யாழ்ப்பாணாயன்பட்டினம்  திருப்புகழ்

 யாழ்ப்பாணாயன்பட்டினம்  திருப்புகழ் –  Yazhppanayanpattinam  Thiruppugal