திருப்புகழ் 867 மாலைதனில் வந்து (கும்பகோணம்)

Thiruppugal 867 Malaidhanilvandhu

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தானதன தந்த தானதன தந்த
தானதன தந்த – தனதான

மாலைதனில் வந்து வீதிதனில் நின்று
வாசமலர் சிந்து – குழல்கோதி

வாரிருத னங்கள் பூணொடுகு லுங்க
மால்பெருகி நின்ற – மடவாரைச்

சாலைவழி வந்து போமவர்க ணின்று
தாழ்குழல்கள் கண்டு – தடுமாறித்

தாகமயல் கொண்டு மாலிருள ழுந்தி
சாலமிக நொந்து – தவியாமற்

காலையிலெ ழுந்து னாமமெமொ ழிந்து
காதலுமை மைந்த – எனவோதிக்

காலமுமு ணர்ந்து ஞானவெளி கண்கள்
காண அரு ளென்று – பெறுவேனோ

கோலமுட னன்று சூர்படையின் முன்பு
கோபமுட னின்ற – குமரேசா

கோதையிரு பங்கின் மேவவளர் கும்ப
கோணநகர் வந்த – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தானதன தந்த தானதன தந்த
தானதன தந்த – தனதான

மாலை தனில் வந்து வீதி தனில் நின்று
வாச மலர் சிந்து – குழல் கோதி

வார் இரு தனங்கள் பூணொடு குலுங்க
மால் பெருகி நின்ற – மடவாரை

சாலை வழி வந்து போம் அவர்கள் நின்று
தாழ் குழல்கள் கண்டு – தடுமாறித்

தாக மயல் கொண்டு மால் இருள் அழுந்தி
சால மிக நொந்து – தவியாமல்

காலையில் எழுந்து உன் நாமமெ மொழிந்து
காதல் உமை மைந்த – என ஓதி

காலமும் உணர்ந்து ஞான வெளி கண்கள்
காண அருள் என்று – பெறுவேனோ

கோலமுடன் அன்று சூர் படையின் முன்பு
கோபமுடன் நின்ற – குமரேசா

கோதை இரு பங்கின் மேவ வளர்
கும்பகோண நகர் வந்த – பெருமாளே

English

mAlaithanil vanthu veethithanil ninRu
vAsamalar sinthu – kuzhalkOthi

vArirutha nangaL pUNoduku lunga
mAlperuki ninRa – madavArai

sAlaivazhi vanthu pOmavarka NinRu
thAzhkuzhalkaL kaNdu – thadumARith

thAkamayal koNdu mAliruLa zhunthi
sAlamika nonthu – thaviyAmaR

kAlaiyile zhunthu nAmamemo zhinthu
kAthalumai maintha – enavOthik

kAlamumu Narnthu njAnaveLi kaNkaL
kANaaru LenRu – peRuvEnO

kOlamuda nanRu cUrpadaiyin munpu
kOpamuda ninRa – kumarEsA

kOthaiyiru pangin mEvavaLar kumpa
kONanakar vantha – perumALE.

English Easy Version

mAlai thanil vanthu veethi thanil ninRu
vAsa malar sinthu – kuzhal kOthi

vAr iru thanangaL pUNodu kulunga
mAl peruki ninRa – madavArai

sAlai vazhi vanthu pOm avarkaL ninRu
thAzh kuzhalkaL kaNdu – thadumARith

thAka mayal koNdu mAl iruL azhunthi
sAla mika nonthu – thaviyAmal

kAlaiyil ezhunthu un nAmame mozhinthu
kAthal umai maintha – ena Othi

kAlamum uNarnthu njAna veLi kaNkaL
kANa aruL enRu – peRuvEnO

kOlamudan anRu cUr padaiyin munpu
kOpamudan ninRa – kumarEsA

kOthai iru pangin mEva vaLar
kumpakONa nakar vantha – perumALE