திருப்புகழ் 740 அரியயன் அறியாதவர் (வடுகூர்).

Thiruppugazh 740 ariyayanaRiyAdhavar

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதன தனனா தனதன தனனா
தனதன தனனா – தனதான

அரியய னறியா தவரெரி புரமூ
ணதுபுக நகையே – வியநாதர்

அவிர்சடை மிசையோர் வனிதையர் பதிசீ
றழலையு மழுநேர் – பிடிநாதர்

வரைமக ளொருகூ றுடையவர் மதனா
கமும்விழ விழியே – வியநாதர்

மனமகிழ் குமரா எனவுன திருதாள்
மலரடி தொழுமா – றருள்வாயே

அருவரை யிருகூ றிடவொரு மயில்மேல்
அவனியை வலமாய் – வருவோனே

அமரர்க ளிகல்நீ டசுரர்கள் சிரமேல்
அயில்தனை விசையாய் – விடுவோனே

வரிசையொ டொருமா தினைதரு வனமே
மருவியொர் குறமா – தணைவேடா

மலைகளில் மகிழ்வாய் மருவிநல் வடுகூர்
வருதவ முநிவோர் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதன தனனா தனதன தனனா
தனதன தனனா – தனதான

அரியயன் அறியாதவர் எரி புர
மூணதுபுக நகை – ஏவியநாதர்

அவிர்சடை மிசையோர் வனிதையர் பதி
சீறழலையும் மழுநேர் – பிடிநாதர்

வரைமக ளொருகூ றுடையவர் மதனா
கமும்விழ விழியேவிய – நாதர்

மனமகிழ் குமரா என உனது இருதாள்
மலரடி தொழுமாறு – அருள்வாயே

அருவரை யிருகூ றிட ஒருமயில்மேல்
அவனியை வலமாய் – வருவோனே

அமரர்கள் இகல் நீடு அசுரர்கள் சிரமேல்
அயில்தனை விசையாய் – விடுவோனே

வரிசையொடு ஒருமா தினைதரு வனமே
மருவி யொர் குறமாது – அணைவேடா

மலைகளில் மகிழ்வாய் மருவிநல் வடுகூர்
வருதவ முநிவோர் – பெருமாளே.

English

ariyayan aRiyA dhavar eripuramUN
adhupuga nagai yEviya – nAthar

avirsadai misaiyOr vanithaiyar pathi seeR
azhalaiyu mazhu nEr – pidinAthar

varai magaLoru kUR udaiyavar madhanA
gamum vizha vizhi – yEviya nAthar

manamagizh kumarA enavuna dhiru thAL
malaradi thozhumAR – aruLvAyE

aruvarai irukURida oru mayilmEl
avaniyai valamAy – varuvOnE

amarargaL igalneed asurargaL siramEl
ayil thanai visaiyAy – viduvOnE

varisaiyod orumA thinai tharu vanamE
maruviyor kuRa mA – dhaNai vEdA

malaigaLil magizhvAy maruvinal vadukUr
varuthava munivOr – perumALE.

English Easy Version

ariyayan ariyA dhavar eripuramUN
adhupuga nagai – yEviya nAthar

avirsadai misaiyOr vanithaiyar pathi seeR
azhalaiyu mazhu nEr – pidinAthar

varai magaLoru kUR udaiyavar madhanA
gamum vizha vizhi – yEviya nAthar

manamagizh kumarA enavuna dhiru thAL
malaradi thozhumAR – aruLvAyE

aruvarai irukURida oru mayilmEl
avaniyai valamAy – varuvOnE

amarargaL igalneed asurargaL siramEl
ayil thanai visaiyAy – viduvOnE

varisaiyod orumA thinai tharu vanamE
maruviyor kuRa mA – dhaNai vEdA

malaigaLil magizhvAy maruvinal vadukUr
varuthava munivOr – perumALE.