திருப்புகழ் 775 பூமாது உரமேயணி (சீகாழி)

Thiruppugal 775 Pumadhuurameyani

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தானாதன தானன தானன
தானாதன தானன தானன
தானாதன தானன தானன – தந்ததான

பூமாதுர மேயணி மான்மறை
வாய்நாலுடை யோன்மலி வானவர்
கோமான்முநி வோர்முதல் யாருமி – யம்புவேதம்

பூராயம தாய்மொழி நூல்களும்
ஆராய்வதி லாதட லாசுரர்
போரால்மறை வாயுறு பீதியின் – வந்துகூடி

நீமாறரு ளாயென ஈசனை
பாமாலைக ளால்தொழு தேதிரு
நீறார்தரு மேனிய தேனியல் – கொன்றையோடு

நீரேர்தரு சானவி மாமதி
காகோதர மாதுளை கூவிளை
நேரோடம் விளாமுத லார்சடை – யெம்பிரானே

போமாறினி வேறெது வோதென
வேயாரரு ளாலவ ரீதரு
போர்வேலவ நீலக லாவியி – வர்ந்துநீடு

பூலோகமொ டேயறு லோகமு
நேரோர் நொடி யேவரு வோய்சுர
சேனாபதி யாயவ னேயுனை – யன்பினோடுங்

காமாவறு சோமச மானன
தாமாமண மார்தரு நீபசு
தாமாவென வேதுதி யாதுழல் – வஞ்சனேனைக்

காவாயடி நாளசு ரேசரை
யேசாடிய கூர்வடி வேலவ
காரார்தரு காழியின் மேவிய – தம்பிரானே.

பதம் பிரித்தது

தானாதன தானன தானன
தானாதன தானன தானன
தானாதன தானன தானன – தந்ததான

பூமாது உரமேயணி மால் மறை
வாய்நாலுடையோன் மலி வானவர்
கோமான் முநிவோர்முதல் யாரும் – இயம்புவேதம்

பூராயமதாய்மொழி நூல்களும்
ஆராய்வதிலாத அடலாசுரர்
போரால்மறை வாயுறு பீதியின் – வந்துகூடி

நீ மாறு அருளாயென ஈசனை
பாமாலைக ளால்தொழுதே
திருநீறார்தரு மேனிய தேனியல் – கொன்றையோடு

நீரேர்தரு சானவி* மாமதி
காகோதர மாதுளை கூவிளை
நேரோடம் விளாமுதலார்சடை – யெம்பிரானே

போமாறினி வேறெது வோதெனவே
ஆரருளாலவர் ஈதரு
போர்வேலவ நீல கலாவி – யிவர்ந்து நீடு

பூலோகமொடே யறு லோகமு
நேரோர் நொடி யேவரு வோய சுர
சேனாபதி யாயவனே உனை – யன்பினோடுங்

காமா அறு சோம சம ஆனன
தாமாமண மார்தரு நீப
சுதாமாவெனவேதுதி யாது உழல் – வஞ்சனேனைக்

காவாய் அடிநாள் அசு ரேசரை
யேசாடிய கூர்வடி வேலவ
காரார்தரு காழியின் மேவிய – தம்பிரானே.

English

pU mAdhura mEyaNi mAn maRai
vAy nAl udaiyOn mali vAnavar
kOmAn munivOr mudhal yArumi – yambu vEdham

pUrAya madhAy mozhi nUlgaLum
ArAyvadhi lAthada lAsurar
pOrAl maRai vAyuRu beethiyin – vandhu kUdi

neemARaru LAyena eesanai
pA mAlaigaLAl thozhudhE thiru
neeRAr tharu mEniya thEn iyal – kondRaiyodu

neerErtharu jAnavi mAmadhi
kAkOdhara mAdhuLai kUviLai
nErOdam viLA mudhalAr sadai – empirAnE

pOmARini vERedhu vOdhena
vEyAr aruLAl avaree tharu
pOrvElava neela kalAviyi – varndhu needu

bUlOkamo dEyaRu lOkamu
nErOr nodiyE varu vOy sura
sEnApathi AyavanE unai – anbinOdung

kAmAvaRu sOma samAnana
dhAmA manamAr tharu neepa su
dhAmA venavE thudhiyA dhuzhal – vanjanEnai

kAvay adi nALa surEsarai
yEsAdiya kUrvadi vElava
kArArtharu kAzhiyin mEviya – thambirAnE.

English Easy Version

pU mAdhura mEyaNi mAn maRai
vAy nAl udaiyOn mali vAnavar
kOmAn munivOr mudhal yArum – iyambu vEdham

pUrAya madhAy mozhi nUlgaLum
ArAyvadhi lAthada lAsurar
pOrAl maRai vAyuRu beethiyin – vandhu kUdi

neemARaru LAyena eesanai
pA mAlaigaLAl thozhudhE
thiruneeRAr tharu mEniya thEn iyal – kondRaiyodu

neerErtharu jAnavi mAmadhi
kAkOdhara mAdhuLai kUviLai
nErOdam viLA mudhalAr sadai – empirAnE

pOmARini vERedhu vOdhenavE
Ar aruLAl avaree tharu
pOrvElava neela kalAviyi varndhu – needu

bUlOkamo dEyaRu lOkamu
nErOr nodiyE varu vOy
surasEnApathi AyavanE unai – anbinOdung

kAmAvaRu sOma samAnana
dhAmA manamAr tharu neepa
sudhAmA venavE thudhiyA dhuzhal- vanjan Enai

kAvay adi nALa surEsarai
yEsAdiya kUrvadi vElava
kArArtharu kAzhiyin mEviya – thambirAnE.