திருப்புகழ் 936 கலக சம்ப்ரம (விஜயமங்கலம்)

Thiruppugal 936 Kalagasamprama

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனன தந்தனத் தானான தானன
தனன தந்தனத் தானான தானன
தனன தந்தனத் தானான தானன – தனதான

கலக சம்ப்ரமத் தாலேவி லோசன
மலர்சி வந்திடப் பூணார மானவை
கழல வண்டெனச் சாரீரம் வாய்விட – அபிராமக்

கனத னங்களிற் கோமாள மாகியெ
பலந கம்படச் சீரோடு பேதக
கரண முஞ்செய்துட் பாலூறு தேனித – ழமுதூறல்

செலுவி மென்பணைத் தோளோடு தோள்பொர
நிலைகு லைந்திளைத் தேராகு மாருயிர்
செருகு முந்தியிற் போய்வீழு மாலுட – னநுராகந்

தெரிகு மண்டையிட் டாராத சேர்வையி
லுருகி மங்கையர்க் காளாகி யேவல்செய்
திடினு நின்கழற் சீர்பாத நானினி – மறவேனே

உலக கண்டமிட் டாகாச மேல்விரி
சலதி கண்டிடச் சேராய மாமவ
ருடன்ம டிந்திடக் கோபாலர் சேரியில் – மகவாயும்

உணர்சி றந்தசக் ராதார நாரணன்
மருக மந்திரக் காபாலி யாகிய
உரக கங்கணப் பூதேசர் பாலக – வயலூரா

விலைத ருங்கொலைப் போர்வேடர் கோவென
இனையு மங்குறப் பாவாய்வி யாகுலம்
விடுவி டென்றுகைக் கூர்வேலை யேவிய – இளையோனே

விறல்சு ரும்புநற் க்ரீதேசி பாடிய
விரைசெய் பங்கயப் பூவோடை மேவிய
விஜய மங்கலத் தேவாதி தேவர்கள் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனன தந்தனத் தானான தானன
தனன தந்தனத் தானான தானன
தனன தந்தனத் தானான தானன – தனதான

கலக சம்ப்ரமத்தாலே விலோசன
மலர் சிவந்திடப் பூண் ஆரம் ஆனவை
கழல வண்டு எனச் சாரீரம் வாய்விட – அபிராமக்

கன தனங்களில் கோமாளம் ஆகியெ
பல நகம் படச் சீரோடு பேதக
கரணமும் செய்து உள் பால் ஊறு தேன் இதழ் – அமுது ஊறல்

செலுவி மென் பணைத் தோளோடு தோள் பொர
நிலை குலைந்து இளைத்து ஏர் ஆகும் ஆருயிர்
செருகும் உந்தியில் போய் வீழும் மால் உடன் – அநுராகம்

தெரி குமண்டை இட்டு ஆராத சேர்வையில்
உருகி மங்கையர்க்கு ஆளாகி ஏவல் செய்
திடினு(ம்) நின் கழல் சீர் பாத(ம்) நான் இனி – மறவேனே

உலக கண்டம் இட்டு ஆகாச மேல் விரி
சலதி கண்டிடச் சேர் ஆயம் ஆம் அவருடன்
மடிந்திடக் கோபாலர் சேரியில் – மகவாயும்

உணர் சிறந்த சக்ராதார நாரணன்
மருக மந்திரக் காபாலியாகிய
உரக கங்கணப் பூதேசர் பாலக – வயலூரா

கொலை தரும் வி(ல்)லைப் போர் வேடர் கோ என
இனையும் அம் குறப் பாவாய் வியாகுலம்
விடு விடு என்று கைக் கூர் வேலை ஏவிய – இளையோனே

விறல் சுரும்பு நல் க்ரீ தேசி பாடிய
விரை செய் பங்கயப் பூ ஓடை மேவிய
விஜயமங்கலத் தேவாதி தேவர்கள் – பெருமாளே

English

kalaka sampramath thAlEvi lOchana
malarsi vanthidap pUNAra mAnavai
kazhala vaNdenac chAreeram vAyvida – apirAmak

kanatha nangaLiR kOmALa mAkiye
palana kampadac cheerOdu pEthaka
karaNa mumcheythut pAlURu thEnitha – zhamuthURal

seluvi menpaNaith thOLOdu thOLpora
nilaiku lainthiLaith thErAku mAruyir
seruku munthiyiR pOyveezhu mAluda – nanurAkan

theriku maNdaiyit tArAtha sErvaiyi
luruki mangaiyark kALAki yEvalsey
thidinu ninkazhaR seerpAtha nAnini – maRavEnE

ulaka kaNdamit tAkAsa mElviri
salathi kaNdidac chErAya mAmava
rudanma dinthidak kOpAlar sEriyil – makavAyum

uNarsi Ranthachak rAthAra nAraNan
maruka manthirak kApAli yAkiya
uraka kangaNap pUthEsar pAlaka – vayalUrA

vilaitha rumkolaip pOrvEdar kOvena
inaiyu manguRap pAvAyvi yAkulam
viduvi denRukaik kUrvElai yEviya – iLaiyOnE

viRalsu rumpunaR kreethEsi pAdiya
viraisey pangayap pUvOdai mEviya
vijaya mangalath thEvAthi thEvarkaL – perumALE.

English Easy Version

kalaka sampramaththAlE vilOsana
malar sivanthidap pUN Aram Anavai
kazhala vaNdu enac chAreeram vAyvida – apirAmak

kana thanangaLil kOmALam Akiye
pala nakam padac cheerOdu pEthaka
karaNamum cheythu uL pAl URu thEn ithazh – amuthu URal

seluvi men paNaith thOLOdu thOL pora
nilai kulainthu iLaiththu Er Akum Aruyir
serukum unthiyil pOy veezhum mAl udan – anurAkam

theri kumaNdai ittu ArAtha sErvaiyil
uruki mangaiyarkku ALAki Eval seythidinu(m)
nin kazhal seer pAtha(m) nAn ini – maRavEnE

ulaka kaNdam ittu AkAsa mEl viri
salathi kaNdidac chEr Ayam Am
avarudan madinthidak kOpAlar sEriyil – makavAyum

uNar siRantha sakrAthAra nAraNan
Maruka manthirak kApAliyAkiya
uraka kangaNap pUthEsar pAlaka – vayalUrA

kolai tharum vi(l)laip pOr vEdar kO ena
inaiyum am kuRap pAvAy viyAkulam
vidu vidu enRu kaik kUr vElai Eviya – iLaiyOnE

viRal surumpu nal kree thEsi pAdiya
virai sey pangayap pU Odai mEviya
vijayamangalath thEvAthi thEvarkaL – perumALE