திருப்புகழ் 736 காணொணாதது (தேவனூர்)

Thiruppugal 736 Kanonadhadhu

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தான தானன தனனா தனதன
தான தானன தனனா தனதன
தான தானன தனனா தனதன – தந்ததான

காணொ ணாதது உருவோ டருவது
பேசொ ணாதது உரையே தருவது
காணு நான்மறை முடிவாய் நிறைவது – பஞ்சபூதக்

காய பாசம தனிலே யுறைவது
மாய மாயுட லறியா வகையது
காய மானவ ரெதிரே யவரென – வந்துபேசிப்

பேணொ ணாதது வெளியே யொளியது
மாய னாரய னறியா வகையது
பேத பேதமொ டுலகாய் வளர்வது – விந்துநாதப்

பேரு மாய்கலை யறிவாய் துரியவ
தீத மானது வினையேன் முடிதவ
பேறு மாயருள் நிறைவாய் விளைவது – ஒன்றுநீயே

வீணொ ணாதென அமையா தசுரரை
நூறி யேயுயிர் நமனீ கொளுவென
வேல்க டாவிய கரனே யுமைமுலை – யுண்டகோவே

வேத நான்முக மறையோ னொடும்விளை
யாடி யேகுடு மியிலே கரமொடு
வீற மோதின மறவா குறவர்கு – றிஞ்சியூடே

சேணொ ணாயிடு மிதண்மே லரிவையை
மேவி யேமயல் கொளலீ லைகள்செய்து
சேர நாடிய திருடா வருடரு – கந்தவேளே

சேரொ ணாவகை வெளியே திரியுமெய்ஞ்
ஞான யோகிக ளுளமே யுறைதரு
தேவ னூர்வரு குமரா வமரர்கள் – தம்பிரானே.

பதம் பிரித்தது

தான தானன தனனா தனதன
தான தானன தனனா தனதன
தான தானன தனனா தனதன – தந்ததான

காணொணாதது உருவோ டருவது
பேசொ ணாதது உரையே தருவது
காணு நான்மறை முடிவாய் நிறைவது – பஞ்சபூதக்

காய பாசம தனிலே உறைவது
மாய மாயுட லறியா வகையது
காய மானவ ரெதிரே யவரென – வந்துபேசிப்

பேணொணாதது வெளியே யொளியது
மாயனார் அயன் அறியா வகையது
பேத அபேதமொடு உலகாய் வளர்வது – விந்துநாதப்

பேருமாய் கலை யறிவாய் துரிய
அதீதமானது வினையேன் முடிதவ
பேறு மாய் அருள் நிறைவாய் விளைவது – ஒன்றுநீயே

வீணொணாதென அமையாத அசுரரை
நூறியே உயிர் நமனீ கொளுவென
வேல்க டாவிய கரனே உமைமுலையுண்ட – கோவே

வேத நான்முக மறையோனொடும்
விளையாடியே குடு மியிலே கரமொடு
வீற மோதின மறவா குறவர் – குறிஞ்சியூடே

சேணொ ணாயிடு மிதண்மேல் அரிவையை
மேவியே மயல்கொள லீலைகள்செய்து
சேர நாடிய திருடா அருள் தரு – கந்தவேளே

சேரொணாவகை வெளியே திரியும்
மெய்ஞ்ஞான யோகிகளுளமே உறைதரு
தேவ னூர்வரு குமரா அமரர்கள் – தம்பிரானே.

English

kANo NAdhadhu uruvO daruvadhu
pEso NAdhadhu uraiyE tharuvadhu
kANu nAnmaRai mudivAy niRaivadhu – panchabUtha

kAya pAsama dhanilE uRaivadhu
mAyamAy udal aRiyA vagai adhu
kAya mAnavar edhirE avarena – vandhu pEsi

pENo NAdhadhu veLiyE oLiyadhu
mAyanAr ayan aRiyA vagai adhu
bEdha bEdhmod ulagAy vaLarvadhu – vindhunAdha

pEru mAy kalai aRivAy thuriya
atheetha mAnadhu vinaiyEn mudi thava
pERu mAy aruL niRaivAy viLaivadhu – ondru neeyE

veeNoNA dhena amaiyAdh asurarai
nURiyE uyir namanee koLuvena
vEl kadAviya karanE umai mulai – uNda kOvE

vEdha nAnmuka maRaiyOn odum viLai
yAdiyE kudumiyilE karamodu
veeRa mOdhina maRavA kuRavar – kuRinjiyUdE

sENoNAyidum idhaNmEl arivaiyai
mEviyE mayal koLa leelaigaL seydhu
sEra nAdiya thirudA aruLtharu – kandhavELE

sEroNA vagai veLiyE thiriyu mey
nyAna yOgigaL uLamEy uRaitharu
dhevanUr varu kumarA amarargaL – thambirAnE.

English Easy Version

kANo NAdhadhu uruvO daruvadhu
pEso NAdhadhu uraiyE tharuvadhu
kANu nAnmaRai mudivAy niRaivadhu – panchabUtha

kAya pAsama dhanilE uRaivadhu
mAyamAy udal aRiyA vagai adhu
kAya mAnavar edhirE avarena – vandhu pEsi

pENo NAdhadhu veLiyE oLiyadhu
mAyanAr ayan aRiyA vagai adhu
bEdha bEdhmod ulagAy vaLarvadhu – vindhunAdha

pEru mAy kalai aRivAy thuriya
atheetha mAnadhu vinaiyEn mudi thava
pERu mAy aruL niRaivAy viLaivadhu – ondru neeyE

veeNoNA dhena amaiyAdh asurarai
nURiyE uyir namanee koLuvena
vEl kadAviya karanE umai mulai – uNda kOvE

vEdha nAnmuka maRaiyOn odum
viLaiyAdiyE kudumiyilE karamodu
veeRa mOdhina maRavA kuRavar – kuRinjiyUdE

sENoNAyidum idhaNmEl arivaiyai
mEviyE mayal koLa leelaigaL seydhu
sEra nAdiya thirudA aruLtharu – kandhavELE

sEroNA vagai veLiyE thiriyu
meynyAna yOgigal uLamEy uRaitharu
dhevanUr varu kumarA amarargaL – thambirAnE