திருப்புகழ் 752 பசை அற்ற உடல் (விருத்தாசலம்)

Thiruppugal 752 Pasaiatraudal

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதத்த தனதத்த தனதத்த தனதத்த
தனதத்த தனதத்த – தனதான

பசையற்ற வுடல்வற்ற வினைமுற்றி நடைநெட்டி
பறியக்கை சொறியப்பல் – வெளியாகிப்

படலைக்கு விழிகெட்ட குருடுற்று மிகநெக்க
பழமுற்று நரைகொக்கி – னிறமாகி

விசைபெற்று வருபித்தம் வளியைக்க ணிலைகெட்டு
மெலிவுற்று விரல்பற்று – தடியோடே

வெளிநிற்கும் விதமுற்ற இடர்பெற்ற ஜனனத்தை
விடுவித்து னருள்வைப்ப – தொருநாளே

அசைவற்ற நிருதர்க்கு மடிவுற்ற பிரியத்தி
னடல்வஜ்ர கரன்மற்று – முளவானோர்

அளவற்ற மலர்விட்டு நிலமுற்று மறையச்செய்
அதுலச்ச மரவெற்றி – யுடையோனே

வசையற்று முடிவற்று வளர்பற்றி னளவற்ற
வடிவுற்ற முகில்கிட்ணன் – மருகோனே

மதுரச்செ மொழிசெப்பி யருள்பெற்ற சிவபத்தர்
வளர் விர்த்த கிரியுற்ற – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதத்த தனதத்த தனதத்த தனதத்த
தனதத்த தனதத்த – தனதான

பசை அற்ற உடல் வற்ற வினை முற்றி நடை நெட்டி
பறியக் கை சொறியப் பல் – வெளியாகி

படலைக்கு விழி கெட்ட குருடு உற்று மிக நெக்க
பழம் உற்று நரை கொக்கின் – நிறமாகி

விசை பெற்று வரு பித்தம் வளியைக் கண் நிலை கெட்டு
மெலிவு உற்று விரல் பற்று – தடியோடே

வெளி நிற்கும் விதம் உற்ற இடர் பெற்ற ஜனனத்தை
விடுவித்து உன் அருள் வைப்பது – ஒரு நாளே

அசைவு அற்ற நிருதர்க்கு மடி உற்ற பிரியத்தில்
அடல் வஜ்ர கரன் மற்றும் – உள வானோர்

அளவு அற்ற மலர் விட்டு நிலம் உற்று மறையச் செய்
அதுலச் சமர வெற்றி – உடையோனே

வசை அற்று முடிவு அற்று வளர் பற்றின் அளவு அற்ற
வடிவு உற்ற முகில் கிட்ணன் – மருகோனே

மதுரச் செம் மொழி செப்பி அருள் பெற்ற சிவ பத்தர்
வளர் விர்த்த கிரி உற்ற – பெருமாளே.

English

pasaiyatRa vudalvatRa vinaimutRi nadainetti
paRiyakkai soRiyappal – veLiyAkip

padalaikku vizhiketta kurudutRu mikanekka
pazhamutRu naraikokki – niRamAki

visaipetRu varupiththam vaLiyaikka Nilaikettu
melivutRu viralpatRu – thadiyOdE

veLiniRkum vithamutRa idarpetRa jananaththai
viduviththu naruLvaippa – thorunALE

asaivatRa nirutharkku madivutRa piriyaththi
nadalvajra karanmatRu – muLavAnOr

aLavatRa malarviddu nilamutRu maRaiyacchey
athulaccha maravetRi – yudaiyOnE

vasaiyatRu mudivatRu vaLarpatRi naLavatRa
vadivutRa mukilkitNan – marukOnE

mathuracche mozhiseppi yaruLpetRa sivapaththar
vaLar virththa kiriyutRa – perumALE.

English Easy Version

pasai atRa udal vatRa vinai mutRi nadai netti
paRiyak kai soRiyap pal – veLiyAki

padalaikku vizhi ketta kurudu utRu mika nekka
mika nekka pazham utRu narai kokkin – niRamAki

visai petRu varu piththam vaLiyaik kaN nilai kettu
melivu utRu viral patRu – thadiyOdE

veLi niRkum vitham utRa idar petRa jananaththai
Viduviththu un aruL vaippathu – oru nALE

asaivu atRa nirutharkku madi utRa piriyaththil
adal vajra karan matRum – uLa vAnOr

aLavu atRa malar vittu nilam utRu maRaiyac cey
athulac camara vetRi – udaiyOnE

vasai atRu mudivu atRu vaLar patRin aLavu atRa
vadivu utRa mukil kitNan – marukOnE

mathurac cem mozhi seppi aruL petRa siva paththar
vaLar virththa kiri utRa – perumALE