திருப்புகழ் 780 எத்தனை கோடி (வைத்தீசுரன் கோயில்)

Thiruppugal 780 Eththanaikodi

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தத்தன தான தான தத்தன தான தான
தத்தன தான தான – தனதான

எத்தனை கோடி கோடி விட்டுட லோடி யாடி
யெத்தனை கோடி போன – தளவேதோ

இப்படி மோக போக மிப்படி யாகி யாகி
யிப்படி யாவ தேது – இனிமேலோ

சித்திடில் சீசி சீசி குத்திர மாய மாயை
சிக்கினி லாயு மாயு – மடியேனைச்

சித்தினி லாட லோடு முத்தமிழ் வாண ரோது
சித்திர ஞான பாத – மருள்வாயே

நித்தமு மோது வார்கள் சித்தமெ வீட தாக
நிர்த்தம தாடு மாறு – முகவோனே

நிட்கள ரூபர் பாதி பச்சுரு வான மூணு
நெட்டிலை சூல பாணி – யருள்பாலா

பைத்தலை நீடு மாயி ரத்தலை மீது பீறு
பத்திர பாத நீல – மயில்வீரா

பச்சிள பூக பாளை செய்க்கயல் தாவு வேளூர்
பற்றிய மூவர் தேவர் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தத்தன தான தான தத்தன தான தான
தத்தன தான தான – தனதான

எத்தனை கோடி கோடி விட்டுடல் ஓடி ஆடி
எத்தனை கோடி போனது – அளவேதோ

இப்படி மோக போகம் இப்படி யாகி யாகி
இப்படி யாவ தேது – இனிமேல்

யோசித்திடில் சீசி சீசி குத்திர மாய மாயை
சிக்கினில் ஆயும் மாயும் – அடியேனை

சித்தினில் ஆடலோடு முத்தமிழ் வாணர் ஓது
சித்திர ஞான பாதம் – அருள்வாயே

நித்தமும் ஓதுவார்கள் சித்தமெ வீடதாக
நிர்த்தமது ஆடும் – ஆறுமுகவோனே

நிட்கள ரூபர் பாதி பச்சுருவான மூணு
நெட்டிலை சூல பாணி – அருள்பாலா

பைத்தலை நீடும் ஆயிரத்தலை மீது பீறு
பத்திர பாத நீல – மயில் வீரா

பச்சிள பூக பாளை செய்க்கயல் தாவு வேளூர்
பற்றிய மூவர் தேவர் – பெருமாளே.

English

eththanai kOdi kOdi vittuda lOdi yAdi
eththanai kOdi pOnadh – aLavEdhO

ippadi mOha bOgam ippadi yAgi yAgi
ippadi yAvadhEdhu – inimElO

chiththidil cheechi cheechi kuththira mAya mAyai
sikkini lAyu mAyum – adiyEnai

chiththini lAda lOdu muththamizh vANar Odhu
chiththira nyAna pAdham – aruLvAyE

niththamum OdhuvArgaL chiththame veeda dhAga
nirththama dhAdu mARu – mugavOnE

nitkaLa rUpar pAdhi pachchuru vAna mUNu
nettilai sUla pANi – aruLbAlA

paiththalai needum Ayiraththalai meedhu peeRu
paththira pAdha neela – mayilveerA

pachchiLa pUga pALai seykkayal thAvu vELUr
patriya mUvar dhEvar – perumALE.

English Easy Version

eththanai kOdi kOdi vittuda lOdi yAdi
eththanai kOdi pOnadh – aLavEdhO

ippadi mOha bOgam ippadi yAgi yAgi
ippadi yAvadhEdhu – inimEl

Ochiththidil cheechi cheechi kuththira mAya maya
sikkini lAyu mAyum – adiyEnai

chiththini lAda lOdu muththamizh vANar Odhu
chiththira nyAna pAdham – aruLvAyE

niththamum OdhuvArgaL chiththame veeda dhAga
nirththama dhAdu mARu – mugavOnE

nitkaLa rUpar pAdhi pachchuru vAna mUNu
nettilai sUla pANi – aruLbAlA

paiththalai needum Ayiraththalai meedhu peeRu
paththira pAdha neela – mayilveerA

pachchiLa pUga pALai seykkayal thAvu vELUr
patriya mUvar dhEvar – perumALE