ரணமோசன கணப – Raṇamōcana kaṇapa thyāṉam

பாசாங்குசௌ தந்த ஜம்பூ ததாந: ஸ்படிகப்ரப:|
ரக்தாம் சு கோ கணபதி: முதேஸ்யாத் ருணமோசக:||

Pāsāṅgukhau tandha jambū tadāna: spathikaprabha:|
Rakthām suko gaṇapati: mudhēsyāth ruṇamōsaka:||