திருப்புகழ் 924 இளநிர்க் குவட்டு (கருவூர்)

Thiruppugal 924 Ilanirkkuvattu

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனனத் தனத்ததன தனனத் தனத்ததன
தனனத் தனத்ததன – தனதான

இளநிர்க் குவட்டுமுலை யமுதத் தடத்தைகனி
யிரதக் குடத்தையெணு – மரபோடே

இருகைக் கடைத்துஇடை துவளக் குழற்சரிய
இதழ்சர்க் கரைப்பழமொ – டுறழூறல்

முளரிப் புவொத்தமுக முகம்வைத் தருத்திநல
முதிரத் துவற்பஅல்குல் – மிசைமூழ்கி


மொழிதத் தையொப்பகடை விழிகட் சிவப்பமளி
முழுகிச் சுகிக்கும்வினை – யறஆளாய்

நளினப் பதக்கழலு மொளிர்செச் சைபொற்புயமெ
னயனத் திலுற்றுநட – மிடும்வேலா

நரனுக் கமைத்தகொடி யிரதச் சுதக்களவ
னறைபுட் பநற்றுளவன் – மருகோனே

களபத் தனத்திசுக சரசக் குறத்திமுக
கமலப் புயத்துவளி – மணவாளா

கடலைக் குவட்டவுணை யிரணப் படுத்தியுயர்
கருவைப் பதிக்குளுறை – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனனத் தனத்ததன தனனத் தனத்ததன
தனனத் தனத்ததன – தனதான

இள நீர்க் குவட்டு முலை அமுதத் தடத்தை கனி
இரதக் குடத்தை எ(ண்)ணு(ம்) – மரபோடே

இரு கைக்கு அடைத்து இடை துவளக் குழல் சரிய
இதழ் சர்க்கரைப் பழ – மொடு உறழ

உ(ஊ)றல் முளரிப் பு ஒத்த முக(ம்) முகம் வைத்து அருத்தி நலம்
முதிரத் து அற்ப அல்குல் – மிசை மூழ்கி

மொழி தத்தை ஒப்ப கடை விழிகள் சிவப்ப அமளி
முழுகிச் சுகிக்கும் வினை – அற ஆளாய்

நளினப் பதக் கழலும் ஒளிர் செச்சை பொன் புயம் என்
நயனத்தில் உற்று நடமிடும் – வேலா

நரனுக்கு அமைத்த கொடி இரதச் சுதக் களவன்
நறை புட்ப நல் துளவன் – மருகோனே

களபத் தனத்தி சுக சரசக் குறத்தி முகம் கமல
அ(ம்)ப் புயத்து வ(ள்)ளி – மணவாளா

கடலைக் குவட்டு அவுணை இரணப் படுத்தி உயர்
கருவைப் பதிக்குள் உறை – பெருமாளே

English

iLanirk kuvattumulai yamuthath thadaththaikani
yirathak kudaththaiyeNu – marapOdE

irukaik kadaiththuidai thuvaLak kuzhaRchariya
ithazhchark karaippazhamo – duRazhURal

muLarip puvoththamuka mukamvaith tharuththinala
muthirath thuvaRpaalkul – misaimUzhki

mozhithath thaiyoppakadai vizhikat chivappamaLi
muzhukic chukikkumvinai – yaRaALAy

naLinap pathakkazhalu moLirsec chaipoRpuyame
nayanath thilutRunada – midumvElA

naranuk kamaiththakodi yirathac chuthakkaLava
naRaiput panatRuLavan – marukOnE

kaLapath thanaththisuka sarasak kuRaththimuka
kamalap puyaththuvaLi – maNavALA

kadalaik kuvattavuNai yiraNap paduththiyuyar
karuvaip pathikkuLuRai – perumALE.

English Easy Version

iLa neerk kuvattu mulai amuthath thadaththai kani
irathak kudaththai e(N)Nu(m) – marapOdE

iru kaikku adaiththu idai thuvaLak kuzhal chariya
ithazh charkkaraip pazhamodu – uRazha u(U)Ral

muLarip pu oththa muka(m) mukam vaiththu aruththi nalam
muthirath thu aRpa alkul – misai mUzhki

mozhi thaththai oppa kadai vizhikaL sivappa amaLi
muzhukic chukikkum vinai – aRa ALAy

naLinap pathak kazhalum oLir secchai pon puyam en
nayanaththil utRu nadamidum – vElA

naranukku amaiththa kodi irathac chuthak kaLavan
naRai putpa nal thuLavan – marukOnE

kaLapath thanaththi suka sarasak kuRaththi mukam
kamala a(m)p puyaththu va(L)Li – maNavALA

kadalaik kuvattu avuNai iraNap paduththi uyar
karuvaip pathikkuL uRai – perumALE.