முதல் திருமுறை

1.001 – திருப்பிரமபுரம் – தோடுடைய செவியன்
1.002 – திருப்புகலூர் – குறிகலந்தஇசை
1.003 – திருவலிதாயம்- பத்தரோடுபல
1.004 – திருப்புகலியும் – திருவீழிமிழலையும் – மைம்மரு பூங்குழல்
1.005 – திருக்காட்டுப்பள்ளி – செய்யரு கேபுனல்
1.006 – திருமருகலும் – திருச்செங்காட்டங்குடியும் – அங்கமும் வேதமும்
1.007 – திருநள்ளாறும் – திருஆலவாயும் – பாடக மெல்லடிப்
1.008 – திருஆவூர்ப்பசுபதீச்சரம் – புண்ணியர் பூதியர்
1.009 – திருவேணுபுரம் – வண்டார்குழ
1.010 – திருஅண்ணாமலை – உண்ணாமுலை உமையாளொடும்
1.011 – திருவீழிமிழலை – சடையார்புன லுட
1.012 – திருமுதுகுன்றம் – மத்தாவரை நிறுவிக்கடல்
1.013 – திருவியலூர் – குரவங்கமழ் நறுமென்குழல்
1.014 -திருக்கொடுங்குன்றம் – வானிற்பொலி வெய்தும்மழை
1.015 – திருநெய்த்தானம்- மையாடிய
1.016 – திருப்புள்ளமங்கை – திருஆலந்துறை – பாலுந்துறு திரளாயின
1.017- திருஇடும்பாவனம் – மனமார்தரு மடவாரொடு
1.018 – திருநின்றியூர் – சூலம்படை சுண்ணப்பொடி
1.019 – திருக்கழுமலம் -திருவிராகம் – பிறையணி படர்சடை-
1.020 – திருவீழிமிழலை – திருவிராகம் – தடநில வியமலை
1.021 – திருச்சிவபுரம் – திருவிராகம் – புவம்வளி கனல்புனல்
1.022 – திருமறைக்காடு – திருவிராகம் – சிலைதனை நடுவிட
1.023 – திருக்கோலக்கா – மடையில் வாளை
1.024 – சீகாழி – பூவார் கொன்றைப்
1.025 – திருச்செம்பொன்பள்ளி – மருவார் குழலி
1.026 – திருப்புத்தூர் – வெங்கள் விம்மு
1.027 – திருப்புன்கூர் – முந்தி நின்ற
1.028 – திருச்சோற்றுத்துறை – செப்ப நெஞ்சே
1.029 – திருநறையூர்ச்சித்தீச்சரம் – ஊரு லாவு
1.030 – திருப்புகலி – விதியாய் விளைவாய
1.031- திருக்குரங்கணின்முட்டம் – விழுநீர்மழு வாள்படை
1.032 – திருவிடைமருதூர் – ஓடேகலன் உண்பதும்
1.033 -திருஅன்பிலாலந்துறை – கணைநீடெரி மாலர
1.034 – சீகாழி – அடலே றமருங்
1.035 – திருவீழிமிழலை – அரையார் விரிகோ
1.036 – திருஐயாறு – கலையார் மதியோ
1.037 – திருப்பனையூர் – அரவச் சடைமேல்
1.038 – திருமயிலாடுதுறை – கரவின் றிநன்மா
1.039 – திருவேட்களம் – அந்தமும் ஆதியு
1.040 – திருவாழ்கொளிபுத்தூர் – பொடியுடை மார்பினர
1.041 – திருப்பாம்புரம் – சீரணி திகழ்திரு
1.042 – திருப்பேணுபெருந்துறை – பைம்மா நாகம்
1.043 – திருக்கற்குடி – வடந்திகழ் மென்முலை
1.044 – திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் – துணிவளர் திங்கள்
1.045 – திருஆலங்காடு-திருப்பழையனூர் – துஞ்ச வருவாருந்
1.046 – திருஅதிகைவீரட்டானம் – குண்டைக் குறட்பூதங்
1.047 – திருச்சிரபுரம் – பல்லடைந்த வெண்டலையிற்
1.048 – திருச்சேய்ஞலூர் – நூலடைந்த கொள்கையாலே
1.049 – திருநள்ளாறு – போகமார்த்த பூண்முலையாள்
1.050 – திருவலிவலம் – ஒல்லையாறி உள்ளமொன்றிக்
1.051 – திருச்சோபுரம் – வெங்கண்ஆனை
01.052 மறையுடையாய் தோலுடையாய்
01.053 தேவராயும் அசுரராயுஞ்
01.054 பூத்தேர்ந் தாயன கொண்டுநின்
01.055 ஊறி யார்தரு நஞ்சினை
01.056 காரார் கொன்றை கலந்த
01.057 ஒள்ளி துள்ளக் கதிக்கா
01.058 அரியும் நம்வினை
01.059 ஒடுங்கும் பிணிபிறவி
01.060 வண்டரங்கப் புனற்கமல
01.061 நறைகொண்ட மலர்தூவி
01.062 நாளாய போகாமே
01.063 எரியார்மழுவொன் றேந்தி – பல்பெயர்ப்பத்து
01.064 அறையார்புனலு மாமலரும்
01.065 அடையார் தம்புரங்கள்
01.066 பங்கமேறு மதிசேர்சடையார்
01.067 வேதமோதி வெண்ணூல்பூண்டு
01.068 பொடிகொளுருவர் புலியினதளர்
01.069 பூவார்மலர்கொண் டடியார்தொழுவார்
01.070 வானத்துயர்தண் மதிதோய்சடைமேல்
01.071 பிறைகொள் சடையர்
01.072 வாரார் கொங்கை மாதோர்
01.073 வானார்சோதி மன்னுசென்னி
01.074 நறவ நிறைவண் டறைதார்க் கொன்றை
01.075 காலைநன் மாமலர்
01.076 மலையினார் பருப்பதந்
01.077 பொன்றிரண் டன்ன புரிசடை
01.078 வரிவள ரவிரொளி
01.079 அயிலுறு படையினர் விடையினர்
01.080 கற்றாங் கெரியோம்பிக் கலியை
01.081 நல்லார் தீமேவுந் தொழிலார்
01.082 இரும்பொன் மலைவில்லா எரியம்
01.083 அடையார் புரம்மூன்றும்
01.084 புனையும் விரிகொன்றைக்
01.085 கல்லால் நிழல்மேய கறைசேர்
01.086 கொட்டும் பறைசீராற் குழும
01.087 சுடுகூ ரெரிமாலை யணிவர்
01.088 முற்றுஞ் சடைமுடிமேன்
01.089 படையார் தருபூதப் பகடார்
01.090 அரனை உள்குவீர் – திருவிருக்குக்குறள்
01.091 சித்தந் தெளிவீர்காள் – திருவிருக்குக்குறள்
01.092 வாசி தீரவே – திருவிருக்குக்குறள்
01.093 நின்று மலர்தூவி – திருவிருக்குக்குறள்
01.094 நீல மாமிடற் – திருவிருக்குக்குறள்
01.095 தோடொர் காதினன் – திருவிருக்குக்குறள்
01.096 மன்னி யூரிறை – திருவிருக்குக்குறள்
01.097 எய்யா வென்றித்
01.098 நன்றுடையானைத்
01.099 வம்பார் குன்றம்
01.100 நீடலர்சோதி வெண்பிறையோடு
01.101 தண்ணார் திங்கட் பொங்கர
01.102 உரவார் கலையின் கவிதைப்
01.103 தோடுடை யானொரு
01.104 ஆடல் அரவசைத்தான்
01.105 பாடலன் நான்மறையன்
01.106 மாறில் அவுணரரணம்
01.107 வெந்தவெண் ணீறணிந்து
01.108 மின்னியல் செஞ்சடைமேல்
01.109 வாருறு வனமுலை
01.110 மருந்தவன் வானவர்
01.111 அருத்தனை அறவனை
01.112 இன்குர லிசைகெழும்
01.113 எரித்தவன் முப்புரம்
01.114 குருந்தவன் குருகவன்
01.115 சங்கொளிர் முன்கையர்
01.116 அவ்வினைக் கிவ்வினை
01.117 காட தணிகலங் காரர
01.118 சுடுமணி யுமிழ்நாகஞ்
01.119 முள்ளின்மேல் முதுகூகை
01.120 பணிந்தவர் அருவினை
01.121 நடைமரு திரிபுரம்
01.122 விரிதரு புலியுரி
01.123 பூவியல் புரிகுழல்
01.124 அலர்மகள் மலிதர
01.125 கலைமலி யகலல்குல்
01.126 பந்தத்தால் வந்தெப்பால் பயின்றுநின்
01.127 பிரம புரத்துறை
01.128 ஓருரு வாயினை
01.129 சேவுயருந் திண்கொடியான்
01.130 புலனைந்தும் பொறிகலங்கி
01.131 மெய்த்தாறு சுவையும்
01.132 ஏரிசையும் வடவாலின்
01.133 வெந்தவெண் பொடிப்பூசு
01.134 கருத்தன் கடவுள்
01.135 நீறுசேர்வதொர்
01.136 மாதர் மடப்பிடி

உங்கள் பாடல்களை இந்த இணைய தளத்தில் சேர்க்க, மற்றும் நீங்கள் இப்பாடலில் ஏதேனும் சொற் பிழையை கண்டால் உடனடியாக இந்த எண்ணிற்கு தெரிவிக்கவும், Whatsapp 9524444664,
தங்கள் உதவிக்கு நன்றி,
To update your songs in this website please contact us and
If you see any mistake in this content, Please let us know, Our Whatsapp 9524444664.