ஐந்தாம்-திருமுறை

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிச்செய்த ஐந்தாம்-திருமுறை
5.001 – கோயில் – திருக்குறுந்தொகை – அன்னம் பாலிக்குந்
5.002 – கோயில் – திருக்குறுந்தொகை – பனைக்கை மும்மத
5.003 – திருநெல்வாயில் அரத்துறை – திருக்குறுந்தொகை – கடவுளைக் கடலுள்
5.004 – திருவண்ணாமலை – திருக்குறுந்தொகை – வட்ட னைம்மதி சூடியை
5.005 – திருவண்ணாமலை – திருக்குறுந்தொகை – பட்டி ஏறுகந் தேறிப் பலஇலம்
5.006 – திருவாரூர் – திருக்குறுந்தொகை – எப்போ தும்மிறை
5.007 – திருவாரூர் – திருக்குறுந்தொகை – கொக்க ரைகுழல்
5.008 – திருஅன்னியூர் – திருக்குறுந்தொகை – பாற லைத்த படுவெண்
5.009 – திருமறைக்காடு – திருக்குறுந்தொகை – ஓத மால்கடல் பாவி உலகெலாம்
5.010 – திருமறைக்காடு – திருக்குறுந்தொகை – பண்ணி னேர்மொழி
5.011 – திருமீயச்சூர் இளங்கோயில் – திருக்குறுந்தொகை
5.012 – திருவீழி மிழலை – திருக்குறுந்தொகை – கரைந்து கைதொழு
5.013 – திருவீழிமிழலை – திருக்குறுந்தொகை – என்பொ னேயிமை யோர்தொழு
5.014 – திருவிடைமருதூர் – திருக்குறுந்தொகை – பாச மொன்றில ராய்ப்பல
5.015 – திருவிடைமருதூர் – திருக்குறுந்தொகை – பறையின் ஓசையும்
5.016 – திருப்பேரெயில் – திருக்குறுந்தொகை – மறையு மோதுவர் மான்மறிக்
5.017 – திருவெண்ணி – திருக்குறுந்தொகை – முத்தி னைப்பவ ளத்தை
5.018 – திருக்கடம்பந்துறை – திருக்குறுந்தொகை – முற்றி லாமுலை யாளிவ
5.019 – திருக்கடம்பூர் – திருக்குறுந்தொகை – தளருங் கோளர வத்தொடு
5.020 – திருக்கடம்பூர்க்கரக்கோயில் – திருக்குறுந்தொகை – ஒருவ ராயிரு மூவரு
5.021 – திருவின்னம்பர் – திருக்குறுந்தொகை – என்னி லாரும் எனக்கினி
5.022 – திருக்குடமூக்கு – திருக்குறுந்தொகை – பூவ ணத்தவன் புண்ணியன்
5.023 – திருநின்றியூர் – திருக்குறுந்தொகை – கொடுங்கண் வெண்டலை
5.024 – திருவொற்றியூர் – திருக்குறுந்தொகை – ஒற்றி யூரும் ஒளிமதி
5.025 – திருப்பாசூர் – திருக்குறுந்தொகை – முந்தி மூவெயி லெய்த
5.026 – திருவன்னியூர் – திருக்குறுந்தொகை – காடு கொண்டரங் காக்கங்குல்
5.027 – திருவையாறு – திருக்குறுந்தொகை – சிந்தை வாய்தலு
5.028 – திருவையாறு – திருக்குறுந்தொகை – சிந்தை வண்ணத்த
5.029 – திருவாவடுதுறை – திருக்குறுந்தொகை – நிறைக்க வாலியள்
5.030 – திருப்பராய்த்துறை – திருக்குறுந்தொகை – கரப்பர் கால மடைந்தவர்
5.031 – திருவானைக்கா – திருக்குறுந்தொகை – கோனைக் காவிக் குளிர்ந்த
5.032 – திருப்பூந்துருத்தி – திருக்குறுந்தொகை – கொடிகொள் செல்வ விழாக்குண
5.033 – திருச்சோற்றுத்துறை – திருக்குறுந்தொகை – கொல்லை யேற்றினர்
5.034 – திருநெய்த்தானம் – திருக்குறுந்தொகை – கொல்லி யான்குளிர்
5.035 – திருப்பழனம் – திருக்குறுந்தொகை – அருவ னாய்அத்தி
5.036 – திருச்செம்பொன்பள்ளி – திருக்குறுந்தொகை – கான றாத கடிபொழில்
5.037 – திருக்கடவூர்வீரட்டம் – திருக்குறுந்தொகை – மலைக்கொ ளானை
5.038 – திருக்கடவூர்மயானம் – திருக்குறுந்தொகை – குழைகொள் காதினர்
5.039 – திருமயிலாடுதுறை – திருக்குறுந்தொகை – கொள்ளுங் காதன்மை பெய்துறுங்
5.040 – திருக்கழிப்பாலை – திருக்குறுந்தொகை – வண்ண மும்வடி
5.041 – திருப்பைஞ்ஞீலி – உடையர் கோவண
5.042 – திருவேட்களம் – நன்று நாடொறும் நம்வினை
5.043 – திருநல்லம் – திருக்குறுந்தொகை தேவாரத் திருப்பதிகம் – திருக்குறுந்தொகை
5.044 – திருவாமாத்தூ – மாமாத் தாகிய மாலயன்
5.045 – திருத்தோணிபுரம் – மாதி யன்று மனைக்கிரு
5.046 – திருப்புகலூர் – துன்னக் கோவணச்
5.047 – திருவேகம்பம் – பண்டு செய்த பழவினை
5.048 – திருவேகம்பம் – பூமே லானும் பூமகள்
5.049 – திருவெண்காடு – பண்காட் டிப்படி யாயதன்
5.050 – திருவாய்மூர் – எங்கே என்னை இருந்திடம்
5.051 – திருப்பாலைத்துறை – நீல மாமணி கண்டத்தர்
5.052 – திருநாகேச்சரம் – நல்லர் நல்லதோர்
5.053 – திருவதிகைவீரட்டம் – கோணன் மாமதி சூடியோர்
5.054 – திருவதிகைவீரட்டம் – எட்டு நாண்மலர் கொண்டவன் சேவடி
5.055 – திருநாரையூர் – வீறு தானுடை வெற்பன்
5.056 – திருக்கோளிலி – மைக்கொள் கண்ணுமை
5.057 – திருக்கோளிலி – முன்ன மேநினை யாதொழிந்
5.058 – திருப்பழையாறைவடதளி – தலையெ லாம்பறிக்
5.059 – திருமாற்பேறு – பொருமாற் றின்படை
5.060 – திருமாற்பேறு – ஏது மொன்று மறிவில
5.061 – திருஅரிசிற்கரைப்புத்தூர் – முத்தூ ரும்புனல் மொய்யரி
5.062 – திருக்கடுவாய்க்கரைப்புத்தூர் – ஒருத்த னைமூ வுலகொடு
5.063 – திருக்குரங்காடுதுறை – இரங்கா வன்மனத் தார்கள்
5.064 – திருக்கோழம்பம் – வேழம் பத்தைவர் வேண்டிற்று
5.065 – திருப்பூவனூர் – பூவ னூர்ப்புனி தன்றிரு
5.066 – திருவலஞ்சுழி – ஓத மார்கட லின்விட
5.067 – திருவாஞ்சியம் – படையும் பூதமும் பாம்பும்புல்
5.068 – திருநள்ளாறு – உள்ளா றாததோர் புண்டரி
5.069 – திருக்கருவிலி – மட்டிட் டகுழ லார்சுழ
5.070 – திருக்கொண்டீச்சரம் – கண்ட பேச்சினிற் காளையர்
5.071 – திருவிசயமங்கை – குசையும் அங்கையிற்
5.072 – திருநீலக்குடி – வைத்த மாடும் மனைவியும்
5.073 – திருமங்கலக்குடி – தங்க லப்பிய தக்கன்
5.074 – திருஎறும்பியூர் – விரும்பி யூறு விடேல்மட
5.075 – திருக்குரக்குக்கா – மரக்கொக் காமென வாய்விட்
5.076 – திருக்கானூர் – திருவின் நாதனுஞ் செம்மலர்
5.077 – திருச்சேறை – பூரி யாவரும் புண்ணியம்
5.078 – திருக்கோடிகா – சங்கு லாமுன்கைத்
5.079 – திருப்புள்ளிருக்குவேளூர் – வெள்ளெ ருக்கர வம்விர
5.080 – திருஅன்பில்ஆலந்துறை – வானஞ் சேர்மதி சூடிய
5.081 – திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி – சிட்ட னைச்சிவ னைச்செழுஞ்
5.082 – திருவான்மியூர் – திருக்குறுந்தொகை – விண்ட மாமலர்
5.083 – திருநாகைக்காரோணம் – பாணத் தால்மதில் மூன்று
5.084 – திருக்காட்டுப்பள்ளி – மாட்டுப் பள்ளி மகிழ்ந்துறை
5.085 – திருச்சிராப்பள்ளி – மட்டு வார்குழ லாளொடு
5.086 – திருவாட்போக்கி – கால பாசம் பிடித்தெழு
5.087 – திருமணஞ்சேரி – பட்ட நெற்றியர் பாய்புலித்
5.088 – திருமருகல் – பெருக லாந்தவம் பேதைமை
5.089 – தனி – ஒன்று வெண்பிறைக் கண்ணியோர்
5.090 – தனி – மாசில் வீணையும் மாலை
5.091 – தனி – ஏயி லானையெ னிச்சை
5.092 – காலபாசத் – கண்டு கொள்ளரி
5.093 – மறக்கிற்பனே என்னும் – காச னைக்கன லைக்கதிர்
5.094 – தொழற்பாலதே என்னும் – அண்டத் தானை அமரர்
5.095 – இலிங்கபுராணத் – புக்க ணைந்து புரிந்தல
5.096 – மனத்தொகை – பொன்னுள் ளத்திரள் புன்சடை
5.097 – சித்தத்தொகை – சிந்திப் பார்மனத் தான்சிவன்
5.098 – உள்ளத் – நீற லைத்ததோர் மேனி
5.099 – பாவநாசத் – பாவ மும்பழி பற்றற வேண்டுவீர்
5.100 – ஆதிபுராணத் – வேத நாயகன் வேதியர் நாயகன்

உங்கள் பாடல்களை இந்த இணைய தளத்தில் சேர்க்க, மற்றும் நீங்கள் இப்பாடலில் ஏதேனும் சொற் பிழையை கண்டால் உடனடியாக இந்த எண்ணிற்கு தெரிவிக்கவும், Whatsapp 9524444664,
தங்கள் உதவிக்கு நன்றி,
To update your songs in this website please contact us and
If you see any mistake in this content, Please let us know, Our Whatsapp 9524444664.