திருப்புகழ் 979 கருப்புச் சாப (திருப்புத்தூர்)

Thiruppugal 979 Karuppuchchaba

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனத்தத் தான தனன தனதன
தனத்தத் தான தனன தனதன
தனத்தத் தான தனன தனதன – தனதான

கருப்புச் சாப னனைய இளைஞர்கள்
ப்ரமிக்கக் காத லுலவு நெடுகிய
கடைக்கட் பார்வை யினிய வனிதையர் – தனபாரங்

களிற்றுக் கோடு கலச மலிநவ
மணிச்செப் போடை வனச நறுமலர்
கனத்துப் பாளை முறிய வருநிக – ரிளநீர்போற்

பொருப்பைச் சாடும் வலியை யுடையன
அறச்சற் றான இடையை நலிவன
புதுக்கச் சார வடமொ டடர்வன – எனநாளும்

புகழ்ச்சிப் பாட லடிமை யவரவர்
ப்ரியப்பட் டாள வுரைசெ யிழிதொழில்
பொகட்டெப் போது சரியை கிரியைசெய் – துயிர்வாழ்வேன்


இருட்டுப் பாரில் மறலி தனதுடல்
பதைக்கக் கால்கொ டுதைசெய் தவன்விழ
எயிற்றுப் போவி யமர ருடலவர் – தலைமாலை

எலுப்புக் கோவை யணியு மவர்மிக
அதிர்த்துக் காளி வெருவ நொடியினில்
எதிர்த்திட் டாடும் வயிர பயிரவர் – நவநீத

திருட்டுப் பாணி யிடப முதுகிடை
சமுக்கிட் டேறி யதிர வருபவர்
செலுத்துப் பூத மலகை யிலகிய – படையாளி

செடைக்குட் பூளை மதிய மிதழிவெ
ளெருக்குச் சூடி குமர வயலியல்
திருப்புத் தூரில் மருவி யுறைதரு – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனத்தத் தான தனன தனதன
தனத்தத் தான தனன தனதன
தனத்தத் தான தனன தனதன – தனதான

கருப்புச் சாபன் அனைய இளைஞர்கள்
ப்ரமிக்கக் காதல் உலவு நெடுகிய
கடைக் கண் பார்வை இனிய வனிதையர் – தன பாரம்

களிற்றுக் கோடு கலச(ம்) மலி நவ
மணிச் செப்பு ஓடை வனச நறு மலர்
கனத்துப் பாளை முறிய வரு நிகர் – இள நீர் போல்

பொருப்பைச் சாடும் வலியை உடையன
அறச் சற்றான இடையை நலிவன
புதுக் கச்சு ஆர வடம் ஒடு அடர்வன – என நாளும்

புகழ்ச்சிப் பாடல் அடிமை அவர் அவர்
ப்ரியப்பட்டு ஆள உரை செய் இழி தொழில்
பொகட்டு எப்போது சரியை கிரியை செய்து – உயிர் வாழ்வேன்

இருட்டுப் பாரில் மறலி தனது உடல்
பதைக்கக் கால் கொடு உதை செய்து அவன் விழ
எயில் துப்பு ஓவி அமரர் உடல் அவர் – தலை மாலை

எலுப்புக் கோவை அணியும் அவர் மிக
அதிர்த்துக் காளி வெருவ நொடியினில்
எதிர்த்திட்டு ஆடும் வயிர பயிரவர் – நவநீத

திருட்டுப் பாணி இடப முதுகு இடை
சமுக்கு இட்டு ஏறி அதிர வருபவர்
செலுத்துப் பூதம் அலகை இலகிய – படையாளி

செடைக்குள் பூளை மதியம் இதழி வெள்
எருக்குச் சூடி குமர வயலியல்
திருப்புத்தூரில் மருவி உறைதரு – பெருமாளே

English

karuppuc chApa nanaiya iLainjarkaL
pramikkak kAtha lulavu nedukiya
kadaikkat pArvai yiniya vanithaiyar – thanapArang

kaLitRuk kOdu kalasa malinava
maNicchep pOdai vanasa naRumalar
kanaththup pALai muRiya varunika – riLaneerpOR

poruppaic chAdum valiyai yudaiyana
aRacchat RAna idaiyai nalivana
puthukkac chAra vadamo dadarvana – enanALum

pukazhcchip pAda ladimai yavaravar
priyappat tALa vuraise yizhithozhil
pokattep pOthu sariyai kiriyaisey – thuyirvAzhvEn

iruttup pAril maRali thanathudal
pathaikkak kAlko duthaisey thavanvizha
eyitRup pOvi yamara rudalavar – thalaimAlai

eluppuk kOvai yaNiyu mavarmika
athirththuk kALi veruva nodiyinil
ethirththit tAdum vayira payiravar – navaneetha

thiruttup pANi yidapa muthukidai
samukkit tERi yathira varupavar
seluththup pUtha malakai yilakiya – padaiyALi

sedaikkut pULai mathiya mithazhive
Lerukkuc cUdi kumara vayaliyal
thirupputh thUril maruvi yuRaitharu – perumALE.

English Easy Version

karuppuc chApan anaiya iLainjarkaL
pramikkak kAthal ulavu nedukiya
kadaik kaN pArvai iniya vanithaiyar – thana pAram

kaLitRuk kOdu kalasa(m) mali nava
maNic cheppu Odai vanasa naRu malar
kanaththup pALai muRiya varu nikar – iLa neer pOl

poruppaic chAdum valiyai udaiyana .
aRac chatRAna idaiyai nalivana
puthuk kacchu Ara vadam odu adarvana – ena nALum

pukazhcchip pAdal adimai avar avar
priyappattu ALa urai sey izhi thozhil
pokattu eppOthu sariyai kiriyai seythu – uyir vAzhvEn

iruttup pAril maRali thanathu udal
pathaikkak kAl kodu uthai seythu avan vizha
eyil thuppu Ovi amarar udal avar – thalai mAlai

eluppuk kOvai aNiyum avar mika
athirththuk kALi veruva nodiyinil
ethirththittu Adum vayira payiravar – navaneetha

thiruttup pANi idapa muthuku idai
samukku ittu ERi athira varupavar
seluththup pUtham alakai ilakiya – padaiyALi

sedaikkuL pULai mathiyam ithazhi
vel erukkuc cUdi kumara vayaliyal
thiruppuththUril maruvi uRaitharu – perumALE.