ஸ்ரீ விநாயக அஷ்டோத்தர ச’த நாமாவளி

ஓம் விநாயகாய நம:
ஓம் விக்னராஜாய நம:
ஓம் கௌரீபுத்ராய நம:
ஓம் கணேச்வராய நம:
ஓம் ஸ்கந்தாக்ரஜாய நம:
ஓம் அவ்யயாய நம:
ஓம் பூதாய நம:
ஓம் தக்ஷாய நம:
ஓம் அத்யக்ஷாய நம:
ஓம் த்விஜப்ரியாய நம: (10)

ஓம் அக்நிகர்பச்சிதே நம:
ஓம் இந்த்ரஸ்ரீப்ரதாய நம:
ஓம் வாணீப்ரதாய நம:
ஓம் அவ்யயாய
ஓம் ஸர்வஸித்திப்ரதாய நம:
ஓம் சர்வதனயாய நம:
ஓம் சர்வரீப்ரியாய நம:
ஓம் ஸர்வாத்மகாய நம:
ஓம் ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரே நம:
ஓம் தேவாய நம: (20)

ஓம் அநேகார்ச்சிதாய
ஓம் சிவாய நம:
ஓம் சு’த்தாய நம:
ஓம் புத்திப்ரியாய
ஓம் சாந்தாய நம:
ஓம் ப்ரஹ்மசாரிணே நம:
ஓம் கஜானனாய நம:
ஓம் த்வைமாத்ரேயாய நம:
ஓம் முனிஸ்துத்யாய நம:
ஓம் பக்தவிக்ன விநாச’னாய நம:
(30)

ஓம் ஏகதந்தாய நம:
ஓம் சதுர்பாஹவே நம:
ஓம் சதுராய நம:
ஓம் ச’க்திஸம்யுதாய நம:
ஓம் லம்போதராய நம:
ஓம் சூர்ப்பகர்ணாய நம:
ஓம் ஹரயே நம:
ஓம் ப்ரஹ்மவிதுத்தமாய நம:
ஓம் காலாய நம:
ஓம் க்ரஹபதயே நம: (40)

ஓம் காமினே நம:
ஓம் ஸோமஸூர்யாக்னி லோசனாய நம:
ஓம் பாசா’ங்குச’தராய நம:
ஓம் சண்டாய நம:
ஓம் குணாதீதாய நம:
ஓம் நிரஞ்ஜனாய நம:
ஓம் அகல்மஷாய நம:
ஓம் ஸ்வயம்ஸித்தாய நம:
ஓம் ஸித்தார்ச்சித பதாம்புஜாய நம:
ஓம் பீஜாபூர ஃபலாஸக்தாய நம: (50)

ஓம் வரதாய நம:
ஓம் சா’ச்’வதாய நம:
ஓம் க்ருதினே நம:
ஓம் த்விஜப்ரியாய நம:
ஓம் வீதபயாய நம:
ஓம் கதினே நம:
ஓம் சக்ரிணே நம:
ஓம் இக்ஷசாபத்ருதே நம:
ஓம் ஸ்ரீதாய நம:
ஓம் அஜாய நம: (60)

ஓம் உத்பலகராய நம:
ஓம் ஸ்ரீபதயே நம:
ஓம் ஸ்துதிஹர்ஷிதாய நம:
ஓம் குலாத்ரிபேத்ரே நம:
ஓம் ஜடிலாய நம:
ஓம் கலிகல்மஷநாச நாய நம:
ஓம் சந்த்ரசூடாமணயே நம:
ஓம் காந்தாய நம:
ஓம் பாபஹாரிணே நம:
ஓம் ஸமாஹிதாய நம: (70)

ஓம் ஆச்’ரிதாய நம:
ஓம் ஸ்ரீகராய நம:
ஓம் ஸௌம்யாய நம:
ஓம் பக்தவாஞ்சித தாயகாய நம:
ஓம் சா’ந்தாய நம:
ஓம் கைவல்யஸுகதாய நம:
ஓம் ஸச்சிதானந்த விக்ரஹாய நம:
ஓம் ஜ்ஞானினே நம:
ஓம் தயாயுதாய நம:
ஓம் தாந்தாய நம: (80)

ஓம் ப்ரஹ்மத்வேஷ விவர்ஜிதாய நம:
ஓம் ப்ரமத்த தைத்ய பயதாய நம:
ஓம் ஸ்ரீகண்ட்டாய நம:
ஓம் விபுதேச்’வராய நம:
ஓம் ராமார்ச்சிதாய நம:
ஓம் விதயே நம:
ஓம் நாகராஜ யஜ்ஞோபவீதவதே நம:
ஓம் ஸ்த்தூலகண்ட்டாய நம:
ஓம் ஸ்வயம்கர்த்ரே நம:
ஓம் ஸாமகோஷப்ரியாய நம: (90)

ஓம் பரஸ்மை நம:
ஓம் ஸ்த்தூலதுண்டாய நம:
ஓம் அக்ரண்யை நம:
ஓம் தீராய நம:
ஓம் வாகீசா’ய நம:
ஓம் ஸித்திதாயகாய நம:
ஓம் தூர்வாபில்வப்ரியாய நம:
ஓம் அவ்யக்தமூர்த்தயே நம:
ஓம் அத்புதமூர்த்திமதே நம:
ஓம் சைலேந்த்ர தநுஜோத் ஸங்ககேலநோத் நம: (100)

ஓம் ஸ்வலாவண்ய ஸுதாஸார ஜித மன்மதவிக்ரஹாய நம:
ஓம் ஸமஸ்த ஜகதாதாராய நம:
ஓம் மாயினே நம:
ஓம் மூஷிக வாஹனாய நம:
ஓம் ஹ்ருஷ்டாய நம:
ஓம் துஷ்டாய நம:
ஓம் ப்ரஸன்னாத்மனே நம:
ஓம் ஸர்வஸித்தி ப்ரதாயகாய நம: (108)

ஸ்ரீ விநாயக அஷ்டோத்தர ச’த நாமாவளி: சம்பூர்ணம்