திருப்புகழ் 708 தோள் தப்பாமல் (கோடைநகர்)

Thiruppugal 708 Tholthappamal

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தானத் தானத் தானத் தானத்
தானத் தானத் – தனதான

தோடப் பாமற் றோய்தப் பாணிச்
சூழ்துற் றார்துற் – றழுவாருந்

தூரப் போகக் கோரப் பாரச்
சூலப் பாசச் – சமனாரும்

பாடைக் கூடத் தீயிற் றேறிப்
பாழ்பட் டேபட் – டழியாதே

பாசத் தேனைத் தேசுற் றார்பொற்
பாதத் தேவைத் – தருள்வாயே

ஆடற் சூர்கெட் டோடத் தோயத்
தாரச் சீறிப் – பொரும்வேலா

ஆனைச் சேனைக் கானிற் றேனுக்
காரத் தாரைத் – தரும்வீரா

கூடற் பாடிக் கோவைப் பாவைக்
கூடப் பாடித் – திரிவோனே

கோலச் சாலிச் சோலைச் சீலக்
கோடைத் தேவப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தானத் தானத் தானத் தானத்
தானத் தானத் – தனதான

தோள் தப்பாமல் தோய்தப் பாணி
சூழ்(ந்)து உற்றார் துற்று – அழுவாரும்

தூரப் போக கோரப் பாரச்
சூலப் பாசச் – சமன் ஆரும்

பாடைக் கூடத் தீயில் தேறி
பாழ் பட்டே பட்டு – அழியாதே

பாசத்தேனைத் தேசு உற்றார் பொன்
பாதத்தே வைத்து – அருள்வாயே

ஆடல் சூர் கெட்டு ஓடத் தோயத்து
ஆரச் சீறிப் – பொரும் வேலா

ஆனைச் சேனைக் கானில் தேனுக்கு
ஆரம் தாரைத் – தரும் வீரா

கூடற்பாடிக் கோவைப் பாவைக்
கூடப் பாடித் – திரிவோனே

கோலச் சாலிச் சோலைச் சீலக்
கோடைத் தேவப் – பெருமாளே

English

thOdap pAmat ROythap pANic
sUzhthut RArthut – RazhuvArum

thUrap pOkak kOrap pArac
cUlap pAsac – camanArum

pAdaik kUdath theeyit RERip
pAzhpat tEpat -tazhiyAthE

pAsath thEnaith thEsut RArpoR
pAthath thEvaith – tharuLvAyE

AdaR cUrket tOdath thOyath
thArac ceeRip – porumvElA

Anaic cEnaik kAnit REnuk
kArath thAraith – tharumveerA

kUdaR pAdik kOvaip pAvaik
kUdap pAdith – thirivOnE

kOlac cAlic cOlaic ceelak
kOdaith thEvap – perumALE.

English Easy Version

thOL thappAmal thOythap pANi
sUzh(n)thu utRAr thutRu – azhuvArum

thUrap pOka kOrap pArac
cUlap pAsac – caman Arum

pAdaik kUdath theeyil thERi
pAzh pattE pattu – azhiyAthE

pAsaththEnaith thEsu utRAr pon
pAthaththE vaiththu – aruLvAyE

Adal cUr kettu Odath thOyaththu
Arac ceeRip – porum vElA

Anaic cEnaik kAnil thEnukku
Aram thAraith – tharum veerA

kUdaRpAdik kOvaip pAvaik
kUdap pAdith – thirivOnE

kOlac cAlic cOlaic ceelak
kOdaith thEvap – perumALE.