திருப்புகழ் 613 கருடன் மிசைவரு (குருடிமலை)

Thiruppugal 613 Garudanmisaivaru

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனன தனதன தனன தனதன
தனன தனதன – தனதான

கருடன் மிசைவரு கரிய புயலென
கமல மணியென – வுலகோரைக்

கதறி யவர்பெயர் செருகி மனமது
கருதி முதுமொழி – களைநாடித்

திருடி யொருபடி நெருடி யறிவிலர்
செவியில் நுழைவன – கவிபாடித்

திரியு மவர்சில புலவர் மொழிவது
சிறிது முணர்வகை – யறியேனே

வருடை யினமது முருடு படுமகில்
மரமு மருதமு – மடிசாய

மதுர மெனுநதி பெருகி யிருகரை
வழிய வகைவகை – குதிபாயுங்

குருடி மலையுறை முருக குலவட
குவடு தவிடெழ – மயிலேறுங்

குமர குருபர திமிர தினகர
குறைவி லிமையவர் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனன தனதன தனன தனதன
தனன தனதன – தனதான

கருடன் மிசை வரு கரிய புயல் என
கமல மணி என – உலகோரை

கதறி அவர் பெயர் செருகி மனம் அது
கருதி முது மொழி – களை நாடி

திருடி ஒரு படி நெருடி அறிவிலர்
செவியில் நுழைவன – கவி பாடி

திரியும் அவர் சில புலவர் மொழிவது
சிறிதும் உணர் வகை – அறியேனே

வருடை இனம் அது முருடு படும் அகில்
மரமும் மருதமும் – அடி சாய

மதுரம் எனு(ம்) நதி பெருகி இரு கரை
வழிய வகை வகை – குதி பாயும்

குருடி மலை உறை முருக குல வட
குவடு தவிடு எழ – மயில் ஏறும்

குமர குருபர திமிர தினகர
குறைவில் இமையவர் – பெருமாளே

English

garudan misaivaru kariya puyalena
kamala maNiyena – vulakOraik

kathaRi yavarpeyar seruki manamathu
karuthi muthumozhi – kaLainAdith

thirudi yorupadi nerudi yaRivilar
seviyil nuzhaivana – kavipAdith

thiriyu mavarsila pulavar mozhivathu
siRithu muNarvakai – yaRiyEnE

varudai yinamathu murudu padumakil
maramu maruthamu – madisAya

mathura menunathi peruki yirukarai
vazhiya vakaivakai – kuthipAyung

kurudi malaiyuRai muruka kulavada
kuvadu thavidezha – mayilERung

kumara gurupara thimira thinakara
kuRaivi limaiyavar – perumALE.

English Easy Version

garudan misaivaru kariya puyalena
kamala maNiyena – ulakOrai

kkathaRi yavarpeyar seruki manamathu
karuthi muthumozhi – kaLainAdith

thirudi yorupadi nerudi yaRivilar
seviyil nuzhaivana – kavipAdith

thiriyu mavarsila pulavar mozhivathu
siRithu muNarvakai – yaRiyEnE

varudai yinamathu murudu padumakil
maramu maruthamu – madisAya

mathura menunathi peruki yirukarai
Vazhiya vakaivakai – kuthipAyung

kurudi malaiyuRai muruka kulavada
kuvadu thavidezha – mayilERung

kumara gurupara thimira thinakara
kuRaivi limaiyavar – perumALE.