திருப்புகழ் 857 கொந்தார் மைக்குழல் (திருப்பனந்தாள்)

Thiruppugal 857 Kondharmaikkuzhal

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தந்தா தத்தன தந்தா தத்தன
தந்தா தத்தன – தனதான

கொந்தார் மைக்குழ லிந்தார் சர்க்கரை
யென்றே செப்பிய – மொழிமாதர்

கொங்கார் முத்துவ டந்தா னிட்டத
னந்தா னித்தரை – மலைபோலே

வந்தே சுற்றிவ ளைந்தா லற்பம
னந்தா னிப்படி – யுழலாமல்

மங்கா நற்பொரு ளிந்தா அற்புதம்
என்றே யிப்படி – அருள்வாயே

இந்தோ டக்கதிர் கண்டோ டக்கட
மண்டா நற்றவர் – குடியோட

எங்கே யக்கிரி யெங்கே யிக்கிரி
யென்றே திக்கென – வருசூரைப்

பந்தா டித்தலை விண்டோ டக்களம்
வந்தோ ரைச்சில – ரணகாளிப்

பங்கா கத்தரு கந்தா மிக்கப
னந்தா ளுற்றருள் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தந்தா தத்தன தந்தா தத்தன
தந்தா தத்தன – தனதான

கொந்து ஆர் மைக் குழல் இந்து ஆர் சர்க்கரை
என்றே செப்பிய – மொழி மாதர்

கொங்கு ஆர் முத்து வடம் தான் இட்ட
தனம் தான் இத்தரை – மலை போலே

வந்தே சுற்றி வளைந்தால் அற்ப மனம்
தான் இப்படி – உழலாமல்

மங்கா நற்பொருள் இந்தா அற்புதம்
என்றே இப்படி – அருள்வாயே

இந்து ஓடக் கதிர் கண்டு ஓடக் கடம்
மண்டா நல் தவர் – குடி ஓட

எங்கே அக்கிரி எங்கே இக்கிரி
என்றே திக்கென – வரு சூரை

பந்தாடித் தலை விண்டு ஓட களம்
வந்தோரைச் சில – ரண காளி

பங்காகத் தரு கந்தா மிக்க
பனந்தாள் உற்று அருள் – பெருமாளே

English

konthAar maikkuzha linthAar sarkkarai
yenRE seppiya – mozhimAthar

kongAar muththuva danthA nittatha
nanthA niththarai – malaipOlE

vanthE sutRiva LainthA laRpama
nanthA nippadi – yuzhalAmal

mangA naRporu LinthA aRputham
enRE yippadi – aruLvAyE

inthO dakkathiar kaNdO dakkada
maNdA natRavar – kudiyOda

engE yakkiri yengE yikkiri yenRE
thikkena – varucUraip

panthA diththalai viNdO dakkaLam
vanthO raicchila – raNakALip

pangA kaththaru kanthA mikkapa
nanthA LutRaruL – perumALE.

English Easy Version

konthu Ar maik kuzhal inthu Ar sarkkarai
enRE seppiya – mozhi mAthar

kongu Ar muththu vadam thAn itta thanam
thAn iththarai – malai pOlE

vanthE sutRi vaLainthAl aRpa
manam thAn ippadi – uzhalAmal

mangA naRporuL inthA aRputham
enRE ippadi – aruLvAyE

inthu Odak kathir kaNdu Odak kadam
maNdA nal thavar – kudi Oda

engE akkiri engE ikkiri enRE
thikkena – varu cUrai

panthAdith thalai viNdu Oda kaLam
vanthOraic chila – raNa kALi

pangAkath tharu kanthA mikka
pananthAL utRu aruL – perumALE.,