துவிமுக கணபதி – Tuvi muka Ganapathi

ஸ்வதந்த பாசாங்குச ரத்ந பாத்ரம்
கரைர் ததாந : ஹரி நீலகாத்ர:|
ரக்தாம் சுகோ ரத்ந கிரீட மாலீ
பூத்யை சதாமே த்விமுகோ கணபதி:||

Swadanta pāsāṅgukha ratna pāthram
Karair tadāna: hari nīlakāthra:|
Rakthām suko rakthna krīḍa mālī
Bhūtyai sadhāmē dvimukho gaṇapati:||