திருப்புகழ் 932 இருவினைப் பிறவி (திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி)

Thiruppugal 932 Iruvinaippiravi

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதனத் தனனத் – தனதான

இருவினைப் பிறவிக் – கடல்மூழ்கி
இடர்கள்பட் டலையப் – புகுதாதே

திருவருட் கருணைப் – ப்ரபையாலே
திரமெனக் கதியைப் – பெறுவேனோ

அரியயற் கறிதற் – கரியானே
அடியவர்க் கெளியற் – புதநேயா

குருவெனச் சிவனுக் – கருள்போதா
கொடுமுடிக் குமரப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதனத் தனனத் – தனதான

இருவினைப் பிறவிக் – கடல்மூழ்கி
இடர்கள்பட்டு அலையப் – புகுதாதே

திருவருட் கருணைப் – ப்ரபையாலே
திரமெனக் கதியைப் – பெறுவேனோ

அரியயற்கு அறிதற்கு – அரியானே
அடியவர்க்கு எளிய – அற்புதநேயா

குருவெனச் சிவனுக்கு – அருள்போதா
கொடுமுடிக் குமரப் – பெருமாளே

English

iru vinai piRavik – kadal mUzhgi
idargaL pattalaiyap – pugudhAdhE

thiruvarut karuNaip – prabaiyAlE
thira menak gathiyaip – peRuvEnO

ari ayaRk aRidhaRk – ariyAnE
adiyavark keLi – aRbutha nEyA

guruvena sivanuk – aruL bOdhA
kodumudik kumarap – perumALE.

English Easy Version

iru vinai piRavik – kadal mUzhgi
idargaL pattalaiyap – pugudhAdhE

thiruvarut karuNaip – prabaiyAlE
thira menak gathiyaip – peRuvEnO

ari ayaRk aRidhaRk – ariyAnE
adiyavark keLi – aRbutha nEyA

guruvena sivanuk – aruL bOdhA
kodumudik kumarap – perumALE.