திருப்புகழ் 953 தரங்க வார்குழல் (குளந்தைநகர்)

Thiruppugal 953 Tharangkavarkuzhal

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனந்த தானனத் தனதன – தனதான

தரங்க வார்குழற் றநுநுதல் – விழியாலம்
தகைந்த மாமுலைத் துடியிடை – மடமாதர்

பரந்த மாலிருட் படுகுழி – வசமாகிப்
பயந்து காலனுக் குயிர்கொடு – தவியாமல்

வரந்த ராவிடிற் பிறரெவர் – தருவாரே
மகிழ்ந்து தோகையிற் புவிவலம் – வருவோனே

குரும்பை மாமுலைக் குறமகள் – மணவாளா
குளந்தை மாநகர்த் தளியுறை – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனந்த தானனத் தனதன – தனதான

தரங்க(ம்) வார் குழல் தநு நுதல் – விழி ஆலம்
தகைந்த மா முலைத் துடி இடை – மட மாதர்

பரந்த மால் இருள் படு குழி – வசமாகிப்
பயந்து காலனுக்கு உயிர் கொடு – தவியாமல்

வரம் தராவிடில் பிறர் எவர் – தருவாரே
மகிழ்ந்து தோகையில் புவி வலம் – வருவோனே

குரும்பை மா முலைக் குற மகள் – மணவாளா
குளந்தை மா நகர் தளி உறை – பெருமாளே.

English

tharanga vArkuzhat Ranunuthal – vizhiyAlam
thakaintha mAmulaith thudiyidai – madamAthar

parantha mAlirut padukuzhi – vasamAkip
payanthu kAlanuk kuyirkodu – thaviyAmal

varantha rAvidiR piRarevar – tharuvArE
makizhnthu thOkaiyiR puvivalam – varuvOnE

kurumpai mAmulaik kuRamakaL – maNavALA
kuLanthai mAnakarth thaLiyuRai – perumALE.

English Easy Version

tharanga(m) vAr kuzhal thanu nuthal – vizhi Alam
thakaintha mA mulaith thudi idai – mada mAthar

parantha mAl iruL padu kuzhi – vasamAkip
payanthu kAlanukku uyir kodu – thaviyAmal

varam tharAvidil piRar evar – tharuvArE
makizhnthu thOkaiyil puvi valam – varuvOnE

kurumpai mA mulaik kuRa makaL – maNavALA
kuLanthai mA nakar thaLi uRai – perumALE.