திருப்புகழ் 858 அறுகுநுனி பனி (திருவிடைமருதூர்)

Thiruppugal 858 Arugununipani

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதனன தனதனன தனதனன தனதனன
தான தானனா தான தானனா
தனதனன தனதனன தனதனன தனதனன
தான தானனா தான தானனா
தனதனன தனதனன தனதனன தனதனன
தான தானனா தான தானனா – தனதன தனதான

அறுகுநுனி பனியனைய சிறியதுளி பெரியதொரு
ஆக மாகியோர் பால ரூபமாய்
அருமதலை குதலைமொழி தனிலுருகி யவருடைய
ஆயி தாதையார் மாய மோகமாய்
அருமையினி லருமையிட மொளுமொளென வுடல்வளர
ஆளு மேளமாய் வால ரூபமாய் – அவரொரு பெரியோராய்அழகுபெறு நடையடைய கிறுதுபடு மொழிபழகி
ஆவி யாயவோர் தேவி மாருமாய்
விழுசுவரை யரிவையர்கள் படுகுழியை நிலைமையென
வீடு வாசலாய் மாட கூடமாய்
அணுவளவு தவிடுமிக பிதிரவிட மனமிறுகி
ஆசை யாளராய் ஊசி வாசியாய் – அவியுறு சுடர்போலே

வெறுமிடிய னொருதவசி யமுதுபடை யெனுமளவில்
மேலை வீடுகேள் கீழை வீடுகேள்
திடுதிடென நுழைவதன்முன் எதிர்முடுகி யவர்களொடு
சீறி ஞாளிபோல் ஏறி வீழ்வதாய்
விரகினொடு வருபொருள்கள் சுவறியிட மொழியுமொரு
வீணி யார்சொலே மேல தாயிடா – விதிதனை நினையாதே


மினுகுமினு கெனுமுடல மறமுறுகி நெகிழ்வுறவும்
வீணர் சேவையே பூணு பாவியாய்
மறுமையுள தெனுமவரை விடும்விழலை யதனின்வரு
வார்கள் போகுவார் காணு மோஎனா
விடுதுறவு பெரியவரை மறையவரை வெடுவெடென
மேள மேசொலா யாளி வாயராய் – மிடையுற வருநாளில்

வறுமைகளு முடுகிவர வுறுபொருளு நழுவசில
வாத மூதுகா மாலை சோகைநோய்
பெருவயிறு வயிறுவலி படுவன்வர இருவிழிகள்
பீளை சாறிடா ஈளை மேலிடா
வழவழென உமிழுமது கொழகொழென ஒழுகிவிழ
வாடி யூனெலாம் நாடி பேதமாய் – மனையவள் மனம்வேறாய்

மறுகமனை யுறுமவர்கள் நணுகுநணு கெனுமளவில்
மாதர் சீயெனா வாலர் சீயெனா
கனவுதனி லிரதமொடு குதிரைவர நெடியசுடு
காடு வாவெனா வீடு போவெனா
வலதழிய விரகழிய வுரைகுழறி விழிசொருகி
வாயு மேலிடா ஆவி போகுநாள் – மனிதர்கள் பலபேச

இறுதியதொ டறுதியென உறவின்முறை கதறியழ
ஏழை மாதராள் மோதி மேல்விழா
எனதுடைமை யெனதடிமை யெனுமறிவு சிறிதுமற
ஈமொ லேலெனா வாயை ஆவெனா
இடுகுபறை சிறுபறைகள் திமிலையொடு தவிலறைய
ஈம தேசமே பேய்கள் சூழ்வதாய் – எரிதனி லிடும்வாழ்வே

இணையடிகள் பரவுமுன தடியவர்கள் பெறுவதுவும்
ஏசி டார்களோ பாச நாசனே
இருவினைமு மலமுமற இறவியொடு பிறவியற
ஏக போகமாய் நீயு நானுமாய்
இறுகும்வகை பரமசுக மதனையரு ளிடைமருதில்
ஏக நாயகா லோக நாயகா – இமையவர் பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதனன தனதனன தனதனன தனதனன
தான தானனா தான தானனா
தனதனன தனதனன தனதனன தனதனன
தான தானனா தான தானனா
தனதனன தனதனன தனதனன தனதனன
தான தானனா தான தானனா – தனதன தனதான

அறுகு நுனி பனி அனைய சிறிய துளி பெரியது ஒரு
ஆகம் ஆகி ஓர் பால ரூபமாய்
அரு மதலை குதலை மொழி தனில் உருகி அவருடைய
ஆயி தாதையார் மாய மோகமாய்
அருமையினில் அருமை இட மொளு மொளு என உடல் வளர
ஆளு(ம்) மேளமாய் வால ரூபமாய் – அவர் ஒரு பெரியோராய்

அழகு பெறு நடை அடைய கிறுது படு மொழி பழகி
ஆவியாய ஓர் தேவிமாருமாய்
விழு சுவரை அரிவையர்கள் படு குழியை நிலைமை என
வீடு வாசலாய் மாட கூடமாய்
அணு அளவு தவிடும் இக பிதிரவிட மனம் இறுகி
ஆசை ஆளராய் ஊசி வாசியாய் அவி – உறு(ம்) சுடர் போலே

வெறு மிடியன் ஒரு தவசி அமுது படை எனும் அளவில்
மேலை வீடு கேள் கீழை வீடு கேள்
திடு திடு என நுழைவதன் முன் எதிர் முடுகி அவர்களொடு
சீறி ஞாளி போல் ஏறி வீழ்வதாய்
விரகினொடு வரு பொருள்கள் சுவறி இட மொழியும் ஒரு
வீணியார் சொ(ல்)லே மேலது ஆயிடா – விதி தனை நினையாதே

மினுகு மினுகு எனும் உடலம் அற முறுகி நெகிழ்வு உறவும்
வீணர் சேவையே பூணு பாவியாய்
மறுமை உளது எனும் அவரை விடும் விழலை அதனின்
வருவார்கள் போகுவார் காணுமோ எனா
விடு துறவு பெரியவரை மறையவரை வெடு வெடு என
மேளமே சொலாய் ஆளி வாயராய் – மிடை உற வரு நாளில்

வறுமைகளு(ம்) முடுகி வர உறு பொருளு(ம்) நழுவ சில
வாதம் ஊது காமாலை சோகை நோய்
பெரு வயிறு வயிறு வலி படுவன் வர இரு விழிகள்
பீளை சாறு இடா ஈளை மேலிடா
வழ வழ என உமிழும் அது கொழ கொழ என ஒழுகி விழ
வாடி ஊன் எலாம் நாடி பேதமாய் – மனையவள் மனம் வேறாய்

மறுக மனை உறும் அவர்கள் நணுகு நணுகு எனும் அளவில்
மாதர் சீ எனா வாலர் சீ எனா
கனவு தனில் இரதமொடு குதிரை வர நெடிய சுடு
காடு வா எனா வீடு போ எனா
வலது அழிய விரகு அழிய உரை குழறி விழி சொருகி
வாயு மேலிடா ஆவி போகு நாள் – மனிதர்கள் பல பேச

இறுதி அதொடு அறுதி என உறவின் முறை கதறி அழ
ஏழை மாதராள் மோதி மேல் விழா
எனது உடைமை எனது அடிமை எனும் அறிவு சிறிதும் அற
ஈ மொலேல் எனா வாயை ஆ எனா
இடுகு பறை சிறு பறைகள் திமிலையொடு தவில் அறைய
ஈம தேசமே பேய்கள் சூழ்வதாய் – எரிதனில் இடும் வாழ்வே

இணை அடிகள் பரவும் உனது அடியவர்கள் பெறுவதுவும்
ஏசிடார்களோ பாச நாசனே
இரு வினை மு(ம்)மலமும் அற இறவி ஒடு பிறவி அற
ஏக போகமாய் நீயு(ம்) நானுமாய்
இறுகும் வகை பரம சுக மதனை அருள் இடை மருதில்
ஏக நாயகா லோக நாயகா இமையவர் – பெருமாளே

English

aRukununi paniyanaiya siRiyathuLi periyathoru
Aka mAkiyOr pAla rUpamAy
arumathalai kuthalaimozhi thaniluruki yavarudaiya
Ayi thAthaiyAr mAya mOkamAy
arumaiyini larumaiyida moLumoLena vudalvaLara
ALu mELamAy vAla rUpamAy – avaroru periyOrAy

azhakupeRu nadaiyadaiya kiRuthupadu mozhipazhaki
Avi yAyavOr thEvi mArumAy
vizhusuvarai yarivaiyarkaL padukuzhiyai nilaimaiyena
veedu vAsalAy mAda kUdamAy
aNuvaLavu thavidumika pithiravida manamiRuki
Asai yALarAy Usi vAsiyAy – aviyuRu sudarpOlE

veRumidiya noruthavasi yamuthupadai yenumaLavil
mElai veedukEL keezhai veedukEL
thiduthidena nuzhaivathanmun ethirmuduki yavarkaLodu
seeRi njALipOl ERi veezhvathAy
virakinodu varuporuLkaL suvaRiyida mozhiyumoru
veeNi yArsolE mEla thAyidA – vithithanai ninaiyAthE

minukuminu kenumudala maRamuRuki nekizhvuRavum
veeNar sEvaiyE pUNu pAviyAy
maRumaiyuLa thenumavarai vidumvizhalai yathaninvaru
vArkaL pOkuvAr kANu mOenA
viduthuRavu periyavarai maRaiyavarai veduvedena
mELa mEsolA yALi vAyarAy – midaiyuRa varunALil

vaRumaikaLu mudukivara vuRuporuLu nazhuvasila
vAtha mUthukA mAlai sOkainOy
peruvayiRu vayiRuvali paduvanvara iruvizhikaL
peeLai sARidA eeLai mElidA
vazhavazhena umizhumathu kozhakozhena ozhukivizha
vAdi yUnelAm nAdi pEthamAy – manaiyavaL manamvERAy

maRukamanai yuRumavarkaL naNukunaNu kenumaLavil
mAthar cheeyenA vAlar cheeyenA
kanavuthani lirathamodu kuthiraivara nediyasudu
kAdu vAvenA veedu pOvenA
valathazhiya virakazhiya vuraikuzhaRi vizhisoruki
vAyu mElidA Avi pOkunAL – manitharkaL palapEsa

iRuthiyatho daRuthiyena uRavinmuRai kathaRiyazha
Ezhai mAtharAL mOthi mElvizhA
enathudaimai yenathadimai yenumaRivu siRithumaRa
eemo lElenA vAyai AvenA
idukupaRai siRupaRaikaL thimilaiyodu thavilaRaiya
eema thEsamE pEykaL cUzhvathAy – erithani lidumvAzhvE

iNaiyadikaL paravumuna thadiyavarkaL peRuvathuvum
Esi dArkaLO pAsa nAsanE
iruvinaimu malamumaRa iRaviyodu piRaviyaRa
Eka pOkamAy neeyu nAnumAy
iRukumvakai paramasuka mathanaiyaru Lidaimaruthil
Eka nAyakA lOka nAyakA – imaiyavar perumALE.

English Easy Version

aRuku nuni pani anaiya siRiya thuLi periyathu oru
Akam Aki Or pAla rUpamAy
aru mathalai kuthalai mozhi thanil uruki avarudaiya
Ayi thAthaiyAr mAya mOkamAy
arumaiyinil arumai ida moLu moLu ena udal vaLara
ALu(m) mELamAy vAla rUpamAy – avar oru periyOrAy

azhaku peRu nadai adaiya kiRuthu padu mozhi pazhaki
AviyAya Or thEvimArumAy
vizhu suvarai arivaiyarkaL padu kuzhiyai nilaimai ena
veedu vAsalAy mAda kUdamAy
aNu aLavu thavidum ika pithiravida manam iRuki
Asai ALarAy Usi vAsiyAy avi uRu(m) – sudar pOlE

veRu midiyan oru thavasi amuthu padai enum aLavil
mElai veedu kEL keezhai veedu kEL
thidu thidu ena nuzhaivathan mun ethir muduki avarkaLodu
seeRi njALi pOl ERi veezhvathAy
virakinodu varu poruLkaL suvaRi ida mozhiyum oru
veeNiyAr so(l)lE mElathu AyidA – vithi thanai ninaiyAthE

minuku minuku enum udalam aRa muRuki nekizhvu uRavum
veeNar sEvaiyE pUNu pAviyAy
maRumai uLathu enum avarai vidum vizhalai athanin varu
vArkaL pOkuvAr kANumO enA
vidu thuRavu periyavarai maRaiyavarai vedu vedu ena
mELamE solAy ALi vAyarAy midai – uRa varu nALil

vaRumaikaLu(m) muduki vara uRu poruLu(m) nazhuva sila
vAtham Uthu kAmAlai sOkai nOy
peru vayiRu vayiRu vali paduvan vara iru vizhikaL
peeLai sARu idA eeLai mElidA
vazha vazha ena umizhum athu kozha kozha ena ozhuki vizha
vAdi Un elAm nAdi pEthamAy manaiyavaL – manam vERAy

maRuka manai uRum avarkaL naNuku naNuku enum aLavil
mAthar chee enA vAlar chee enA
kanavu thanil irathamodu kuthirai vara nediya sudu
kAdu vA enA veedu pO enA
valathu azhiya viraku azhiya urai kuzhaRi vizhi soruki
vAyu mElidA Avi pOku nAL – manitharkaL pala pEsa

iRuthi athodu aRuthi ena uRavin muRai kathaRi azha
Ezhai mAtharAL mOthi mEl vizhA
enathu udaimai enathu adimai enum aRivu siRithum aRa
ee molEl enA vAyai A enA
iduku paRai siRu paRaikaL thimilaiyodu thavil aRaiya
eema thEsamE pEykaL cUzhvathAy erithanil – idum vAzhvE

iNai adikaL paravum unathu adiyavarkaL peRuvathuvum
EsidArkaLO pAsa nAsanE
iru vinai mu(m)malamum aRa iRavi odu piRavi aRa
Eka pOkamAy neeyu(m) nAnumAy
iRukum vakai parama suka mathanai aruL idai maruthil
Eka nAyakA lOka nAyakA imaiyavar – perumALE.