திருப்புகழ் 991 திருகு செறிந்த (விசுவை)

Thiruppugal 991 Thiruguserindha

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதன தந்த தனதன தந்த
தனதன தந்த – தனதான

திருகுசெ றிந்த குழலைவ கிர்ந்து
முடிமலர் கொண்டொ – ரழகாகச்

செயவரு துங்க முகமும்வி ளங்க
முலைகள்கு லுங்க – வருமோக

அரிவையர் தங்கள் வலையில்வி ழுந்து
அறிவுமெ லிந்து – தளராதே

அமரர்ம கிழ்ந்து தொழுதுவ ணங்கு
னடியிணை யன்பொ – டருள்வாயே

வரையைமு னிந்து விழவெக டிந்து
வடிவெலெ றிந்த – திறலோனே

மதுரித செஞ்சொல் குறமட மங்கை
நகிலது பொங்க – வரும்வேலா

விரைசெறி கொன்றை யறுகுபு னைந்த
விடையரர் தந்த – முருகோனே

விரைமிகு சந்து பொழில்கள்து லங்கு
விசுவைவி ளங்கு – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதன தந்த தனதன தந்த
தனதன தந்த – தனதான

திருகு செறிந்த குழலை வகிர்ந்து
முடி மலர் கொண்டு ஒர் – அழகாகச்

செ(ய்)ய வரு(ம்) துங்க முகமும் விளங்க
முலைகள் குலுங்க – வரும் மோக

அரிவையர் தங்கள் வலையில் விழுந்து
அறிவு மெலிந்து – தளராதே

அமரர் மகிழ்ந்து தொழுது வணங்கு(ம்)
உன் அடி இணை அன்பொடு – அருள்வாயே

வரையை முனிந்து விழவெ கடிந்து
வடிவெல் எறிந்த – திறலோனே

மதுரித செம் சொல் குற மட மங்கை
நகில் அது பொங்க – வரும் வேலா

விரை செறி கொன்றை அறுகு புனைந்த
விடையரர் தந்த – முருகோனே

விரை மிகு சந்து பொழில்கள் துலங்கு
விசுவை விளங்கு(ம்) – பெருமாளே

English

thirukuse Rintha kuzhalaiva kiarnthu
mudimalar koNdo – razhakAka

seyavaru thunga mukamumvi Langa
mulaikaLku lunga – varumOka

arivaiyar thangaL valaiyilvi zhunthu
aRivume linthu – thaLarAthE

amararma kizhnthu thozhuthuva Nangu
nadiyiNai yanpo – daruLvAyE

varaiyaimu ninthu vizhaveka dinthu
vadivele Rintha – thiRalOnE

mathuritha senjol kuRamada mangai
nakilathu ponga – varumvElA

viraiseRi konRai yaRukupu naintha
vidaiyarar thantha – murukOnE

viraimiku santhu pozhilkaLthu langu
visuvaivi Langu – perumALE.

English Easy Version

thiruku seRintha kuzhalai vakirnthu
mudiya malar koNdu – orazhakAka

se(y)ya varu(m) thunga mukamum viLanga
mulaikaL kulunga – varum mOka

arivaiyar thangaL valaiyil vizhunthu
aRivu melinthu – thaLarAthE

amarar makizhnthu thozhuthu vaNangu(m)
un adi iNai anpodu – aruLvAyE

varaiyai muninthu vizhave kadinthu
vadivel eRintha – thiRalOnE

mathuritha sem sol kuRa mada mangai
nakil athu ponga – varum vElA

virai seRi konRai aRuku punaintha
vidaiyarar thantha – murukOnE

virai miku santhu pozhilkaL thulangu
visuvai viLangu(m) – perumALE