திருப்புகழ் 748 மாத்திரை யாகிலு (திருவேட்களம்)

Thiruppugal 748 Maththiraiyagilu

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தாத்தன தானன தாத்தன தானன
தாத்தன தானன – தனதான

மாத்திரை யாகிலு நாத்தவ றாளுடன்
வாழ்க்கையை நீடென – மதியாமல்

மாக்களை யாரையு மேற்றிடு சீலிகள்
மாப்பரி வேயெய்தி – அநுபோக

பாத்திர மீதென மூட்டிடு மாசைகள்
பாற்படு ஆடக – மதுதேடப்

பார்க்கள மீதினில் மூர்க்கரை யேகவி
பாற்கட லானென – வுழல்வேனோ

சாத்திர மாறையு நீத்தம னோலய
சாத்தியர் மேவிய – பதவேளே

தாத்தரி தாகிட சேக்கெனு மாநட
தாட்பர னார்தரு- குமரேசா

வேத்திர சாலம தேற்றிடு வேடுவர்
மீக்கமு தாமயில் – மணவாளா

வேத்தம தாமறை யார்த்திடு சீர்திரு
வேட்கள மேவிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தாத்தன தானன தாத்தன தானன
தாத்தன தானன – தனதான

மாத்திரை யாகிலு நாத்தவறாளுடன்
வாழ்க்கையை நீடென – மதியாமல்

மாக்களை யாரையும் ஏற்றிடு சீலிகள்
மாப்பரிவேயெய்தி – அநுபோக

பாத்திரம் ஈதென மூட்டிடு மாசைகள்
பாற்படு ஆடகம் – அதுதேட

பார்க்கள மீதினில் மூர்க்கரை யேகவி
பாற்கடலானென – உழல்வேனோ

சாத்திரம் ஆறையு நீத்த மனோலய
சாத்தியர் மேவிய – பதவேளே

தாத்தரி தாகிட சேக்கெனு மாநட
தாட் பரனார்தரு – குமரேசா

வேத்திர சாலமது ஏற்றிடு வேடுவர்
மீக்கு அமுதாமயில் – மணவாளா

வேத்தம தாம் மறை ஆர்த்திடு சீர்
திருவேட்கள மேவிய – பெருமாளே

English

mAththirai yAkilu nAththava RALudan
vAzhkkaiyai needena – mathiyAmal

mAkkaLai yAraiyu mERRidu seelikaL
mAppari vEyeythi – anupOka

pAththira meethena mUttidu mAsaikaL
pARpadu Adaka – mathuthEdap

pArkkaLa meethinil mUrkkarai yEkavi
pARkada lAnena – vuzhalvEnO

sAththira mARaiyu neeththama nOlaya
sAththiyar mEviya – pathavELE

thAththari thAkida cEkkenu mAnada
thAtpara nArtharu – kumarEsA

vEththira sAlama thERRidu vEduvar
meekkamu thAmayil – maNavALA

vEththama thAmaRai yArththidu seerthiru
vEtkaLa mEviya – perumALE.

English Easy Version

mAththirai yAkilu nAththava RALudan
vAzhkkaiyai needena – mathiyAmal

mAkkaLai yAraiyu mERRidu seelikaL
mAppari vEyeythi – anupOka

pAththira meethena mUttidu mAsaikaL
pARpadu Adakam – athuthEda

pArkkaLa meethinil mUrkkarai yEkavi
pARkada lAnena – vuzhalvEnO

sAththira mARaiyu neeththa manOlaya
sAththiyar mEviya – pathavELE

thAththari thAkida cEkkenu mAnadathAt
para nArtharu – kumarEsA

vEththira sAlama thERRidu vEduvar
meekkamu thAmayil – maNavALA

vEththama thAmaRai yArththidu seer
thiruvEtkaLa mEviya – perumALE