திருப்புகழ் 958 பரவு நெடுங்கதிர் (மதுரை)

Thiruppugal 958 Paravunedungkadhir

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனன தனந்தன தனன தனந்தன
தனன தனந்தன – தனதான

பரவு நெடுங்கதி ருலகில் விரும்பிய
பவனி வரும்படி – யதனாலே

பகர வளங்களு நிகர விளங்கிய
இருளை விடிந்தது – நிலவாலே

வரையினி லெங்கணு முலவி நிறைந்தது
வரிசை தரும்பத – மதுபாடி

வளமொடு செந்தமி ழுரைசெய அன்பரு
மகிழ வரங்களு – மருள்வாயே

அரஹர சுந்தர அறுமுக என்றுனி
அடியர் பணிந்திட – மகிழ்வோனே

அசலநெ டுங்கொடி அமையுமை தன்சுத
குறமக ளிங்கித – மணவாளா

கருதரு திண்புய சரவண குங்கும
களபம ணிந்திடு – மணிமார்பா

கனக மிகும்பதி மதுரை வளம்பதி
யதனில் வளர்ந்தருள் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனன தனந்தன தனன தனந்தன
தனன தனந்தன – தனதான

பரவு நெடுங்கதி ருலகில் விரும்பிய
பவனி வரும்படி – யதனாலே

பகர வளங்களு நிகர விளங்கிய
இருளை விடிந்தது – நிலவாலே

வரையினி லெங்கணும் உலவி நிறைந்தது
வரிசை தரும்பதம் – அதுபாடி

வளமொடு செந்தமிழுரைசெய அன்பரு
மகிழ வரங்களும் – அருள்வாயே

அரஹர சுந்தர அறுமுக என்றுனி
அடியர் பணிந்திட – மகிழ்வோனே

அசலநெடுங்கொடி அமையுமை தன்சுத
குறமகள் இங்கித – மணவாளா

கருதரு திண்புய சரவண குங்கும
களபம் அணிந்திடு – மணிமார்பா

கனக மிகும்பதி மதுரை வளம்பதி
யதனில் வளர்ந்தருள் – பெருமாளே.

English

paravu nedunkadhir ulagil virumbiya
bavani varumpadi – adhanAlE

pagara vaLangaLu nigara viLangiya
iruLai vidindhadhu – nilavAlE

varaiyinil engaNum ulavi niRaindhadhu
varisai tharum padham – adhupAdi

vaLamodu senthamizh uraiseya anbaru
magizha varangaLum – aruLvAyE

arahara sundhara aRumuga endruni
adiyar paNindhida – magizhvOnE

achala nedung kodi amai umai than sutha
kuRamagaL ingitha – maNavALA

karudharu thiNbuya saravaNa kungkuma
kaLabam aNindhidu – maNimArbA

kanaka migumpadhi madhurai vaLampadhi
adhanil vaLarndharuL – perumALE.

English Easy Version

paravu nedunkadhir ulagil virumbiya
bavani varumpadi – adhanAlE

pagara vaLangaLu nigara viLangiya
iruLai vidindhadhu – nilavAlE

varaiyinil engaNum ulavi niRaindhadhu
varisai tharum padham – adhupAdi

vaLamodu senthamizh uraiseya anbaru
magizha varangaLum – aruLvAyE

arahara sundhara aRumuga endruni
adiyar paNindhida – magizhvOnE

achala nedung kodi amai umai than sutha
kuRamagaL ingitha – maNavALA

karudharu thiNbuya saravaNa kungkuma
kaLabam aNindhidu – maNimArbA

kanaka migumpadhi madhurai vaLampadhi
Adhanil vaLarndharuL – perumALE