திருப்புகழ் 760 கழைமுத்து மாலை (ஸ்ரீ முஷ்டம்)

Thiruppugal 760 Kazhaimuththumalai

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனனத்த தான தனனத்த தான
தனனத்த தான – தனதான

கழைமுத்து மாலை புயல்முத்து மாலை
கரிமுத்து மாலை – மலைமேவுங்

கடிமுத்து மாலை வளைமுத்து மாலை
கடல்முத்து மாலை – யரவீனும்

அழல்முத்து மாலை யிவைமுற்று மார்பி
னடைவொத்து லாவ – அடியேன்முன்

அடர்பச்சை மாவி லருளிற்பெ ணோடு
மடிமைக்கு ழாமொ – டருள்வாயே

மழையொத்த சோதி குயில்தத்தை போலு
மழலைச்சொ லாயி – யெமையீனு

மதமத்த நீல களநித்த நாதர்
மகிழ்சத்தி யீனு – முருகோனே

செழுமுத்து மார்பி னமுதத்தெய் வானை
திருமுத்தி மாதின் – மணவாளா

சிறையிட்ட சூரர் தளைவெட்டி ஞான
திருமுட்ட மேவு – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனனத்த தான தனனத்த தான
தனனத்த தான – தனதான

கழைமுத்து மாலை புயல்முத்து மாலை
கரிமுத்து மாலை – மலைமேவுங்

கடிமுத்து மாலை வளைமுத்து மாலை
கடல்முத்து மாலை – அரவீனும்

அழல்முத்து மாலை இவைமுற்று மார்பின்
அடைவொத்து உலாவ – அடியேன்முன்

அடர்பச்சை மாவில் அருளிற்பெணோடும்
அடிமைக்கு ழாமொடு – அருள்வாயே

மழையொத்த சோதி குயில்தத்தை போலு
மழலைச்சொல் ஆயி – யெமையீனு

மதமத்த நீல களநித்த நாதர்
மகிழ்சத்தி யீனு – முருகோனே

செழுமுத்து மார்பின் அமுதத்தெய்வானை
திருமுத்தி மாதின் – மணவாளா

சிறையிட்ட சூரர் தளைவெட்டி ஞான
திருமுட்ட மேவு – பெருமாளே.

English

kazhai muththu mAlai puyal muththu mAlai
kari muththu mAlai – malaimEvum

kadi muththu mAlai vaLai muththu mAlai
kadal muththu mAlai – araveenum

azhal muththu mAlai ivai mutru mArbin
adai voth ulAva – adiyEnmun

adar pachchai mAvil aruLiR peNOdum
adimaik kuzhAmod – aruLvAyE

mazhaiyoththa jOthi kuyil thaththai pOlum
mazhalaich cholAyi – emaiyeenu

madha maththa neela kaLa niththa nAthar
magizh saththi eeNu – murugOnE

sezhu muththu mArbin amudhath dheyvAnai
thiru muththi mAdhin – maNavALA

siRai itta sUrar thaLai vetti gnAna
thiru mutta mEvu – perumALE.

English Easy Version

kazhai muththu mAlai puyal muththu mAlai
kari muththu mAlai – malaimEvum

kadi muththu mAlai vaLai muththu mAlai
kadal muththu mAlai – araveenum

azhal muththu mAlai ivai mutru mArbin
adai voth ulAva – adiyEnmun

adar pachchai mAvil aruLiR peNOdum
adimaik kuzhAmod – aruLvAyE

mazhaiyoththa jOthi kuyil thaththai pOlum
mazhalaich cholAyi – emaiyeenu

madha maththa neela kaLa niththa nAthar
magizh saththi eeNu – murugOnE

sezhu muththu mArbin amudhath dheyvAnai
thiru muththi mAdhin – maNavALA

siRai itta sUrar thaLai vetti gnAna
thiru mutta mEvu – perumALE