திருப்புகழ் 902 இகல்கடின முகபடவி (வயலூர்)

Thiruppugal 902 Igalkadinamugapadavi

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதனன தனதனன தத்தத்த தத்ததன
தத்தத்த தத்ததன
தனதனன தனதனன தத்தத்த தத்ததன
தத்தத்த தத்ததன
தனதனன தனதனன தத்தத்த தத்ததன
தத்தத்த தத்ததன – தந்ததான

இகல்கடின முகபடவி சித்ரத்து திக்கைமத
மத்தக்க ளிற்றையெதிர்
புளகதன மிளகஇனி தெட்டிக்க ழுத்தொடுகை
கட்டிப்பி ணித்திறுகி
யிதழ்பொதியி னமுதுமுறை மெத்தப்பு சித்துருகி
முத்தத்தை யிட்டுநக – தந்தமான

இடுகுறியும் வரையையுற நெற்றித்த லத்திடையில்
எற்றிக்க லக்கமுற
இடைதுவள வுடைகழல இட்டத்த ரைப்பையது
தொட்டுத்தி ரித்துமிக
இரணமிடு முரணர்விழி யொக்கக்க றுத்தவிழி
செக்கச்சி வக்கவளை – செங்கைசோர

அகருவிடு ம்ருகமதம ணத்துக்க னத்தபல
கொத்துக்கு ழற்குலைய
மயில்புறவு குயில்ஞிமிறு குக்கிற்கு ரற்பகர
நெக்குக்க ருத்தழிய
அமளிபெரி தமளிபட வக்கிட்டு மெய்க்கரண
வர்க்கத்தி னிற்புணரு – மின்பவேலை

அலையின்விழி மணியின்வலை யிட்டுப்பொ ருட்கவர
கட்டுப்பொ றிச்சியர்கள்
மதனகலை விதனமறு வித்துத்தி ருப்புகழை
யுற்றுத்து திக்கும்வகை
அபரிமித சிவஅறிவு சிக்குற்று ணர்ச்சியினில்
ரக்ஷித்த ளித்தருள்வ – தெந்தநாளோ

திகுடதிகு தகுடதகு திக்குத்தி குத்திகுட
தத்தித்த ரித்தகுட
செகணசெக சகணசக செக்கச் செகச்செகண
சத்தச்ச கச்சகண
திகுதிகுர்தி தகுதகுர்த திக்குத்தி குத்திகுர்தி
தக்குத்த குத்தகுர்த – திங்குதீதோ

திரிரிதிரி தரிரிதரி தித்தித்தி ரித்திரிரி
தத்தித்த ரித்தரிரி
டிகுடடகு டகுடடிகு டிட்டிட்டி குட்டிகுடி
டட்டட்ட குட்டகுட
தெனதிமிர்த தவில்மிருக டக்கைத்தி ரட்சலிகை
பக்கக்க ணப்பறைத – வண்டைபேரி

வகைவகையின் மிகவதிர வுக்ரத்த ரக்கர்படை
பக்கத்தி னிற்சரிய
எழுதுதுகில் முழுதுலவி பட்டப்ப கற்பருதி
விட்டத்த மித்ததென
வருகுறளி பெருகுகுரு திக்குட்கு ளித்துழுது
தொக்குக்கு னிப்புவிட – வென்றவேலா

வயலிநகர் பயில்குமர பத்தர்க்க நுக்ரகவி
சித்ரப்ர சித்தமுறு
அரிமருக அறுமுகவ முக்கட்க ணத்தர்துதி
தத்வத்தி றச்சிகர
வடகுவடில் நடனமிடு மப்பர்க்கு முத்திநெறி
தப்பற்று ரைக்கவல – தம்பிரானே.

பதம் பிரித்தது

தனதனன தனதனன தத்தத்த தத்ததன
தத்தத்த தத்ததன
தனதனன தனதனன தத்தத்த தத்ததன
தத்தத்த தத்ததன
தனதனன தனதனன தத்தத்த தத்ததன
தத்தத்த தத்ததன – தந்ததான

English

ikalkadina mukapadavi chithraththu thikkaimatha
maththakka LitRaiyethir
puLakathana miLakaini thettikka zhuththodukai
kattippi NiththiRuki
yithazhpothiyi namuthumuRai meththappu siththuruki
muththaththai yittunaka – thanthamAna

idukuRiyum varaiyaiyuRa netRiththa laththidaiyil
etRikka lakkamuRa
idaithuvaLa vudaikazhala ittaththa raippaiyathu
thottuththi riththumika
iraNamidu muraNarvizhi yokkakka Ruththavizhi
chekkacchi vakkavaLai – sengaisOra

akaruvidu mrukamathama Naththukka naththapala
koththukku zhaRkulaiya
mayilpuRavu kuyilnjimiRu kukkiRku raRpakara
nekkukka ruththazhiya
amaLiperi thamaLipada vakkittu meykkaraNa
varkkaththi niRpuNaru – minpavElai

alaiyinvizhi maNiyinvalai yittuppo rutkavara
kattuppo RicchiyarkaL
mathanakalai vithanamaRu viththuththi ruppukazhai
yutRuththu thikkumvakai
aparimitha sivaaRivu sikkutRu Narcchiyinil
rakshiththa LiththaruLva – thenthanALO

thikudathiku thakudathaku thikkuththi kuththikuda
thaththiththa riththakuda
chekaNacheka chakaNachaka chekkac chekacchekaNa
saththaccha kacchakaNa
thikuthikurthi thakuthakurtha thikkuththi kuththikurthi
thakkuththa kuththakurtha – thingutheethO

thiririthiri tharirithari thiththiththi riththiriri
thaththiththa riththariri
dikudadaku dakudadiku dittitti kuttikudi
dattatta kuttakuda
thenathimirtha thavilmiruka dakkaiththi ratchalikai
pakkakka NappaRaitha – vaNdaipEri

vakaivakaiyin mikavathira vukraththa rakkarpadai
pakkaththi niRchariya
ezhuthuthukil muzhuthulavi pattappa kaRparuthi
vittaththa miththathena
varukuRaLi perukukuru thikkutku Liththuzhuthu
thokkukku nippuvida – venRavElA

vayalinakar payilkumara paththarkka nukrakavi
chithrapra siththamuRu
arimaruka aRumukava mukkatka Naththarthuthi
thathvaththi Racchikara
vadakuvadil nadanamidu mapparkku muththineRi
thappatRu raikkavala – thambirAnE.

English Easy Version