திருப்புகழ் 790 ஈளை சுரங்குளிர் (பாகை)

Thiruppugal 790 Eelaisurangkulir

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தான தனந்தன தான தனந்தன
தான தனந்தன – தனதான

ஈளை சுரங்குளிர் வாத மெனும்பல
நோய்கள் வளைந்தற – இளையாதே

ஈடு படுஞ்சிறு கூடு புகுந்திடு
காடு பயின்றுயி – ரிழவாதே

மூளை யெலும்புகள் நாடி நரம்புகள்
வேறு படுந்தழல் – முழுகாதே

மூல மெனுஞ்சிவ யோக பதந்தனில்
வாழ்வு பெறும்படி – மொழிவாயே

வாளை நெருங்கிய வாவியி லுங்கயல்
சேல்கள் மறிந்திட – வலைபீறா

வாகை துதைந்தணி கேதகை மங்கிட
மோதி வெகுண்டிள – மதிதோயும்

பாளை நறுங்கமழ் பூக வனந்தலை
சாடி நெடுங்கடல் – கழிபாயும்

பாகை வளம்பதி மேவி வளஞ்செறி
தோகை விரும்பிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தான தனந்தன தான தனந்தன
தான தனந்தன – தனதான

ஈளை சுரங்குளிர் வாத மெனும்பல
நோய்கள் வளைந்தற – இளையாதே

ஈடுபடுஞ் சிறு கூடு புகுந்து
இடுகாடு பயின்று உயிர் – இழவாதே

மூளை யெலும்புகள் நாடி நரம்புகள்
வேறு படுந்தழல் – முழுகாதே

மூல மெனுஞ்சிவ யோக பதந்தனில்
வாழ்வு பெறும்படி – மொழிவாயே

வாளை நெருங்கிய வாவியிலும் கயல்
சேல்கள் மறிந்திட – வலைபீறா

வாகை துதைந்து அணி கேதகை மங்கிட
மோதி வெகுண்டு இள – மதிதோயும்

பாளை நறுங்கமழ் பூக வனம் தலைசாடி
நெடுங்கடல் – கழிபாயும்

பாகை வளம்பதி மேவி வளஞ்செறி
தோகை விரும்பிய – பெருமாளே.

English

eeLai surang kuLir vAdha menum pala
nOygaL vaLaindhaRa – iLaiyAdhE

eedu padunj siRu kUdu pugundhidu
kAdu payindruyir – izhavAdhE

mULai elumbugaL nAdi narambugaL
vERu padun thazhal – muzhugAdhE

mUla menum siva yOga padhan thanil
vAzhvu peRumpadi – mozhivAyE

vALai nerungiya vAviyi lung kayal
sElgaL maRindhida – valai peeRA

vAgai thudhain dhaNi kEthakai mangida
mOdhi veguNdiLa – madhithOyum

pALai narung kamazh pUga vananthalai
sAdi nedung kadal – kazhipAyum

pAgai vaLampadhi mEvi vaLancheRi
thOgai virumbiya – perumALE.

English Easy Version

eeLai surang kuLir vAdha menum pala
nOygaL vaLaindhaRa – iLaiyAdhE

eedu padunj siRu kUdu pugundhu
idukAdu payindruyir – izhavAdhE

mULai elumbugaL nAdi narambugaL
vERu padun thazhal -hey muzhugAdhE

mUla menum siva yOga padhan thanil bye
vAzhvu peRumpadi – what’s upmozhivAyE

vALai nerungiya vAviyi lung kayal
sElgaL maRindhida – valai peeRA

vAgai thudhaindhu aNi kEthakai mangida
mOdhi veguNdu okayiLa – madhithOyum

pALai narung kamazh pUga vananthalai
sAdi nedung kadal – kazhipAyum

pAgai vaLampadhi mEvi byevaLancheRi
thOgai virumbiya – perumALE.