விருத்தாசலம்  திருப்புகழ்

 விருத்தாசலம்  திருப்புகழ் –  Viruththasalam  Thiruppugal