திருப்புகழ் 746 மதிக்கு நேரெனும் (திருமாணிகுழி)

Thiruppugal 746 Madhikkunerenum

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனத்த தானன தானான தானன
தனத்த தானன தானான தானன
தனத்த தானன தானான தானன – தந்ததான

மதிக்கு நேரெனும் வாண்மூகம் வான்மக
நதிக்கு மேல்வரு சேலேனு நேர்விழி
மணத்த வார்குழல் மாமாத ராரிரு – கொங்கைமூழ்கி

மதித்த பூதர மாமாம னோலயர்
செருக்கி மேல்விழ நாடோறு மேமிக
வடித்த தேன்மொழி வாயூற லேநுகர் – பண்டநாயேன்

பதித்த நூபுர சீர்பாத மாமலர்
படைக்குள் மேவிய சீராவொ டேகலை
பணைத்த தோள்களொ டீராறு தோடுகள் – தங்குகாதும்

பணக்க லாபமும் வேலொடு சேவலும்
வடிக்கொள் சூலமும் வாள்வீசு நீள்சிலை
படைத்த வாகையு நாடாது பாழில்ம – யங்கலாமோ

கதித்து மேல்வரு மாசூரர் சூழ்படை
நொறுக்கி மாவுயர் தேரோடு மேகரி
கலக்கி யூர்பதி தீமூள வேவிடும் – வஞ்சவேலா

களித்த பேய்கண மாகாளி கூளிகள்
திரட்பி ரேதமெ லேமேவி மூளைகள்
கடித்த பூதமொ டேபாடி யாடுதல் – கண்டவீரா

குதித்து வானர மேலேறு தாறுகள்
குலைத்து நீள்கமு கூடாடி வாழைகொள்
குலைக்கு மேல்விழ வேரேறு போகமும் – வஞ்சிதோயுங்

குளத்தி லூறிய தேனூறல் மாதுகள்
குடித்து லாவியெ சேலோடு மாணிகொள்
குழிக்குள் மேவிய வானோர்க ளேதொழு – தம்பிரானே.

பதம் பிரித்தது

தனத்த தானன தானான தானன
தனத்த தானன தானான தானன
தனத்த தானன தானான தானன – தந்ததான

மதிக்கு(ம்) நேர் என்னும் வாள் முகம் வான் மக(கா)
நதிக்கு மேல் வரு(ம்) சேல் என்னும் நேர் விழி
மணத்த வார் குழல் மா மாதரார் இரு – கொங்கை மூழ்கி

மதித்த பூதரம் ஆம் ஆம் மனோலயர்
செருக்கி மேல் விழ நாள் தோறுமே
மிக வடித்த தேன் மொழி வாய் ஊறலே நுகர் – பண்ட நாயேன்

பதித்த நூபுர சீர் பாத மா மலர்
படைக்குள் மேவிய சீரா ஓடே கலை
பணைத்த தோள்களொடு ஈராறு தோடுகள் – தங்கு காதும்

பணிக் கலாபமும் வேலோடு சேவலும்
வடிக் கொள் சூலமும் வாள் வீசு நீள் சிலை
படைத்த வாகையும் நாடாது பாழில் – மயங்கலாமோ

கதித்து மேல் வரு மா சூரர் சூழ் படை
நொறுக்கி மா உயர் தேரோடுமே கரி
கலக்கி ஊர் பதி தீ மூளவே விடும் – வஞ்ச வேலா

களித்த பேய் கணம் மா காளி கூளிகள்
திரள் பிரேதம் மேலே மேவி மூளைகள்
கடித்த பூதமொடே பாடி ஆடுதல் – கண்ட வீரா

குதித்து வானரம் மேல் ஏறு தாறுகள்
குலைத்து நீள் கமுகு ஊடாடி வாழை கொள்குலைக்கு
மேல் விழவே ஏர் ஏறு போகமும் – வஞ்சி தோயும்

குளத்தில் ஊறிய தேன் ஊறல் மா துகள்
குடித்து உலாவியெ சேலோடு மாணி கொள்
குழிக்குள் மேவிய வானோர்களே தொழு(ம்) – தம்பிரானே

English

mathikku nErenum vANmUkam vAnmaka
nathikku mElvaru sElEnu nErvizhi
maNaththa vArkuzhal mAmAtha rAriru – kongaimUzhki

mathiththa pUthara mAmAma nOlayar
serukki mElvizha nAdORu mEmika
vadiththa thEnmozhi vAyURa lEnukar – paNdanAyEn

pathiththa nUpura seerpAtha mAmalar
padaikkuL mEviya seerAvo dEkalai
paNaiththa thOLkaLo deerARu thOdukaL – thangukAthum

paNikka lApamum vElOdu sEvalum
vadikkoL cUlamum vALveesu neeLsilai
padaiththa vAkaiyu nAdAthu pAzhilma – yangalAmO

kathiththu mElvaru mAcUrar cUzhpadai
noRukki mAvuyar thErOdu mEkari
kalakki yUrpathi theemULa vEvidum – vanjavElA

kaLiththa pEykaNa mAkALi kULikaL
thiratpi rEthame lEmEvi mULaikaL
kadiththa pUthamo dEpAdi yAduthal – kaNdaveerA

kuthiththu vAnara mElERu thARukaL
kulaiththu neeLkamu kUdAdi vAzhaikoL
kulaikku mElvizha vErERu pOkamum – vanjithOyum

kuLaththi lURiya thEnURal mAthukaL
kudiththu lAviye sElOdu mANikoL
kuzhikkuL mEviya vAnOrka LEthozhu – thambirAnE.

English Easy Version

mathikku(m) nEr ennum vAL mukam vAn maka(a)
nathikku mEl varu(m) sEl ennum nEr vizhi
maNaththa vAr kuzhal mA mAtharAr iru – kongai mUzhki

mathiththa pUtharam Am Am manOlayar
serukki mEl vizha nAL thORumE mika
vadiththa thEn mozhi vAy URalE nukar – paNda nAyEn

pathiththa nUpura seer pAtha mA malar
padaikkuL mEviya seerA OdE kalai
paNaiththa thOLkaLodu eerARu thOdukaL – thangu kAthum

paNik kalApamum vElOdu sEvalum
vadik koL cUlamum vAL veesu neeL silai
padaiththa vAkaiyum nAdAthu pAzhil – mayangalAmO

kathiththu mEl varu mA cUrar cUzh padai
noRukki mA uyar thErOdumE kari
kalakki Ur pathi thee mULavE vidum – vanja vElA

kaLiththa pEy kaNam mA kALi kULikaL
thiraL pirEtham mElE mEvi mULaikaL
kadiththa pUthamodE pAdi Aduthal – kaNda veerA

kuthiththu vAnaram mEl ERu thARukaL
kulaiththu neeL kamuku UdAdi vAzhai
koLkulaikku mEl vizhavE Er ERu pOkamum – vanji thOyum

kuLaththil URiya thEn URal mA thukaL
kudiththu ulAviye sElOdu mANi koL
kuzhikkuL mEviya vAnOrkaLE thozhu(m) – thambirAnE.