மூன்றாம் திருமுறை

தேவாரப் பதிகங்கள் மூன்றாம் திருமுறை
3.001 – கோயில் – ஆடினாய்நறு நெய்யொடு
3.002 – திருப்பூந்தராய் – பந்துசேர்விர லாள்பவ ளத்துவர்
3.003 – திருப்புகலி – இயலிசை யெனும்பொரு
3.004 – திருவாவடுதுறை – இடரினும் தளரினும்
3.005 – திருப்பூந்தராய் – தக்கன் வேள்வி தகர்த்தவன்
3.006 – திருக்கொள்ளம்பூதூர் – கொட்ட மேகமழுங்
3.007 – திருப்புகலி – கண்ணுத லானும்வெண்
3.008 – திருக்கடவூர்வீரட்டம் – சடையுடை யானும்நெய்
3.009 – திருவீழிமிழலை – கேள்வியர் நாடொறும்
3.010 – திருஇராமேச்சுரம் – அலைவளர் தண்மதி
3.011 – திருப்புனவாயில் – மின்னியல் செஞ்சடை
3.012 – திருக்கோட்டாறு – வேதியன் விண்ணவ
3.013 – திருப்பூந்தராய் – மின்னன எயிறுடை
3.014 – திருப்பைஞ்ஞீலி – ஆரிடம் பாடிலர்
3.015 – திருவெண்காடு – மந்திர மறையவை
3.016 – திருக்கொள்ளிக்காடு – நிணம்படு சுடலையின்
3.017 – திருவிசயமங்கை – மருவமர் குழலுமை
3.018 – திருவைகல்மாடக்கோயில் – துளமதி யுடைமறி
3.019 – திருஅம்பர்ப்பெருந்திருக்கோயில் – எரிதர அனல்கையில்
3.020 – திருப்பூவணம் – மாதமர் மேனிய
3.021 – திருக்கருக்குடி – நனவிலுங் கனவிலும்
3.022 – திருப்பஞ்சாக்கரப்பதிகம் – துஞ்சலும் துஞ்சல்
3.023 – திருவிற்கோலம் – உருவினார் உமையொடும்
3.024 – திருக்கழுமலம் – மண்ணில் நல்லவண்ணம்
3.025 – திருந்துதேவன்குடி – மருந்துவேண் டில்லிவை
3.026 – திருக்கானப்பேர் – பிடியெலாம் பின்செலப்
3.027 – திருச்சக்கரப்பள்ளி – படையினார் வெண்மழுப்
3.028 – திருமழபாடி – காலையார் வண்டினங்
3.029 – மேலைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி – வாருமன் னும்முலை
3.030 – திருஅரதைப்பெரும்பாழி – பைத்தபாம் போடரைக்
3.031 – திருமயேந்திரப்பள்ளி – திரைதரு பவளமுஞ் சீர்திகழ்
3.032 – திருஏடகம் – வன்னியும் மத்தமும்
3.033 – திருஉசாத்தானம் – நீரிடைத் துயின்றவன்
3.034 – திருமுதுகுன்றம் – வண்ணமா மலர்கொடு
3.035 – திருத்தென்குடித்திட்டை – முன்னைநான் மறையவை
3.036 – திருக்காளத்தி – சந்தமார் அகிலொடு
3.037 – திருப்பிரமபுரம் – கரமுனம்மல ராற்புனல்மலர்
3.038 – திருக்கண்டியூர்வீரட்டம் – வினவினேன்அறி யாமையில்லுரை
3.039 – திருஆலவாய் – மானின்நேர்விழி மாதராய்வழு
3.040 – தனித்திருவிருக்குக்குறள் – கல்லால் நீழல் அல்லாத்
3.041 – திருவேகம்பம் – கருவார் கச்சித், திருவே கம்பத்
3.042 – திருச்சிற்றேமம் – நிறைவெண்டிங்கள் வாண்முக
3.043 – சீகாழி – சந்த மார்முலை யாள்தன
3.044 – திருக்கழிப்பாலை – வெந்த குங்கிலி
3.045 – திருவாரூர் – அந்த மாயுல காதியு
3.046 – திருக்கருகாவூர் – முத்தி லங்குமுறு
3.047 – திருஆலவாய் – காட்டு மாவ துரித்துரி
3.048 – திருமழபாடி – அங்கை யாரழ லன்னழ
3.049 – நமச்சிவாயத் திருப்பதிகம் – காதலாகிக் கசிந்து
3.050 – திருத்தண்டலைநீள்நெறி – விரும்புந் திங்களுங்
3.051 – திருஆலவாய் – செய்யனே திருஆலவாய்
3.052 – திருஆலவாய் – வீடலால வாயிலாய்
3.053 – திருவானைக்கா – வானைக்காவில் வெண்மதி
3.054 – திருப்பாசுரம் – வாழ்க அந்தணர்
3.055- திருவான்மியூர் – விரையார் கொன்றையினாய்
3.056- திருப்பிரமபுரம் – இறையவன் ஈசன்எந்தை
3.057 – திருவொற்றியூர் – விடையவன் விண்ணுமண்ணுந்
3.058 – திருச்சாத்தமங்கை – திருமலர்க் கொன்றைமாலை
3.059 – திருக்குடமூக்கு – அரவிரி கோடனீட லணிகாவிரி
3.060 – திருவக்கரை – கறையணி மாமிடற்றான்
3.061 – திருவெண்டுறை – ஆதியன் ஆதிரையன்
3.062 – திருப்பனந்தாள் – கண்பொலி நெற்றியினான்
3.063 – திருச்செங்காட்டங்குடி – பைங்கோட்டு மலர்ப்புன்னைப்
3.064 – திருப்பெருவேளூர் – அண்ணாவுங் கழுக்குன்றும்
3.065 – திருக்கச்சிநெறிக்காரைக்காடு – வாரணவு முலைமங்கை
3.066 – திருவேட்டக்குடி- வண்டிரைக்கும் மலர்க்கொன்றை
3.067 – திருப்பிரமபுரம் – சுரருலகு நரர்கள்பயில்
3.068 – திருக்கயிலாயம் – வாளவரி கோளபுலி கீளதுரி
3.069 – திருக்காளத்தி – வானவர்கள் தானவர்கள் வாதைபட
3.070 – திருமயிலாடுதுறை – ஏனவெயி றாடரவோ டென்புவரி
3.071 – திருவைகாவூர் – கோழைமிட றாககவி கோளுமில
3.072 – திருமாகறல் – விங்குவிளை கழனிமிகு
3.073 – திருப்பட்டீச்சரம் – பாடன்மறை சூடன்மதி
3.074 – திருத்தேவூர் – காடுபயில் வீடுமுடை யோடுகலன்
3.075 – திருச்சண்பைநகர் – எந்தமது சிந்தைபிரி
3.076 – திருமறைக்காடு – கற்பொலிசு ரத்தினெரி
3.077 – திருமாணிகுழி – பொன்னியல் பொருப்பரையன்
3.078 – திருவேதிகுடி – நீறுவரி ஆடரவொ
3.079 – திருக்கோகரணம் – என்றுமரி யானயல
3.080 – திருவீழிமிழலை – சீர்மருவு தேசினொடு
3.081 – திருத்தோணிபுரம் – சங்கமரு முன்கைமட
3.082 – திருஅவளிவணல்லூர் – கொம்பிரிய வண்டுலவு
3.083 – திருநல்லூர் – வண்டிரிய விண்டமலர்
3.084 – திருப்புறவம் – பெண்ணிய லுருவினர்
3.085 – திருவீழிமிழலை – மட்டொளி விரிதரு மலர்நிறை
3.086 – திருச்சேறை – முறியுறு நிறமல்கு
3.087 – திருநள்ளாறு – தளிரிள வளரொளி
3.088 – திருவிளமர் – மத்தக மணிபெற
3.089 – திருக்கொச்சைவயம் – திருந்துமா களிற்றிள
3.090 – திருத்துருத்தியும் – திருவேள்விக்குடியும் – ஓங்கிமேல் உழிதரும்

உங்கள் பாடல்களை இந்த இணைய தளத்தில் சேர்க்க, மற்றும் நீங்கள் இப்பாடலில் ஏதேனும் சொற் பிழையை கண்டால் உடனடியாக இந்த எண்ணிற்கு தெரிவிக்கவும், Whatsapp 9524444664,
தங்கள் உதவிக்கு நன்றி,
To update your songs in this website please contact us and
If you see any mistake in this content, Please let us know, Our Whatsapp 9524444664.