ஊர்த்துவ கணபதி – Ūrttuva Ganapathi

கல்ஹார சாலிகமலேஷு கசாப பாண
தந்தப்ரரோஹககதீ கனகோஜ்வலாங்க:|
ஆலிங்கநோத்யதகரோ ஹரிதாங்கயஷ்ட்யா
தேவ்யா கரோது சுபம் ஊர்த்வ கணாதிபோந:||

Kalhāra sālika-malēṣu kasāba-pāṇi
Tandha-prarōha-ka-kathī kana-kōjvalāṅga: |
Āliṅga-nōdhyata-karō harithāṅka-yaṣṭyā
Dēvyā karōtu supam ūrthva gaṇādipōna: ||