdhangaL
solluguNa mUvandham – enavAgi

thuyyachathur vEdhangaL veyyapula nOraindhu
thoyyuporuL ARangam – enamEvum

pallapala nAdhangaL algapasu pAsangaL
palguthamizh thAnondri – isaiyAgi

palluyiru mAyantha millasoru pAnandha
bauvamuRa vE nindra – dharuLvAyE

kalluruga vEyinkaN allalpadu gO ampugal
varugavE nindru – kuzhalUdhum

Kaiyan misai ERumban noyyasadai yOnendhai
kaithozhamey nyAnamsol – kadhirvElA

kollaimisai vAzhgindra vaLLipuna mEsendru
koLLaikoLu mArankai – alarAlE

koydhuthazhai yEkoNdu sellumazhavAkandha
kollimalai mEnindra – perumALE