திருப்புகழ் 726 பிறவியான சடம் (சிறுவை)

Thiruppugal 726 Piraviyanajadam

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனன தான தனன தந்த தனன தான தனன தந்த
தனன தான தனன தந்த – தனதான

பிறவி யான சடமி றங்கி வழியி லாத துறைசெ றிந்து
பிணிக ளான துயரு ழன்று – தடுமாறிப்

பெருகு தீய வினையி னொந்து கதிக டோறு மலைபொ ருந்தி
பிடிப டாத ஜனன நம்பி – யழியாதே

நறைவி ழாத மலர்மு கந்த வரிய மோன வழிதி றந்த
நளின பாத மெனது சிந்தை – யகலாதே

நரர்சு ராதி பரும்வ ணங்கு மினிய சேவை தனைவி ரும்பி
நலன தாக அடிய னென்று – பெறுவேனோ

பொறிவ ழாத முநிவர் தங்கள் நெறிவ ழாத பிலனு ழன்று
பொருநி சாச ரனைநி னைந்து – வினைநாடிப்

பொருவி லாம லருள்பு ரிந்து மயிலி னேறி நொடியில் வந்து
புளக மேவ தமிழ்பு னைந்த – முருகோனே

சிறுவ ராகி யிருவ ரந்த கரிப தாதி கொடுபொ ருஞ்சொல்
சிலையி ராம னுடனெ திர்ந்து – சமராடிச்

செயம தான நகர மர்ந்த அளகை போல வளமி குந்த
சிறுவை மேவி வரமி குந்த – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனன தான தனன தந்த தனன தான தனன தந்த
தனன தான தனன தந்த – தனதான

பிறவியான சடமிறங்கி வழியிலாத துறைசெறிந்து
பிணிகளான துயருழன்று – தடுமாறி

பெருகு தீய வினையி னொந்து கதிகடோறும் அலைபொருந்தி
பிடிபடாத ஜனன நம்பி – யழியாதே

நறைவிழாத மலர்முகந்த அரிய மோன வழிதிறந்த
நளின பாத மெனது சிந்தை – யகலாதே

நரர் சுராதிபரும்வணங்கும் இனிய சேவை தனைவி ரும்பி
நலனதாக அடிய னென்று – பெறுவேனோ

பொறிவழாத முநிவர் தங்கள் நெறிவழாத பிலனு ழன்று
பொருநிசாசரனைநினைந்து – வினைநாடி

பொருவிலாமல் அருள்புரிந்து மயிலினேறி நொடியில் வந்து
புளக மேவ தமிழ்புனைந்த – முருகோனே

சிறுவராகி யிருவர் அந்த கரிபதாதி கொடுபொருஞ்சொல்
சிலையிராமனுடனெதிர்ந்து – சமராடி

செயமதான நகர் அமர்ந்த அளகை போல வளமிகுந்த
சிறுவை மேவி வரமி குந்த – பெருமாளே

English

piRaviyAna jadam iRangi vazhi ilAdha thuRai seRindhu
piNigaLAna thuyar uzhandru – thadumARip

perugu theeya vinaiyi nondhu gathigaL thORu malai porundhi
pidi padAdha janana nambi – azhiyAdhE

naRai vizhAdha malar mugandha ariya mOna vazhi thiRandha
naLina pAdham enadhu chinthai – agalAdhE

narar surAdhiparum vaNangum iniya sEvai thanai virumbi
nalanadhAga adiyan endru – peRuvEnO

poRi vazhAdha munivar thangaL neRi vazhAdha pilan uzhandru
poru nisAcha ranai ninaindhu – vinainAdip

poruv ilAmal aruL purindhu mayilinEri nodiyil vandhu
puLaga mEva thamizh punaindha – murugOnE

siRuvarAgi iruvar andha kari padhAdhi kodu porun sol
silai irAman udan edhirndhu – samarAdi

jeyam adhAna nagar amarndha aLagaipOla vaLamigundha
siRuvai mEvi vara migundha – perumALE.

English Easy Version

piRaviyAna jadam iRangi vazhi ilAdha thuRai seRindhu
piNigaLAna thuyar uzhandru – thadumARi

perugu theeya vinaiyi nondhu gathigaL thORum alai porundhi
pidi padAdha janana nambi – azhiyAdhE

naRai vizhAdha malar mugandha ariya mOna vazhi thiRandha
naLina pAdham enadhu chinthai – agalAdhE

narar surAdhiparum vaNangum iniya sEvai thanai virumbi
nalanadhAga adiyan endru – peRuvEnO

poRi vazhAdha munivar thangaL neRi vazhAdha pilan uzhandru
poru nisAcha ranai ninaindhu – vinainAdi

poruv ilAmal aruL purindhu mayilinEri nodiyil vandhu
puLaga mEva thamizh punaindha – murugOnE

siRuvarAgi iruvar andha kari padhAdhi kodu porun sol
silai irAman udan edhirndhu – samarAdi

jeyam adhAna nagar amarndha aLagaipOla vaLamigundha
siRuvai mEvi vara migundha – perumALE.