யோக கணபதி – Yōka Ganapathi

யோகாரூடோ யோக பட்டாபி ரோமோ
பாலார்க்காப: ச இந்த்ர நீலாம் சுகாட்ய:|
பாசே க்ஷ்வக்ஷான் யோக தண்டம் ததாநோ
பாயாந்நித்யம் யோகவிக்நேச்வரோ ந::||

Yōkārūḍō yōka paṭṭāpi rōmō
Pālārkāpa: ca indhra nīlām sukhāṭya:|
Pāśē kṣvakṣāṇ yōka taṇḍam tadānō
Pāyānnithyam yōka vikgnēśvarō na:||