திருப்புகழ் 794 பகரு முத்தமிழ் (திருவிடைக்கழி)

Thiruppugal 794 Pagarumuththamizh

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனன தத்தனத் தனன தத்தனத்
தனன தத்தனத் – தனதான

பகரு முத்தமிழ்ப் பொருளு மெய்த்தவப்
பயனு மெப்படிப் – பலவாழ்வும்

பழைய முத்தியிற் பதமு நட்புறப்
பரவு கற்பகத் – தருவாழ்வும்

புகரில் புத்தியுற் றரசு பெற்றுறப்
பொலியும் அற்புதப் -பெருவாழ்வும்

புலன கற்றிடப் பலவி தத்தினைப்
புகழ்ப லத்தினைத் – தரவேணும்

தகரி லற்றகைத் தலம்வி டப்பிணைச்
சரவ ணத்தினிற் – பயில்வோனே

தனிவ னத்தினிற் புனம றத்தியைத்
தழுவு பொற்புயத் – திருமார்பா

சிகர வெற்பினைப் பகிரும் வித்தகத்
திறல யிற்சுடர்க் – குமரேசா

செழும லர்ப்பொழிற் குரவ முற்றபொற்
றிருவி டைக்கழிப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனன தத்தனத் தனன தத்தனத்
தனன தத்தனத் – தனதான

பகரு முத்தமிழ்ப் பொருளும் மெய்த்தவப்
பயனும் எப்படிப் – பலவாழ்வும்

பழைய முத்தியிற் பதமு(ம்) நட்புறப்
பரவு கற்பகத் – தருவாழ்வும்

புகரில் புத்தியுற் றரசு பெற்றுறப்
பொலியும் அற்புதப் – பெருவாழ்வும்

புலன் அகற்றிடப் பலவிதத்தினைப்
புகழ் பலத்தினைத் – தரவேணும்

தகரில் அற்றகைத் தலம்விட பிணைச்
சரவ ணத்தினிற் – பயில்வோனே

தனிவ னத்தினிற் புனமறத்தியை
தழுவு பொற்புயத் – திருமார்பா

சிகர வெற்பினைப் பகிரும் வித்தகத்
திறல் அயிற்சுடர்க் – குமரேசா

செழுமலர்ப்பொழிற் குரவமுற்ற பொற்றிருவி
டைக்கழிப் – பெருமாளே

English

pagaru muththamizh poruLu meyththavap
payanum eppadip – pala vAzhvum

pazhaiya muththiyiR padhamu natpuRap
paravu kaRpagath – tharu vAzhvum

pugaril budhdhiyutr arasu petruRap
poliyum arbuthap – peru vAzhvum

pulan agatridap pala vidhaththinaip
pugazh balath thinaith – tharavENum

thagaril atra kaith thalam vidap piNai
saravaNath thiniR – payilvOnE

thani vanath thiniR punam aRath thiyaith
thazhuvu poR buyath – thirumArbA

sikara veRpinaip pagirum viththagath
thiRal ayiR sudark – kumarEsA

sezhu malarp pozhiR kurava mutra pOR
thiruvidaik kazhip – perumALE.

English Easy Version

pagaru muththamizh poruLum meyththavap
payanum eppadip – pala vAzhvum

pazhaiya muththiyiR padhamum natpuRap
paravu kaRpagath – tharu vAzhvum

pugaril budhdhiyutr arasu petruRap
poliyum arbuthap – peru vAzhvum

pulan agatridap pala vidhaththinaip
pugazh balath thinai – tharavENum

thagaril atra kaith thalam vida piNai
saravaNath thiniR – payilvOnE

thani vanath thiniR punamaRaththiyaith
thazhuvu poR buyath – thirumArbA

sikara veRpinaip pagirum viththagath
thiRal ayiR sudark – kumarEsA

sezhu malarp pozhiR kurava mutra pOR
thiruvidaik kazhip – perumALE