திருப்புகழ் 751 திருமொழி (விருத்தாசலம்)

Thiruppugal 751 Thirumozhi

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதன தனதன தனதன தனதன
தனதன தனதன – தனதான

திருமொழி யுரைபெற அரனுன துழிபணி
செயமுன மருளிய – குளவோனே

திறலுயர் மதுரையி லமணரை யுயிர்கழு
தெறிபட மறுகிட – விடுவோனே

ஒருவரு முனதருள் பரிவில ரவர்களி
னுறுபட ருறுமெனை – யருள்வாயோ

உலகினி லனைவர்கள் புகழ்வுற அருணையில்
ஒருநொடி தனில்வரு – மயில்வீரா

கருவரி யுறுபொரு கணைவிழி குறமகள்
கணினெதிர் தருவென – முனமானாய்

கருமுகில் பொருநிற அரிதிரு மருமக
கருணையில் மொழிதரு – முதல்வோனே

முருகலர் தருவுறை யமரர்கள் சிறைவிட
முரணுறு மசுரனை – முனிவோனே

முடிபவர் வடிவறு சுசிகர முறைதமிழ்
முதுகிரி வலம்வரு – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதன தனதன தனதன தனதன
தனதன தனதன – தனதான

திருமொழி யுரைபெற அரன் உனதுழி பணி
செய முனம் அருளிய – குளவோனே

திறலுயர் மதுரையில் அமணரை உயிர்கழு
தெறிபட மறுகிட – விடுவோனே

ஒருவு அரும் உனதருள் பரிவிலர் அவர்களின்உறு
படர் உறுமெனை – யருள்வாயோ

உலகினில் அனைவர்கள் புகழ்வுற அருணையில்
ஒருநொடி தனில்வரு – மயில்வீரா

கருவரி யுறுபொரு கணைவிழி குறமகள்
கணினெதிர் தருவென – முனமானாய்

கருமுகில் பொருநிற அரிதிரு மருமக
கருணையில் மொழிதரு – முதல்வோனே

முருகலர் தருவுறை யமரர்கள் சிறைவிட
முரணுறு மசுரனை – முனிவோனே

முடிபவர் வடிவறு சுசிகர முறை தமிழ்
முதுகிரி வலம்வரு – பெருமாளே.

English

thirumozhi uraipeRa aranuna dhuzhi paNi
seyamuna maruLiya – kuLavOnE

thiRaluyar madhuraiyil amaNarai uyirkazhu
theRipada maRugida – viduvOnE

oruvarum unadharuL parivilar avargaLin
uRupadar uRumenai – aruLvAyO

ulaginil anaivargaL pugazhvuRa aruNaiyil
orunodi thanilvaru – mayilveerA

karuvari yuRuporu kaNaivizhi kuRamagaL
kaNinedhir tharuvena – munamAnAy

karumugil poruniRa arithiru marumaga
karuNaiyil mozhitharu – mudhalvOnE

murugalar tharuvuRai amarargaL siRaivida
muraNuRum asuranai – munivOnE

mudibavar vadivaRu suchikara muRaithamizh
mudhugiri valamvaru – perumALE.

English Easy Version

thirumozhi uraipeRa aranuna dhuzhi paNi
Seya muna maruLiya – kuLavOnE

thiRaluyar madhuraiyil amaNarai uyir
Kazhu theRipada maRugida – viduvOnE

oruvarum unadharuL parivilar avargaLin
uRupadar uRumenai – aruLvAyO

ulaginil anaivargaL pugazhvuRa aruNaiyil
orunodi thanilvaru – mayilveerA

karuvari yuRuporu kaNaivizhi kuRamagaL
kaNinedhir tharuvena – munamAnAy

karumugil poruniRa arithiru marumaga
karuNaiyil mozhitharu – mudhalvOnE

murugalar tharuvuRai amarargaL siRaivida
muraNuRum asuranai – munivOnE

mudibavar vadivaRu suchikara muRai thamizh
mudhugiri valamvaru – perumALE