திருப்புகழ் 907 கமை அற்ற சீர் (வயலூர்)

Thiruppugal 907 Kamaiatraseer

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதத்த தானான தனதத்த தானான
தனதத்த தானான – தந்ததான

கமையற்ற சீர்கேடர் வெகுதர்க்க கோலாலர்
களையுற்று மாயாது – மந்த்ரவாதக்

கடைகெட்ட ஆபாத முறுசித்ர கோமாளர்
கருமத்தின் மாயாது – கொண்டுபூணுஞ்

சமயத்த ராசார நியமத்தின் மாயாது
சகளத்து ளேநாளு – நண்புளோர்செய்

சரியைக்ரி யாயோக நியமத்தின் மாயாது
சலனப்ப டாஞானம் – வந்துதாராய்

அமரிற்சு ராபான திதிபுத்ர ராலோக
மதுதுக்க மேயாக – மிஞ்சிடாமல்

அடமிட்ட வேல்வீர திருவொற்றி யூர்நாதர்
அருணச்சி காநீல – கண்டபார

மமபட்ச மாதேவ ரருமைச்சு வாமீநி
மலநிட்க ளாமாயை – விந்துநாதம்

வரசத்தி மேலான பரவத்து வேமேலை
வயலிக்குள் வாழ்தேவர் – தம்பிரானே.

பதம் பிரித்தது

தனதத்த தானான தனதத்த தானான
தனதத்த தானான – தந்ததான

கமை அற்ற சீர் கேடர் வெகு தர்க்க கோலாலர்
களை உற்று மாயாது – மந்த்ர வாத

கடை கெட்ட ஆபாதம் உறு சித்ர கோமாளர்
கருமத்தின் மாயாது – கொண்டு பூணும்

சமயத்தர் ஆசார நியமத்தின் மாயாது
சகளத்து உளே நாளு(ம்) – நண்பு உளோர் செய்

சரியை க்ரியா யோக நியமத்தின் மாயாது
சலனப் படா ஞானம் – வந்து தாராய்

அமரில் சுரா பான திதி புத்ரர் ஆலோகம்
அது துக்கமே ஆக – மிஞ்சிடாமல்

அடம் இட்ட வேல் வீர திருவொற்றியூர் நாதர்
அருண சிகா நீல – கண்ட பாரம்

மம பட்ச மா தேவர் அருமைச் சுவாமீ
நிமல நிட்களா மாயை – விந்து நாதம்

வர சத்தி மேலான பர வத்துவே மேலை
வயலிக்குள் வாழ் தேவர் – தம்பிரானே

English

kamaiyatRa seerkEdr vekutharkka kOlAlar
kaLaiyutRu mAyAthu – manthravAthak

kadaiketta ApAtha muRusithra kOmALar
karumaththin mAyAthu – koNdupUNunj

samayaththa rAsAra niyamaththin mAyAthu
sakaLaththu LEnALu – naNpuLOrsey

sariyaikri yAyOka niyamaththin mAyAthu
salanappa dAnjAnam – vanthuthArAy

amriRsu rApAna thithiputhra rAlOka
mathuthukka mEyAka – minjidAmal

adamitta vElveera thiruvotRi yUrnAthar
aruNacchi kAneela – kaNdapAra

mamapatcha mAthEva rarumaic cuvAmeeni
malanitka LAmAyai – vinthunAtham

varasaththi mElAna paravaththu vEmElai
vayalikkuL vAzhthEvar – thambirAnE.

English Easy Version

kamai atRa seer kEdar veku tharkka kOlAlar
kaLai utRu mAyAthu – manthra vAtha

kadai ketta ApAtham uRu sithra kOmALar
karumaththin mAyAthu – koNdu pUNum

samayaththar AsAra niyamaththin mAyAthu
sakaLaththu uLE nALu(m) – naNpu uLOr sey

sariyai kriyA yOka niyamaththin mAyAthu
salanap padA njAnam – vanthu thArAy

amaril surA pAna thithi puthrar AlOkam
athu thukkamE Aka – minjidAmal

adam itta vEl veera thiruvotRiyUr nAthar
aruNa sikA neela – kaNda pAram

mama patcha mA thEvar arumaic suvAmee
nimala nitkaLA mAyai – vinthu nAtham

vara saththi mElAna para vaththuvE mElai
vayalikkuL vAzh thEvar – thambirAnE.