திருப்புகழ் 992 போத நிர்க்குண (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 992 Bodhanirkkuna

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தான தத்தன தானா தனாதன
தான தத்தன தானா தனாதன
தான தத்தன தானா தனாதன – தந்ததான

போத நிர்க்குண போதா நமோநம
நாத நிஷ்கள நாதா நமோநம
பூர ணக்கலை சாரா நமோநம – பஞ்சபாண

பூபன் மைத்துன பூபா நமோநம
நீப புஷ்பக தாளா நமோநம
போக சொர்க்கபு பாலா நமோநம – சங்கமேறும்

மாத மிழ்த்ரய சேயே நமோநம
வேத னத்ரய வேளே நமோநம
வாழ்ஜ கத்ரய வாழ்வே நமோநம – என்றுபாத

வாரி ஜத்தில்வி ழாதே மகோததி
யேழ்பி றப்பினில் மூழ்கா மனோபவ
மாயை யிற்சுழி யூடே விடாதுக – லங்கலாமோ

கீத நிர்த்தவெ தாளா டவீநட
நாத புத்திர பாகீ ரதீகிரு
பாச முத்திர ஜீமூத வாகனர் – தந்திபாகா

கேக யப்பிர தாபா முலாதிப
மாலி கைக்கும ரேசா விசாகக்ரு
பாலு வித்ரும காரா ஷடானன – புண்டரீகா

வேத வித்தக வேதா விநோதகி
ராத லக்ஷ்மிகி ரீடா மகாசல
வீர விக்ரம பாரா வதானவ – கண்டசூரா

வீர நிட்டுர வீராதி காரண
தீர நிர்ப்பய தீராபி ராமவி
நாய கப்ரிய வேலாயு தாசுரர் – தம்பிரானே.

பதம் பிரித்தது

தான தத்தன தானா தனாதன
தான தத்தன தானா தனாதன
தான தத்தன தானா தனாதன – தந்ததான

போத நிர்க்குண போதா நமோநம
நாத நிஷ்கள நாதா நமோநம
பூரணக்கலை சாரா நமோநம – பஞ்சபாண

பூபன் மைத்துன பூபா நமோநம
நீப புஷ்பக தாளா நமோநம
போக சொர்க்க புபாலா நமோநம – சங்கமேறும்

மா தமிழ்த்ரய சேயே நமோநம
வேதனத்ரய வேளே நமோநம
வாழ் ஜகத்ரய வாழ்வே நமோநம – என்றுபாத

வாரிஜத்தில் விழாதே மகோததி
யேழ்பி றப்பினில் மூழ்கா மனோபவ
மாயையிற்சுழி யூடே விடாது – கலங்கலாமோ

கீத நிர்த்த வெதாள அடவீநட
நாத புத்திர பாகீரதீ கிருபாச
முத்திர ஜீமூத வாகனர் – தந்திபாகா

கேகயப்பிரதாபா முலாதிப
மாலிகைக்குமரேசா விசாக க்ருபாலு
வித்ருமகாரா ஷடானன – புண்டரீகா

வேத வித்தக வேதா விநோத கிராத
லக்ஷ்மி கிரீடா மகாசல
வீர விக்ரம பார அவதான – அகண்டசூரா

வீர நிட்டுர வீர ஆதி காரண
தீர நிர்ப்பய தீர அபிராம
விநாயகப்ரிய வேலாயுதா சுரர் – தம்பிரானே.

English

bOdha nirkguNa bOdhA namO nama
nAdha nishkaLa nathA namO nama
pUraNak kalai sArA namO nama – pancha bANa

bUpan maiththuna bUpA namO nama
neepa pushpaka thALA namO nama
bOga sorgga bupAlA namO nama – sangameRum

mA thamizh thraya sEyE namO nama
vEdhana thraya vELE namO nama
vAzh jagathraya vAzhvE namO nama – endru pAdha

vArijath thil vizhAdhE magOdhadhi
Ezh piRappinil mUzhgA manObava
mAyaiyiR suzhiyUdE vidAdhu – ka langalAmO

geetha nirththa vethALA daveenata
nAtha puththira bAgirathee kiru
pA samudhdhira jeemUtha vAhanar – dhanthi pAgA

kEkayap pirathApA mulAdhipa
mAligaik kumarEsA visAka kru
pAlu vidhruma kArA shadAnana – puNdareekA

vEdha viththaga vEdhA vinOdha ki
rAtha lakshmi kireetA mahAchala
veera vikrama pArAvadh Anava – kaNdasUra

veera nittura veerAdhi kAraNa
dheera nirbaya dheerAbirAma vi
nAyaka priya vElAyudhA surar – thambirAnE.

English Easy Version

bOdha nirkguNa bOdhA namO nama
nAdha nishkaLa nathA namO nama
pUraNak kalai sArA namO nama – pancha bANa

bUpan maiththuna bUpA namO nama
neepa pushpaka thALA namO nama
bOga sorgga bupAlA namO nama – sangameRum

mA thamizh thraya sEyE namO nama
vEdhana thraya vELE namO nama
vAzh jagathraya vAzhvE namO nama – endru pAdha

vArijath thil vizhAdhE magOdhadhi
Ezh piRappinil mUzhgA manObava
mAyaiyiR suzhiyUdE vidAdhu ka – langalAmO

geetha nirththa vethALa adaveenata
nAtha puththira bAgirathee kirupA
Samudhdhira jeemUtha vAhanar – dhanthi pAgA

kEkayap pirathApA mulAdhipa
mAligaik kumarEsA visAka krupAlu
vidhruma kArA shadAnana – puNdareekA

vEdha viththaga vEdhA vinOdha
kirAtha lakshmi kireetA mahAchala
veera vikrama pAra avadhAna – akaNdasUra

veera nittura veera adhi kAraNa
dheera nirbaya dheerAbirAma
vinAyaka priya vElAyudhA surar – thambirAnE