திருப்புகழ் 701 தோடு உறும் குழை (மாடம்பாக்கம்)

Thiruppugal 701 Thoduurumkuzhai

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தான தந்தன தானா தானன
தான தந்தன தானா தானன
தான தந்தன தானா தானன – தனதான

தோடு றுங்குழை யாலே கோல்வளை
சூடு செங்கைக ளாலே யாழ்தரு
கீத மென்குர லாலே தூமணி – நகையாலே

தூம மென்குழ லாலே யூறிய
தேனி லங்கித ழாலே யாலவி
லோச னங்களி னாலே சோபித – அழகாலே

பாட கம்புனை தாளா லேமிக
வீசு தண்பனி நீரா லேவளர்
பார கொங்கைக ளாலே கோலிய – விலைமாதர்

பாவ கங்களி னாலே யான்மயல்
மூழ்கி நின்றய ராதே நூபுர
பாத பங்கய மீதே யாள்வது – கருதாயோ

நாட ருஞ்சுடர் தானா வோதுசி
வாக மங்களி னானா பேதவ
நாத தந்த்ரக லாமா போதக – வடிவாகி

நால்வி தந்தரு வேதா வேதமு
நாடி நின்றதொர் மாயா தீதம
னோல யந்தரு நாதா ஆறிரு – புயவேளே

வாட யங்கியவேலா லேபொரு
சூர்த டிந்தருள் வீரா மாமய
லேறு கந்தவி நோதா கூறென – அரனார்முன்

வாச கம்பிற வாதோர் ஞானசு
கோத யம்புகல் வாசா தேசிக
மாடை யம்பதி வாழ்வே தேவர்கள் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தான தந்தன தானா தானன
தான தந்தன தானா தானன
தான தந்தன தானா தானன – தனதான

தோடு உறும் குழையாலே கோல் வளை
சூடு செம் கைகளாலே யாழ் தரு
கீத மென் குரலாலே தூ மணி – நகையாலே

தூமம் மென் குழலாலே ஊறிய
தேன் இலங்கு இதழாலே ஆல
விலோசனங்களினாலே சோபித அழகாலே

பாடகம் புனை தாளாலே மிக
வீசு தண் பனி நீராலே வளர்
பார கொங்கைகளாலே கோலிய – விலைமாதர்

பாவகங்களினாலே யான் மயல்
மூழ்கி நின்று அயராதே நூபுர
பாத பங்கயம் மீதே ஆள்வது – கருதாயோ

நாட அரும் சுடர் தானா ஓது சிவ
ஆகமங்களின் நானா பேத
அநாத (னே) தந்த்ர கலா மா போதக – வடிவாகி

நால் விதம் தரு வேதா வேதமும்
நாடி நின்றது ஒர் மாயா
அதீத மனோலயம் தரு நாதா ஆறிரு – புயவேளே

வாள் தயங்கிய வேலாலே பொரு
சூர் தடிந்து அருள் வீரா மா
மயில் ஏறு கந்த விநோதா கூறு என – அரனார் முன்

வாசகம் பிறவாதோர் ஞான
சுக உதயம் புகல் வாசா தேசிக
மாடையம் பதி வாழ்வே தேவர்கள் – பெருமாளே

English

thOdu Rungkuzhai yAlE kOlvaLai
cUdu sengaika LAlE yAzhtharu
keetha menkura lAlE thUmaNi – nakaiyAlE

thUma menkuzha lAlE yURiya
thEni langitha zhAlE yAlavi
lOsa nangaLi nAlE sOpitha – azhakAlE

pAda kampunai thALA lEmika
veesu thaNpani neerA lEvaLar
pAra kongaika LAlE kOliya – vilaimAthar

pAva kangaLi nAlE yAnmayal
mUzhki ninRaya rAthE nUpura
pAtha pangaya meethE yALvathu – karuthAyO

nAda rumchudar thAnA vOthusi
vAka mangaLi nAnA pEthava
nAtha thanthraka lAmA pOthaka – vadivAki

nAlvi thantharu vEthA vEthamu
nAdi ninRathor mAyA theethama
nOla yantharu nAthA ARiru – puyavELE

vAda yangiyavElA lEporu
cUrtha dintharuL veerA mAmayi
lERu kanthavi nOthA kURena – aranArmun

vAsa kampiRa vAthOr njAnasu
kOtha yampukal vAsA thEsika
mAdai yampathi vAzhvE thEvarkaL – perumALE.

English Easy Version

thOdu uRum kuzhaiyAlE kOl vaLai
cUdu sem kaikaLAlE yAzh tharu
keetha men kuralAlE thU maNi – nakaiyAlE

thUmam men kuzhalAlE URiya
thEn ilangu ithazhAlE Ala
vilOsanangaLinAlE sOpitha – azhakAlE

pAdakam punai thALAlE mika
veesu thaN pani neerAlE vaLar
pAra kongaikaLAlE kOliya – vilai mAthar

pAvakangaLinAlE yAn mayal
mUzhki ninRu ayarAthE nUpura
pAtha pangayam meethE ALvathu – karuthAyO

nAda arum sudar thAnA Othu siva
AkamangkaLin nAnA pEtha
anAtha(nE) thanthra kalA mA pOthaka – vadivAki

nAl vitham tharu vEthA vEthamum
nAdi ninRathu or mAyA atheetha
manOlayam tharu nAthA ARiru – puyavELE

vAL thayangiya vElAlE poru
cUr thadinthu aruL veerA mA mayil
ERu kantha vinOthA kURu ena – aranAr mun

vAsakam piRavAthOr njAna
suka uthayam pukal vAsA thEsika
mAdaiyam pathi vAzhvE thEvarkaL – perumALE