திருப்புகழ் 763 வண்டு அணியும் (திருமயேந்திரம்)

Thiruppugal 763 Vanduaniyum

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தந்தன தந்தன தாந்த தானன
தந்தன தந்தன தாந்த தானன
தந்தன தந்தன தாந்த தானன – தனதான

வண்டணி யுங்கமழ் கூந்த லார்விழி
அம்பிய லுஞ்சிலை போந்த வாணுதல்
வண்டர ளந்திக ழாய்ந்த வார்நகை – குயில்போல

வண்பயி லுங்குவ டாண்ட மார்முலை
யின்பொறி யங்குமி ழாம்பல் தோள்கர
வஞ்சியெ னுங்கொடி சேர்ந்த நூலிடை – மடவார்பொன்

கண்டவு டன்களி கூர்ந்து பேசிகள்
குண்டுணி யுங்குரல் சாங்க மோதிகள்
கண்சுழ லும்படி தாண்டி யாடிகள் – சதிகாரர்

கஞ்சுளி யுந்தடி யீந்து போவென
நஞ்சையி டுங்கவ டார்ந்த பாவிகள்
கம்பையி லுஞ்சட மாய்ந்து நாயனு – முழல்வேனோ

அண்டரு டன்தவ சேந்து மாதவர்
புண்டரி கன்திரு பாங்கர் கோவென
அஞ்சலெ னும்படி போந்து வீரமொ – டசுராரை

அங்கமொ டுங்கிட மாண்டொ டாழிக
ளெண்கிரி யும்பொடி சாம்பர் நூறிட
அந்தக னுங்கயி றாங்கை வீசிட – விடும்வேலா

செண்டணி யுஞ்சடை பாந்தள் நீர்மதி
யென்பணி யன்கன சாம்பல் பூசிய
செஞ்சட லன்சுத சேந்த வேலவ – முருகோனே

திங்கள்மு கந்தன சாந்து மார்பின
ளென்றனு ளம்புகு பாங்கி மானொடு
சிந்தைம கிழ்ந்தும யேந்த்ர மேவிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தந்தன தந்தன தாந்த தானன
தந்தன தந்தன தாந்த தானன
தந்தன தந்தன தாந்த தானன – தனதான

வண்டு அணியும் கமழ் கூந்தலார் விழி
அம்பு இயலும் சிலை போந்த வாள் நுதல்
வண் தரளம் திகழ் ஆய்ந்த வார் நகை – குயில் போல

வண் பயிலும் குவடு ஆண்ட மார் முலையின்
பொறி அம் குமிழ் ஆம்பல் தோள் கர(ம்)
வஞ்சி எனும் கொடி சேர்ந்த நூல் இடை – மடவார் பொன்

கண்டவுடன் களி கூர்ந்து பேசிகள்
குண்டுணியும் குரல் சாங்கம் ஓதிகள்
கண் சுழலும் படி தாண்டி ஆடிகள் – சதிகாரர்

கஞ்சுளியும் தடி ஈந்து போ என
நஞ்சை இடும் கவடு ஆர்ந்த பாவிகள்
கம்பையிலும் சடம் மாய்ந்து நாயனும் – உழல்வேனோ

அண்டர் உடன் தவசு ஏந்து மாதவர்
புண்டரிகன் திரு பாங்கர் கோ என
அஞ்சல் எனும்படி போந்து வீரமொடு – அசுராரை

அங்கம் ஒடுங்கிட மாண்டு ஒட ஆழிகள்
எண்கிரியும் பொடி சாம்பர் நூறிட
அந்தகனும் கயிறு ஆங்கு ஐ வீசிட – விடும்வேலா

செண்டு அணியும் சடை பாந்தள் நீர் மதி
என்பு அணியன் கன சாம்பல் பூசிய
செம் சடலன் சுத சேந்த வேலவ – முருகோனே

திங்கள் முகம் தனம் சாந்து மார்பினள்
என்றன் உள்ளம் புகு பாங்கி மானோடு
சிந்தை மகிழ்ந்து மயேந்திரம் மேவிய – பெருமாளே

English

vaNdaNi yumkamazh kUntha lArvizhi
ampiya lunjcilai pOntha vANuthal
vaNdara Lanthika zhAyntha vArnakai – kuyilpOla

vaNpayi lumkuva dANda mArmulai
yinpoRi yangumi zhAmpal thOLkara
vanjiye numkodi sErntha nUlidai – madavArpon

kaNdavu dankaLi kUrnthu pEsikaL
kuNduNi yumkural sAnga mOthikaL
kaNsuzha lumpadi thANdi yAdikaL – sathikArar

kanjuLi yunthadi yeenthu pOvena
nanjaiyi dumkava dArntha pAvikaL
kampaiyi lumchada mAynthu nAyanu – muzhalvEnO

aNdaru danthava sEnthu mAdhavar
puNdari kanthiru pAngar kOvena
anjale numpadi pOnthu veeramo – dasurArai

angamo dungida mANdo dAzhika
LeNkiri yumpodi sAmpar nURida
anthaka numkayi RAngai veesida – vidumvElA

seNdaNi yumcadai pAnthaL neermathi
yenpaNi yankana sAmpal pUsiya
senjada lansutha sEntha vElava – murukOnE

thingaLmu kanthana sAnthu mArpina
LenRanu Lampuku pAngi mAnodu
sinthaima kizhnthuma yEnthra mEviya – perumALE.

English Easy Version

vaNdu aNiyum kamazh kUnthalAr vizhi
ampu iyalum silai pOntha vAL nuthal
vaN tharaLam thikazh Ayntha vAr nakai – kuyil pOla

vaN payilum kuvadu ANda mAr mulaiyin
poRi am kumizh Ampal thOL kara(m)
vanji enum kodi sErntha nUl idai – madavAr pon

kaNdavudan kaLi kUrnthu pEsikaL
kuNduNiyum kural sAngam OthikaL
kaN suzhalum padi thANdi AdikaL – sathikArar

kanjuLiyum thadi eenthu pO ena
nanjai idum kavadu Arntha pAvikaL
kampaiyilum sadam mAynthu nAyanum – uzhalvEnO

aNdar udan thavasu Enthu mAdhavar
puNdarikan thiru pAngar kO ena
anjal enumpadi pOnthu veeramodu – asurArai

angam odungida mANdu oda
AzhikaL eNkiriyum podi sAmpar nURida
anthakanum kayiRu Angu ai veesida – vidumvElA

seNdu aNiyum sadai pAnthaL neer mathi
enpu aNiyan kana sAmpal pUsiya
sem sadalan sutha sEntha vElava – murukOnE

thingaL mukam thanam sAnthu mArpinaL
enRan uLLam puku pAngi mAnOdu
sinthai makizhnthu mayEnthiram mEviya – perumALE